ملک مسکونی نارمک

13818750000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242801015
شماره آگهی:
140168460000548041
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0002912/115ج از شعبه 115دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 99001967مورخ 99/12/18 -اجراییه 14004437مورخ 1400/5/31-محکوم له آقای محمودرضا گلی بوشهری فرزند محمد فرزند سید جلال -محکوم علیه خانم الهام حسینی فرزند سید جلال -محکوم به 7/000/000/000ریال – خسارت تاخیرتادیه 4/013/753/853ریال -هزینه کارشناسی 53/000/000ریال -هزینه دادرسی گواهی ازشعیه -نیم عشراجرای دولت 553/337/692ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی قطعه 2تفکیکی 7022/54265بخش 2تهران سهمی محکوم علیه 1/2375دانگ از 6دانگ از عرصه واعیان به شرح کارشناسی و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام ذیل می باشد .

در خصوص پرونده به شماره بايگاني 0002912 با موضوع دعوي آقاي محمودرضا گلي بوشهري به طرفيت خانم الهام حسيني مبني بر تامين خواسته و ابلاغ قرار كارشناسي ارزيابي پلاك ثبتي 54265 فرعي از 7022 اصلي قطعه 2 تفكيكي بخش 2 حوزه ثبت ملك نارمك تهران كه قبلا بازداشت گرديده است، اينجانب كارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده، ضمن هماهنگي لازم با طرفين به محل وقوع ملك به نشاني : تهران- نارمك –خيابان شهيد ثاني (46 متري)- سه راه گلستان- خيابان شهيد شهدوست خاني (92)- پلاك 17- مراجعه نموده و باتفاق خوانده ضمن استماع اظهارات ايشان از محل بازديد نمودم.

كه بدليل كمبود اطلاعات لازم، طي لايحه مورخ 1401/06/04 درخواست استعلام از شهرداري تقديم گرديد، اينك پس از دريافت پاسخ استعلام، گزارش به شرح آتي به حضور تقديم مي گردد.

1-اسناد و مدارك (اصالت آنها بر عهده مراجع ذيصلاح مي باشد):

به موجب رونوشت اسناد تك برگ با شماره هاي 744723 الي 744726 سري ب سال 97 (ابرازي از سوي احدي از مالكين) عرصه و اعيان يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 54265 فرعي از 7022 اصلي قطعه 2 تفكيكي بخش 2 حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران به مساحت 100 (صد) مترمربع.

به موجب انحصار وراثت شماره 1982 مورخ 1378/10/19 شعبه 712 دادگاه عمومي انقلاب 1/2(يك مميز دو دهم) دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان به خانم الهام حسيني فرزند سيد جلال به شماره ملي 0059552311 انتقال و سند تك برگ به شماره 744723 صادر گرديده است. وبقيه مالكين خانم اشرف السادات حسيني فرزند سيد جلال مالك 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان ششدانگ و خانم الهه حسيني فرزند سيد جلال مالك 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان ششدانگ. و آقاي سيد مصطفي حسيني فرزند سيد جلال مالك 2/4 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان ششدانگ مي باشند.

حدود و مشخصات:

شمالا: پي است به طول 5 متر به شماره 4450 فرعي از 7022 اصلي. شرقا: به طول 20 متر به جزء قطعه 4444 فرعي از 7022 اصلي. جنوبا: به طول 5 متر به خيابان به عرض 10 متر. غربا: به طول 20 متر به قطعه يك تفكيكي. ملاحظات: سند قبلي از نوع المثني بعلت تغيير مالكيت ابطال گرديده .

متن شرط: گواهي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان نسبت به ششدانگ به شماره 139885601025009770 مورخ 1398/03/13 اداره ثبت اسناد و املاك نارمك به نام خانم نيره رئيسي صادر گرديد. سابقه پلاك: پلاك 54265 فرعي حاصل استاندارد سازي پلاك 3313 فرعي از 7022 اصلي مي باشد.

-به موجب نامه شماره 139985601025029179 مورخ 1399/09/23 صادره از حوزه ثبت ملك نارمك، مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 54265 فرعي از 7022 اصلي بخش 2 به مساحت 100 (صد) مترمربع مالك خانم الهام حسيني به شماره ملي 0059552311 فرزند سيد جلال مالك 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه عرصه و اعيان ششدانگ اعلام گرديده است.

سابقه پلاك: پلاك 54265 فرعي حاصل استاندارد سازي پلاك 3313 فرعي از 7022 اصلي مي باشد.

