ملک مسکونی قدیمی

1500000000

توضیحات

9609983730400009

140012460000243894
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0001399  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان نجف اباد  محکوم له آقای مازیار نیلیان فرزند یونس  تقاضای فروش اموال توقیفی وثیقه گذار  خانم شمسی کیا جهت زندانی محمد سعید اقا بزرگی    به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ 4/050/000/000 ریال را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/10/26 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220150424100 مورخ 1400/9/13 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای علی جعفری به مبلغ 1/500/000/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 150/000/000    ریال باشناسه پرداخت : 940810810010001960998373040009 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده : سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 0 فرعی از 3477 اصلی بخش یک ناحیه 4 4شیراز ،بامساحت  حدود 100  متر مربع و اعیانی  حدود 70متر مربع در یک طبقه با اسکلت آجری و سقف چوبی و نمای بیرونی کنیتکس سفید و دارای انشعابات آب و برق و در باقت قدیم شهر با قدمت حدود 40 سال قدمت میباشد .

آدرس :شیراز-بلوار زند باریک -کوچه 26-کوچه سید ذوالفقار -فرعی 26/8 کوچه روبه روی حمام خواجه خضر انتهای کوچه بن بست -اخرین منزل سمت چپ-پلاک 30با كدپستي 85539-71369

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/10/26 ازساعت 9 الی10صبح