ملک مسکونی ميرداماد ، خيابان نفت شمالي

9200000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982160200587
شماره آگهی:
140168460000549020
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0100024/ج و اجرائیه شماره 140068420001329404صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم له بانک گردشگری بطرفیت محکوم علیهم 1.ساختمانی معلم 2.غلامرضا شیخ 3.هاشم رازفر که متضامناً محکوم به پرداخت مبلغ 5/583/030/048/862ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 279/151/502/443 ریال بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت گردیده است در این خصوص از اموال محکوم علیه شرکت ساختمانی معلم پلاک ثبتی 26069 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی شده از 1120 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران توقیف 71 / 63 سهم از صد سهم پلاک ثبتی فوق به نشانی مندرج در نظریه کارشناسی توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

در خصوص پرونده كلاسه 0100024 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 26069 فرعي از 3104 اصلي واقع در بخش11 تهران، به محل مورد نظر واقع در ميرداماد ، خيابان نفت شمالي نبش كوچه يازدهم پلاك 10 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

 

مشخصات سند مالكيت :

 

عرصه و اعيان زمين با بناي احداثي (وضعيت خاص طلق) به شماره 26069 فرعي 3104 اصلي قطعه7 و 8 تفكيكي مفروز و مجزا شده از 1120 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك قلهك تهران استان تهران به مساحت 1934/4 مترمربع كه سند تك برگي ششدانگ عرصه و اعيان متن شرط ( سند قطعي 182527 مورخ 1393/09/18 دفتر 366 تهران مستند مالكيت مي باشد) ذيل ثبت 21760 صفحه 152 دفتر 106 به شماره چاپي 471020سري ج/93 ، ثبت و صادر گرديده است.

 

طبق گواهي عدم خلاف به شماره 32090475 مورخ 1399.08.25 صادره از سوي شهرداري منطقه سه تهران مساحت زمين پس از اصلاحي 1927.20 مترمربع با مساحت كل زير بنا 20058.30 مترمربع ، مشتمل بر 42 واحد اداري به مساحت 5107.48 مترمربع ، 7 واحد تجاري به مساحت 933.30 مترمربع ،20 واحد لابي ورودي اداري به مساحت 1123.80 مترمربع ، يك واحد لابي ورودي تجاري به مساحت 326.60 مترمربع ، 239 واحد پاركينگ اداري به مساحت 7891.42 مترمربع ، 77 واحد پاركينگ در تجاري به مساحت 2710.24 مترمربع ، 53 واحد انباري اداري به مساحت 704.90 مترمربع ، 7 واحد انبار تجاري به مساحت 42.30 مترمربع ، 9 واحد تاسيسات اداري به مساحت 529.18 مترمربع ، 7 واحد سرويس بهداشتي به مساحت 21.50 مترمربع ، 2 واحد نگهباني اداري به مساحت 22.48 مترمربع در 15 طبقه اعلام شده است .

 

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد .

 

مشخصات ملك :

 

ساختمان دوبر ، مجموعه 42 واحد اداري و 7 واحد تجاري در 15 طبقه مشتمل بر هفت طبقه زيرزمين ، طبقه همكف و طبقات اول الي هفتم مي باشد ، نماي ساختمان با پوشش غالب از سراميك به صورت اجراي خشك انجام شده است. ساختمان در مراحل پاياني نازك كاري قراردارد ، طبقات اول الي هفتم هر كدام داراي شش واحد اداري مشابه هم ، شامل لابي و راهرو اداري كفها از سنگ و ديوارها بخشي پوشش ميكروسمنت و بخشي اندود سفيد كه با پوشش چوبي اجرا شده است . واحدهاي اداري كفها سراميك و ديوارها گچ و رنگ و برخي قسمت ها پوشش طرح چوبي است ، واحدهاي اداري به صورت فلت و بدون پارتيشن بندي ، داراي سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و آبدارخانه ، كابينت MDF هاي گلاس است . كف سرويس ها و آبدارخانه سراميك مي باشد . پوشش سقف كاذب واحدها اجرا شده است و فن كويل هاي سقفي نصب شده است . درب ورودي واحدها ضد سرقت مي باشد . طبقه اول داراي تراس شمالي و جنوبي است . طبقه همكف با اختلاف سطح نسبت به گذر غربي به واحدهاي تجاري اختصاص دارد كه كف سازي نهايي انجام نشده و ديوارها گچ و بخشي از پوشش سقف كاذب با كناف اجرا شده ، ارتفاع كف تا زير سقف حداقل3/40 متر مي باشد. طبقات زيرزمين اختصاص به محل پاركينگ ، انباري ها ، سرويس بهداشتي و موتورخانه است . در طبقه زيرزمين اول به لحاظ شيب گذر غربي هم سطح با گذر جنوبي است فضايي جهت موتور خانه پيش بيني شده است كفپوش آن از موزائيك و ديوار سراميك است . تجهيزات موتورخانه از قبيل مشعل ها هنوز نصب نشده و عايقكاري و رنگ آميزي لوله ها انجام نشده است . پشت بام با كفپوش از موزائيك و ديوار جان پناه در سمت بام با پوشش سنگ و در پايين و سيمان شسته در بالا و درپوش فلزي مي باشد . پلكان هاي طبقات كف سنگ و ديوارها سنگ و نرده حفاظ آهني است . داراي دو دستگاه آسانسور از طبقه زيرزمين منفي 7 تا طبقه هفتم و يك دستگاه آسانسور از طبقه منفي يك الي منفي 7 مي باشد ، گذر جنوبي داراي دو ورودي ماشين رو به طبقه زيرزمين منفي يك است . بخشي از طبقه زيرزمين منفي يك در مجاورت موتورخانه به فضاي پاركينگ اختصاصي مديريت اختصاص دارد ، حسب الاظهار انشعاب آب در حال نصب ، كنتورهاي اختصاصي برق نصب نشده ، سيستم فاضلاب به اگو وصل شده و سيستم گرمايش ديگ و فن كوئل پيش بيني شده و سرمايش چيلر و فن كوئل ، سيستم آتش نشاني كانالكشي شده است .

 

نظريه كارشناسي :

 

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 9/200/000/000/000 ريال (نهصد وبيست ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

جهت وصول مطالبات مقرر گردید در تاریخ 1401/11/02 راس ساعت 11:30 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02