ملک مسکونی ميدان امام – خيابان نعمتي

2670983

توضیحات

9409988736700614

140048460000095102
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كامياران/قديم

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال نوبت اول:

بدينوسيله اجراي احکام مدني کامياران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي به شماره بايگاني  9900322 ، مال توقیف شده محکوم عليه را با مشخصات ذيل ، در تاريخ 1400/11/9 در ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدني کامياران ، به آدرس کامياران خيابان مدرس ، با حضور نماينده دادسرا از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند در مدت 5 روز قبل از روز مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال موضوع مزايده بازديد نمايند. مزايده از قيمت کارشناسي شروع و برنده شخصي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. برنده بايستي في المجلس ده صد مبلغ پيشنهادي را به صندوق دادگستري توديع و مابقي آن را حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ مزايده توديع نمايد، لازم بذکر است در صورتي که برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 

ملك مورد نظر به آدرس : كامياران – ميدان امام – خيابان نعمتي – كوچه صمدي – منزل مرحوم حاج منصور حيدري كه داراي پلاك ثبتي 2638 فرعي از 53 اصلي مفروز و جدا شده از 76 فرعي از اصلي مذكور بخش 08 مي باشد كه داراي سند به شماره ذيل شماره 20662 مورخ 1384/01/25 مي باشد كه در صحفه 340 دفتر املاك جلد 17 ذيل شماره 2667 ثبت گرديده است .

ملك مورد نظر جهت مناقصه يك ملك مسكوني يك طبقه كه داراي زير زمين 35 متري بوده و دو نبش جنوبي بوده و قابليت نورگيري از سه جهت را دارد و به مساحت 258.3 متر مربع بوده و ادراي ابعاد متوسط 12.20 * 21.60 مي باشد كه در يك كوچه 7 متري واقع گرديده و نبش ديگر آن كه ورودي پاركينگ ساختمان مي باشد در يك خيابان 12 متري واقع شده است ساختمان داراي نماي سنگ بوده و در سال 1373 ساخته شده است مساحت اعياني آن در حدود 174 متر مربع بوده كه به صورت جنوبي ساخته شده است و از هر دو طرف داراي حياط مي باشد حياط پشتي به مساحت 71.3 متر مربع كه به صورت پاركينگ استفاد مي شود و از نبش خيابان 12 متري داراي ورودي مي باشد و حياط جلويي ساختمان به مساحت 13 متر مربع در قسمت شمالي ساختمان واقع شده است .

سيستم سازه اي ملك به صورت ديوار 35 سانتي بوده و به لحاظ ساخت داراي كيفيت مطلوب بوده و قابليت سكونت را دارد و داراي دسترسي جهت ورود به ساختمان از هر دو نبش را دارد .

رهن و وثيقه ملك :

با توجه به استعلام گرفته شده از سازمان ثبت اسناد و املاك در مورخ 1400/05/16 سند ملك مذكور در رهن و بازداشتي هاي ذيل مي باشد :

1- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ 1384/02/25 به مبلغ 100.000.000 ريال.

2- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ 1385/07/27 به مبلغ 485.715.178 ريال .

3- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ 1389/01/05 به مبلغ 100.000.000 ريال.

4- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ1389/05/19 به مبلغ 50.000.000 ريال.

5- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ 1392/05/31 به مبلغ 100.000.000 ريال.

6- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ 1393/04/30 به مبلغ 120.000.000 ريال.

7- بازداشت شش دانگ عرصه و اعيان در مورخ1396/08/07 به مبلغ 360.000.000 ريال.

جمع كل مبالغ بازداشتي و وثيقه سند ملك مذكور 1.315.715.170 ريال معادل يكصدو سي و يك ميليون و پانصدو هفتادو يك هزار و پانصد و هفده تومان مي باشد .

با توجه به اينكه استعلام گرفته شده از سند ملك مذكور مربوط به چند ماه پيش مي باشد استعلام وضعيت فعلي سند ملك از اداره ثبت اسناد و املاك مورد تقاضا مي باشد .

قيمت گذاري ملك :

با توجه به موقعيت ملك و مساحت بالاي آن و همچنين دونبش بودن آن و با در نظر گرفتن ساير آيتم هاي تاثير گذار در تعيين قيمت ملك به ازاي هر متر مربع ملك مورد نظر مبلغ 10.850.000 تومان قيمت گذاري ميگردد كه قيمت كل ملك با مساحت 258.3 متر مربع مبلغ 2.802.555.000 تومان به حروف دو ميليارد و و هشتصدو دو ميليون و پانصد وپنجاه و پنج هزار تومان برآورد مي گردد كه بايستي مبلغ 131.571.517 تومان از قيمت ملك كم گردد كه مبلغ باقي مانده مبلغ 2.670.983.483 تومان برآورد مي گردد .

 

بهزاد فریدی – دادورز شعبه اجرای احکام مدنی کامیاران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/11/9 در ساعت 10 صبح