2-گواهي حصر وراثت:

به موجب دادنامه شماره9909971025200359 مورخ 1399/03/24 صادره از شعبه 155 مجتمع شماره 4 شوراي حل اختلاف شهر تهران (مضبوط در پرونده)، اشعار مي دارد كه شادروان نيره رئيسي به شماره شناسنامه 1 در تاريخ 99/1/2 درگذشته و ورثه حين الفوت وي منحصر است به يك فرزند پسر و 2 فرزند دختر و دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونيكه بر تركه تعلق مي گيرد، اموال متوفي به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر تعيين مي گردد.

3-پاسخ استعلام از شهرداري:

به موجب نامه شماره 508/30139 مورخ 1401/06/28 صادره از شهرداري منطقه 8 تهران (مضبوط در پرونده) در خصوص پلاك ثبتي 7022/3313 (استاندارد سازي شده توسط اداره ثبت به پلاك 7022/54265) به شماره پرونده 80030790 . اين ملك فاقد پايانكار بوده و مطابق آخرين نظريه طرح تفصيلي در پهنه M113(پهنه مختلط تجاري، اداري و خدمات با مسكوني) قرار دارد و مساحت سند و پس از اصلاحي 100 (صد) مترمربع و تراكم بر اساس 230 درصد سند مي باشد. همچنين مطابق نظريه واحد امور كسب و پاسخ استعلام اداره درآمد بدليل عدم تسويه حساب، فاقد تجاري مجاز مي باشد.

4-مشخصات كلي ساختمان:

پلاك ثبتي مورد ارزيابي شامل ساختمان 2 طبقه با سازه بنايي است كه عرصه آن نسبت به گذر 10 متري موجود شمالي محسوب مي گردد، طبقات اين ساختمان شامل طبقه همكف و طبقه اول است. طبقه همكف هال و نشيمن و آشپزخانه بسته و انباري است و طبقه اول يك اتاق ال شكل و بالكن جنوبي است، كه توسط پلكان داخلي به يكديگر مرتبط هستند. سرويس بهداشتي و حمام نيز در پاگرد احداث شده. كف پاگردها و پله ها توسط سراميك پوشش شده است و كف اتاق ها و هال و آشپزخانه توسط سراميك مفروش شده است. آشپزخانه داراي كابينت ام دي اف است. سرويس بهداشتي و حمام در كف و ديوار ها داراي پوشش سراميك هستند. درب هاي داخلي چوبي رنگ شده با چهار چوب آهني و يا آلومينيومي است . گرمايش ساختمان توسط بخاري گازسوز و سرمايش آن توسط كولر آبي تامين مي گردد. و ديوار ها داراي پوشش گچ و رنگ و كاغذ ديواري است. نماي ساختمان در بخش فوقاني سنگ و در بخش پاييني آجري و پنجره ها از پروفيل آهني رنگ شده است. اين بنا بازسازي شده است.

ساختمان داراي نشعابات آب و برق و گاز است. قدمت بناي موجود بيش از 45 سال تخمين زده مي شود.

در بخش جنوبي عرصه، حياط با پوشش كف موزاييك سيماني و نماي ديوار ها آجري است. در بخش جنوب شرقي حياط و مجاور گذر يك مغازه مقفول با درب كركره اي و كف سراميك و ديوار ها تا 1/5 متر سنگ باضافه 60 سانتي متر سراميك و مابقي گچ و رنگ و فاقد كولر داراي كنتور برق مجزا ملاحظه شد كه قبلا در صنف آرايشگاه فعال بوده و حسب گزارش صدر الذكر شهرداري منطقه 8 تهران، غير مجاز تشخيص داده شده و در زمان بازديد به عنوان انبار مورد بهره برداري قرارداشت و بخش مسكوني توسط خوانده و ساير مالكين در حال بهره برداري بود و در آن سكونت داشتند.

5-حدود رسيدگي:

اين نظريه كارشناسي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي فارغ از هر گونه محدوديت احتمالي شامل بازداشتي، ترهين و معارض، صرفنظر از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، تنظيم گرديده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد.

6-نظريه كارشناسي:

با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و جهات موثر بر موضوع، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان و منضمات و متعلقات پلاك ثبتي 7022/54265 به مساحت 100 مترمربع (طبق سند) به مبلغ 67،000،000،000 (شصت و هفت ميليارد) ريال برآورد و جهت آن اجراي احكام محترم اعلام مي گردد.

بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده سهم محكوم عليه از پلاك ثبتي مذكور معادل 1/2375 (يك مميز دوهزار و سيصد و هفتاد و پنج ده هزارم) دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان است و ارزش آن به مبلغ 13،818،750،000 (سيزده ميليارد و هشتصد و هجده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار) ريال مي باشد.

تاریخ مزایده 1401/10/27ساعت 10الی10/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27