ملک مسکونی میدان نیایش

28026000000

توضیحات

9709988311000039

140050460000125514
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 972279 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له  آقاي علي محمدي  عليه  آقاي حسين محمدي  در نظر دارد با توجه به دستور و حكم دادگاه مبني بر فروش مال غیرمنقول مشاعي ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات ملك : ششدانگ ملك قولنامه اي به شماره پلاك ثبيتي 1524 فرعي از 1379 از 357 و 358 اصلي كه در وضعيت كنوني بصورت يك باب منزل مسكوني 2كله بر مي باشد واقع در شهر كرمانشاه – ميدان نيايش-بلوار شهيد صياد شيرازي –شهرك جواديه-كوي 16 و17 پلاك 32 و37  ملك بصورت يك ساختمان مسكوني با سازه از نوع بنايي فاقد شنارژ عمودي وافقي و با طاق ضربي مي باشد كه مطابق تصوير قولنامه مورخ 76/3/3 بنگاه معاملات ملكي اعياني در عرصه اي دوبر به مساحت حدود 346 متر مربع احداث شده است و مساحت اعياني احداثي آن حدود 198 متر مربع مي باشد كه شامل دو اتاق خواب وپذيرايي وهال و حمام آشپزخانه ودو حياط شمال و جنوبي بوده كه در وضعيت كنوني توسط ساكنين باجداسازي به صورت دو واحد با ورودي مستقل در آمده است (مدركي در خصوص تفكيك ساختمان به دو واحد ارائه نگرديد ) كه درب يكي در كوي شماره 16 ودرب ديگري در كوي 17 تعبيه شده است ومعماري داخلي هركدام بصورت مشابه شامل هال و يك اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس بهداشتي است .پوشش ديوارها اندود سفيد كاري كه نقاشي شده است ديوار آشپزخانه تا ارتفاع 1/5 متر كاشي و كف آن سراميك شده است .كف واحدها ملات ماسه سيمان مي باشد سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي مي باشد درب ورودي و پنجره ها پروفيل فلزي با شيشه تك جداره مي باشد و درب سرويسها پروفيل آلومينيوم مي باشد، نماي ساختمان سيمان كاري زبره و نرمه شده است و داراي انشعابات آب و برق و گاز است  كه در تاريخ 1400/9/17  توسط كارشناس رسمي مبلغ 28/026/000/000 ريال ( بيست وهشت ميليارد و بيست وشش ميليون ريال ) برآورد گرديده و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/10/29  ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره  740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29  ساعت 10:30 صبح