ملک مسکونی نارمک

180000000

توضیحات

140068920001203017

140068460000490046
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

 

  خواهان دستور فروش آقای رضا سعیدی فرزند بیوک با وکالت اقای نورالدین هدایت دیمان فرزند هدایت خواندگان دستور فروش خانم سیمین و شیرین سینکی فرزند حسین مشخصات  اموال غیر منقول پلاک ثبتی96261فرعی  از 6933  اصلی  مفروز ومجزی شده  از پلاک  ثبتی 9313  قطعه شماره  2 تهران نشانی پلاک ثبتی تهران ابتدای سهروردی شمالی – ک شهید حاج حسنی  – پ 39

  ضمنا  پلاک موصوف  مشاع می باشد و ملک در تصرف خواندگان نمیباشد3-قرار کارشناسی:با عنایت به رخواست آقای رضا سعیدی فرزند بیوک و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیق امر فنی و تخصصی بودن موضوع ، دادگاه ضمن پذیرش موضوع مذکور قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب (مطابق قرار کارشناسی شماره 140068100026168586 مورخ 18/5/1400 ) نموده و نسبت به اجرای قرار صادره اقدام و اعلام می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد ملک ارزیابی ملک مشاع به دادگاه تسلیم نماید.4- آدرس ملک : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، کوچه شهید حاج حسنی ، پلاک 39

5-مشخصات ثبتی ملک :مشخصات ملک طبق سند شماره 185982 و بازدید از آن به شرح زیر می باشد :عرصه و اعیان یک قطعه زمین با شماره فرعی 96261 اصلی 6933 ، مفروز و مجزی از 9313 و فرعی از اصلی مذکور بخش 2 حوزه ثبت نارمک تهران به مساحت 200 متر مربع می باشد . ابعاد ملک شمالا (وجنوبا) 8 متر و غربا (وشرقا) 25 متر است .6-مشخصات ملک :بر اساس بازدید انجام شده (تصاویر پیوست) ملک دارای دو طبقه ساختمان قدیمی است ، که با راه پله ای در وسط بهم متصل میشوند و ساختمان موجود حالت دوبلکس دارد . کاربری ملک مسکونی و موقعیت ساختمان در شمال ملک است .7-مشخصات مالکین :

25/2 دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک متعلق به آقای رضا سعیدی با شماره شناسه ملی 5199068873 و 3 دانگ از عرصه و اعیان ملک متعلق به خانم شیرین سینیکی و 75/0 دانگ از عرصه و اعیان ملک متعلق به خانم سیمین سینیکی می باشد.8-وضعیت اشتغال فعلی ملک :

در حال حاضر کلید ملک در اختیار آقای رضا سعیدی قراردارد و کسی در ملک سکونت ندارد . در ساختمان اسباب و اثاثیه قدیمی و مندرس مشاهده می گردد . در حیاط ملک ، یک دستگاه ماشین قدیمی پارک گردیده است .

9-نظریه کارشناسی :

با توجه به توضیحات فوق الذکر و بر اساس تصویر مدارک ابرازی و فارغ از اثبات اصالت اسناد و مدارک ابرازی در مزان ارائه گزارش ، بدون در نظر گرفتن تعهدات یا دیونی  که ممکن است وجود داشته باشد ، با توجه به بازدید داخل و خارج ملک (عکس های پیوست) و بررسی میدانی منطقه از نظر قیمت ، و با عنیت به موقعیت مکانی ، قدمت و وضعیت داخل ساختمان و بدون در مظر گرفتن اسباب و اثاثیه و یک دستگاه ماشین سواری پارک شده ، قیمت پایه مزایده ملک مذکور :

به تاریخ 21/5/1400 به مبلغ 180.000.000.000 ريال معادل هجده میلیارد تومان تعیین  میگردد .

  مبنی بر  دستور فروش پلاک ثبتی 96261/6933واقع تهران و تقسیم آن بین حواندگان فوق الذکر  صادره از شعبه 77 دادگاه عمومی تهران وارجاع امر به کارشناس  رسمی  دادگستری ومصون ماندن  نظریه کارشناسی  از هرگونه  اعتراض نظریه کارشناسی  به شرح ذیل می باشدبا توجه به عدم  تراضی طرفین مقرر  گردید مال موصوف  راس ساعت 8/30مورخ 1400/10/28از طریق مزایده توسط اجرای احکام  صدر در محل اتاق مزایده  واقع در  مجتمع قضایی شهید صدرطبقه اول بفروش می رسد نحوه برگزاری مزایده 1مال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده دراتاق  مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده  متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر بانک ملی ایران از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- در صورت انصراف برنده از مزایده  10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد ضمنا مقتضی است  شرکت کنندگان  در جلسه مزایده  که بعنوان خریدار  در ان شرکت می نمایند  10 درصد قیمت پیشنهادی  شده خودرادر کارت عابر بانک  خود  همراه داشته باشند ودرصورت  برنده شدن در مزایده  میبایست  فی المجلس  با اخذ شناسه  پرداخت به ذیجسابی  مجتمع قضایی  شهید صدر جهت پرداخت مراجعه  نمایند  ضمنا  پرینت اخرین موجودی در کارت  می بایست همراه خود  در جلسه مزایده  داشته می باشند ضمنا  خریداران  میتوانند  درخواست خود جهت  بازدید از ملک موصوف را 5 روز قبل جهت هماهنگی  بازدید  به واحد اجرای احکام  تحویل نمایند  ضمنا این اجرای احکام  هیچ مسئولیتی در  خصوص  تحویل پلاک موصوف  به  برنده مزایده  ندارد واین امر مستلزم  تقدیم دادخواست  مجزا می باشد

 

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران- ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

راس ساعت 8/30مورخ 1400/10/28