ملک مسکونی لواسان کوچک 260 متر

265000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9109980228300837
شماره آگهی:
140191460000575036
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان لواسانات
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

محکوم له :بانک ملت با وکالت خانم سمیه رمضانی نژاد

محکوم علیهم کیمیا پولاد آپادانا و حسن خداوردی و تک چین شیراز

باتوجه به نیابت شماره 9900090مورخه 1401/09/30 اجرای احکام مدنی شعبه 23 مجتمع شهید بهشتی محکوم علیه1-کیمیا پولاد آپادانا 2-حسن خداوردی فرزند جعفر3-تک چین شیراز به نحو تضامنی محکومهستند به پرداخت 1- مطالبات اداره مالیات 3233تهران به مبلغ 17058848904- 2مطالبات شعبه29مجتمع قضایی شهید مدنی به مبلغ 9/278/636/379ریال اصل مطالبات ومبلغ 493/931/816ریال نیم عشر اجرا-3-بابت شعبه 20مجتمع قضایی شهید بهشتی به مبلغ 12/219/844/097ریال اصل مطالبات و مبلغ 610/992/200 ریال نیم عشر اجرا و 4-بابت شعبه 23 مجتمع قضایی شهید بهشتی به مبلغ 23/802/314/841 ریال اصل مطالبات و مبلغ 1/190/115/742 ریال نیم عشر اجرا و 5-بابت پرونده شعبه 12 مجتمع قضائی شهید بهشتی(شعبه 4 اجرا احکام متمرکز)به مبلغ 15/885/104/891 ریال اصل مطالبات و مبلغ 794/255/244 ریال نیم عشر اجرا و 6-بابت مطالبات پرونده اداره اجرا ثبت لواسان به مبلغ 8/251/892/292 ریال و 7-بابت پرونده اجرا احکام شعبه 16 مجتمع قضائی شهید بهشتی به مبلغ 26/366/592/233 ریال اصل مطالبات و مبلغ 1/318/329/616 ریال نیم عشر اجرا و 8-بابت پرونده شعبه 2 اجرا احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید بهشتی به مبلغ 142/637/433/320 ریال اصل مطالبات و مبلغ 7/131/871/666 ریال بابت نیم عشر اجرا و 9-بابت مطالبات پرونده اجرا اداره ثبت لواسان به مبلغ 15/498/971/238 ریال جمعا به مبلغ 282/539/134/479 ریال در حق محکوم له بانک ملت با توجه توقیف پلاک و دستور فروش 5 دانگ از 6 دانگ که کارشناسی به شرح ذیل می باشد

آدرس ملک: تهران لواسان کوچک خیابان احمدآباد بلوار امام خمینی پشت مخابرات لواسان کوچه گل نار اول قواره دوم جنوبی جنب زمین خالی که ملک در حال حاضر خالی از سکنه بوده ودر اجاره نمی باشد.

مطابق تصویر نامه شماره۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۴۸۰۰۷۵۸۸ مورخ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ حوزه ثبت ملک لواسان خطاب به عنوان مرجع قضایی مراتب بازداشت پلاک ثبتی ۴۳۰ فرعی از ۱۶ اصلی بخش ۱۱ تهران ناحیه به مساحت ۲۶۰ متر مربع مازاد چهارم به شماره دفتر بازداشتی الکترونیک۱۳۹۹۰۵۸۰۱۰۴۸۰۰۰۳۳۰ در مورد ثبت شماره۱۰۹۶ در صفحه ۳۲۸ دفتر ۲۳ دفاتر بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک لواسانات مالک آقای حسن خداوردی شماره ملی۰۰۶۲۴۸۵۴۶۶ نام پدر جعفر مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی . مطابق تصویر مندرجات سند شماره۱۶/۴۳۰ شماره ثبت۱۰۹۶ دفتر ۲۳ صفحه ۳۲۸ دهستان باستی لواسان کوچک بخش ۱۱تهران مشخصات ثبتی ملک عبارت است از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۰ متر مربع قطعه۸۸ تفکیکی به شماره ۴۳۰ فرعی مفروض از پا پلاک های ۱۰۶ تا ۱۱۳ فرعی از سنگ ۱۶ اصلی واقع در قریه باستی لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران انتقالی طبق سند قطعی شماره۲۱۰۶۴ مورخه۱۳۸۶/۰۵/۰۲ دفتر ۴۹۴ تهران ضمنا با توجه نیابت اعطایی پنج دانگ از شش دانگ پلاک فوق الذکر در این اجرا بفروش میرسد .

