ملک مسکونی قطب راوندی

31250000000

توضیحات

9909983665600072

140009460000254836
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي محمدرضا لامعي عليه آقاي محمد مهدي نعمتيان زارع به مبلغ 645/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 55/838/666 ريال خسارت دادرسي و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: پلاک ثبتي 4647 فرعي از 4511 فرعي از يک اصلي بخش 4 کاشان واقع در شهرک قطب راوندي بلوار آزادي شقايق 2 داراي عرصه طبق سند به ميزان 250متر مربع و اعياني در 3طبقه زيرزمين و همکف هرکدام به مساحت 170 متر مربع و طبقه اول به مساحت حدود 105متر مربع به انضمام پارکينگ به مساحت حدود 25 متر مربع داراي 2 امتياز آب و 3 امتياز برق فاقد امتياز گاز

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/17 از ساعت 10 در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي ارزش 6دانگ پلاک فوق از نظر کارشناس محترم به مبلغ 31/250/000/000 ريال ارزيابي گرديده و به ميزان محکوم به ، به فروش ميرسد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/17 از ساعت 10