ملک مسکونی كرمانشاه، خيابان شهيد محمد باقر صدر، پلاك 247 ،

رایگان

توضیحات

9109988311800332

140250460000124683
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0100745 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له احمد معینی و… و علیه فرشته معینی و… دایر بر فروش ماترک، شعبه 8 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند:

مشخصات ملک: يكباب ساختمان و مغازه متصل به آن تحت پلاك ثبتي 205 فرعي از باقي مانده 56 فرعي از 54 اصلي واقع در حومه بخش يك) واقع در كرمانشاه، خيابان شهيد محمد باقر صدر، پلاك 247 ، طبقه همكف، كدپستي 6715619715 . پلاك ثبتي: به استناد مدارك مندرج در پرونده تحت پلاك ثبتي شماره 205 فرعي از باقيمانده 56 فرعي از 54-اصلي  واقع در حومه بخش يك كرمانشاه معرفي شده است. ملك مورد كارشناسي بصورت ششدانگ يكباب آپارتمان و مغازه متصل به آن به مساحت 122مترمربع در طبقه همكف مي باشد .با عنايت به شواهد ظاهري ، واحد مذكور متروكه است و با توجه به تراش ديوارها ، قصد انجام تعميرات درآن مشاهده مي شود.داراي هال و پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخانه و سرويس كامل مي باشد. همچنين زيرزمين به مساحت 75/25 مترمربع است كه راه دسترسي آن از حياط مي باشد.داراي انشعابات  آب و برق اختصاصي و گاز مشترك است. مداركي دال بر كاربري مغازه ارائه نشد لذا گزارش بر مبناي وضعيت موجود تنظيم مي گردد كه در صورت ابراز هرگونه مدارك مغاير با مفروضات ، گزارش از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. نكته: با توجه به عدم ارائه سند مالكيت و سايرمدارك مرتبط و از طرفي ايجاد تغييرات ساختماني ، امكان كنترل تطابق حدود ملك با سند فراهم نشد. در صورتي كه با وضعيت موجود اصلاحات در سند انجام نشده باشد امكان مغايرت سند محتمل است لذا مقتضي است قبل از هر اقدام و در اين خصوص تدابير لازم اتخاذ گردد و يا پرونده جهت بررسي تكميلي به كارشناس امور ثبتي يا نقشه برداري ارجاع شود.

طبق نظریه کارشناس مورخ 1402/06/22 ارزش کل ملک مذکور بدون در نظر گرفت دیون احتمالی، بازداشتی و طرح های عمرانی و همچنين منع قانوني جهت كليه موارد و خصوصا قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن و لحاظ نمودن عوامل موثر در ارزيابي (موقعيت قرارگيري، دسترسي، عرض گذر، قدمت بنا، مساحت، شكل هندسي و …)، به مبلغ 48/300/000/000 ریال (چهار میلیارد و هشتصد و سی میلیون تومان) ریال ارزیابی گردیده است. مزایده برای روز چهار شنبه 1402/09/08 ساعت 10:00 صبح در طبقه همکف چهارراه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 8 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698  واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.  

دادورز شعبه 8 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه- احمد نصرتی