حدود اربعه ملک عبارتند از:

شمال به طول ۱۰ متر پی است خیابان ۱۲ متری احداثی شرقا: به طول ۲۶ متر پی اشتراکی به قطعه ۸۷ تفکیکی جنوبا: به طول ۱۰ متر از به قطعه ۱۱۵ تفکیکی غربا: به طول ۲۶ متری از اشتراکی به قطعه ۸۹ تفکیکی که سند مالکیت مزبور ذیل ثبت۱۰۹۶ صفحه ۳۲۸ دفتر ۲۳ به نام کاظم مقدسی صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند۱۱۲۷۴ مورخ۱۳۸۶/۰۷/۲۶ دفترخانه ۷۳۰ تهران به حسین افشار منتقل و سپس به موجب سند قطعی۷۰۷۶۰ مورخ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ دفترخانه ملک مذکور در رهن بانک ملت قرار گرفته است.طبق مندرجات سوابق بیمه در پرونده شهرسازی مهر در شهرداری لواسان سابقم مرد دارای پروانه ساختمانی به شماره۸۸۲۰ مورخ۱۳۶۹/۱۲/۲۷ بوده است.

شرح بازدید:

ملک تعرفه شده یک قطعه زمین به طبق سند مساحت ۲۶۰ متر مربع با موقعیت جنوبی نسبت به گذر ۱۲ متری با بنای احداثی دو نیم طبقه شامل طبقات زیر زمین و همکف و اول با کاربری مسکونی زمان در قسمت شمالی طبقه همکف واحد تجاری با کرکره فلزی قرار دارد.اسکلت ساختمان فلزی و نمای شمالی از جنس سنگ می باشد در زمان بازدید ساختمان مشاهده شد که انشعاب گاز آن وصل نگردیده بود.لازم به توضیح از حساب بررسی‌های انجام شده ملک مورد کارشناسی مدتی است که در مرحله نازک کاری رها گردیده است.ساختمان به صورت نیمه کاره در مرحله نازک کاری رها گردیده و در زمان بازدید انشعاب گاز آن وصل نشده بود. ارزیابی بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و احتمالی واحد تجاری انجام گردیده است.ملک در اجاره نمی باشد و خالی از سکنه است.

نظریه کارشناسی

با عنایت به موارد فوق با فرض صحت تصاویر مدارک ابرازی تحقیقات بازدید و معاینات انجام شده موقعیت مکانی ملک عوامل موثر از نظر کیفیت و قدمت و اعیانی و صفحه نظر از وضعیت تصرف و مالکیت آن و بدهی های احتمالی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش ششدانگ ساختمان مورد کارشناسی موصوف۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۲۶۵ میلیارد ریال که ارزش پنج دانگ قابل فروش مبلغ 220/833/333/330 ریال برآورد و اعلام می گردد اینک مزایده. وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در مورخه 1401/11/12 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در نشانی لواسان ابتدای بلوار امام خميني (ره) جنب هایپر استار، دفتر اجرای احکام مدنی حوزه قضایی بخش لواسانات، از قیمت پایه کارشناسی مورد مزایده مذکور، شروع شده و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، برنده مزایده است. شرکت در مزایده مستلزم واریز ده درصد بهای مورد مزایده و ارائه فیش تأیید شده امور مالی میباشد و الباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست توسط برنده مزایده به حساب صندوق دولت واریز شود. در غير اين صورت ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مراجعه نمایند تا امکان بازدید و رویت ملک برای ایشان فراهم گردد.هزیه انتقال سند اجرایی برعهده برنده مزایده میباشد و نامبرده مستلزم رعایت کلیه حقوق و منافع ملی احتمالی میباشد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری لواسانات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12