ملک مسکونی فلکه اول تهرانپارس

550000000

توضیحات

9809980242000473

140068460000496413
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/00457/123/ج از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9900689مورخه 1399/5/23-14005117مورخه 1400/6/6-اجراییه- محکوم له آقای عزیزاله خالقی مقدم فرزند حسین – محکوم علیهما آخانم و آقا – محمدرضا -مهری –پروین  شهرت همگی خالقی مقدم فرزندان حسین – موضوع تقسیم ترکه 6دانگ قطعه 5 تفکیکی به شماره 88/11200مفروز و مجزی از باقیمانده پلاک فرعی از اصلی بخش 11 تهران حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل می باشد .

1- قرار کارشناسی: کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و معاینه دقیق محل متنازع فیه، نظریه کتبی و مستدل خویش را در خصوص ارزیابی قیمت روز ششدانگ قطعه 5 تفکیکی پلاک ثبتی 11200 فرعی از 88 اصلی بخش 11 ثبتی تهران را به دادگاه ارائه نماید.   

2- نشانی و موقعیت ملک: تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان 124 غربی (مهرنامی)، بین خیابان 105 و 107، پلاک 76 

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب کارشناس منتخب با مراجعه به آن شعبه محترم، مطالعه، بررسی اوراق، مدارک و مستندات موجود در پرونده و اخذ رونوشت آنها و اطلاع از مفاد قرار صادره به محل وقوع پلاک ثبتی 11200/88 قطعه پنج تفکیکی، مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی مذکور، واقع در تهرانپارس بخش 11 ثبتی تهران به آدرس موصوف مراجعه و از داخل ملک بازدید نمودم، لذا نتیجه کارشناسی در زمان بازدید با عنایت به اقدامات و بررسیهای میدانی، کلیه عوامل موثر در ارزیابی از جمله مساحت پلاک، قدمت ساخت، موقعیت استقرار، عرض معبر مجاور و کلیه عوامل موثر در ارزیابی و شرایط موجود بشرح ذیل اعلام میگردد:

3- مدارک و مستندات موجود در پرونده:

3-1): تصویر سند ابرازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 493/75مترمربع قطعه پنجم تفکیکی بشماره 11200 فرعی از 88 اصلی، مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مذکور واقع در تهرانپارس بخش 11 تهران حدود زمین شمالاً: بطول 12/50متر به خیابان 16 متری اصلاحی شرقاً: بطول 39/50متر پی اشتراکی با قطعه شش تفکیکی پلاک 14093 فرعی جنوباً: بطول 12/50متر پی اشتراکی با قطعه 12 تفکیکی از پلاک 11206 فرعی غرباً: بطول 39/50متر پی اشتراکی با قطعه چهار تفکیکی باقیمانده پلاک 11199 فرعی،که دفترچه مالکیت چاپی شماره 450472  سری سال 1347 مورد ثبت 94925 ذیل صفحه 346 دفتر املاک جلد 257 بخش 11 قلهک تهران در تاریخ 28/07/1350 بنام آقای جواد ارجمندی فرزند اسداله ثبت و صادر گردیده و سپس مع الواسطه بموجب سند انتقال قطعی شماره 19171 تاریخ 08/06/1351 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 174 شهر تهران بنام  حسین خالقی مقدم فرزند محمد منتقل شده است.

3-2): تصویر سند ابرازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 493/75مترمربع قطعه پنجم تفکیکی بشماره 11200 فرعی از 88 اصلی، مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مذکور واقع در تهرانپارس بخش 11 تهران حدود زمین شمالاً: بطول 12/50متر به خیابان 16 متری اصلاحی شرقاً: بطول 39/50متر پی اشتراکی با قطعه شش تفکیکی پلاک 14093 فرعی جنوباً: بطول 50/12 متر پی اشتراکی با قطعه 12 تفکیکی از پلاک 11206 فرعی غرباً: بطول 39/50متر پی اشتراکی با قطعه چهار تفکیکی باقیمانده پلاک 11199 فرعی، دفترچه مالکیت چاپی شماره 450473  سری سال 1347 مورد ثبت 121961 ذیل صفحه 261 دفتر املاک جلد 331 بخش 11 قلهک تهران در تاریخ 29/07/1350 بنام محمد ایزدیان بیدگلی ثبت و صادر گردیده و سپس

مع الواسطه بموجب سند انتقال قطعی شماره 19171 تاریخ 08/06/1351 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 174 شهر تهران بنام حسین خالقی مقدم فرزند محمد منتقل شده است.

3-3): تصویر گواهی پایان کار ساختمان بشماره 11497/515 مورخ 25/04/1367 برای پلاک ثبتی 11200/88 بخش 11 ثبتی تهران که پیرو پروانه ساختمانی شماره 17153 مورخ 08/09/1350 از طرف شهرداری منطقه هشت تهران صادره شده است بیان میدارد که زمین با کاربری مسکونی و تراکم 120%  دارای زیربنای کل بمساحت 361 مترمربع در 2 طبقه مشتمل بر زیرزمین بمساحت50/71 مترمربع شامل انباری و تاسیسات و طبقه همکف بمساحت 50/289 مترمربع  بصورت یک واحد مسکونی میباشد.

4- مشخصات ساختمان:

ساختمان مورد تعرفه بصورت جنوبی، مجاور خیابان 124 غربی ( خیابان شهید مهرنامی) با یک بر در دو طبقه مشتمل بر زیرزمین و طبقه همکف با مصالح آجری و اسکلت فلزی و نمای سنگ احداث شده است، درب ورودی نفر رو و درب پارکینگ مسقف در قسمت شمال عرصه تعبیه شده و در جنوب عرصه نیز حیاط با کفپوش موزاییک و باغچه اجرا شده است.

طبقه زیرزمین دارای پنجره نورگیر و درب فلزی و راه پله از سمت حیاط بوده و از داخل طبقه همکف نیز با راه پله فلزی امکان دسترسی داشته و مشتمل بر سالن و یک اتاق بصورت انباری و موتورخانه با کفپوش موزاییک و پوشش دیوارهای سیمان ماله ای است.

طبقه همکف بصورت یک واحد مسکونی مشتمل بر هال نشیمن و سالن پذیرایی، چهار اتاق با کفپوش موزاییک و پوشش دیوارها گچ و رویه رنگ و کاغذ، آشپزخانه دارای کابینت فلزی با کفپوش موزاییک و پوشش دیوار کاشی، یک چشمه حمام بانضمام وان، توالت فرنگی و روشویی و دو چشمه سرویس بهداشتی ایرانی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار کاشی و پاسیو با کفپوش سرامیک و پوشش دیوار سنگ و تراس با کفپوش موزاییک میباشد 

درب های داخلی و کمدهای اتاق ها از نوع چوبی و پنجره ها از نوع فلزی اجرا شده و سیستم گرمایش ساختمان از نوع موتورخانه مرکزی و رادیاتور بوده که در حال حاضر قابل استفاده نمیباشد، سیستم سرمایش نیز از نوع کولر آبی است، ساختمان با راه پله فلزی به پشت بام دسترسی دارد که دارای عایق رطوبتی ایزوگام میباشد، ملک مذکور دارای انشعاب آب و برق تکفاز 15 آمپر بشماره پرونده 6/466134 با تاریخ نصب اولیه 09/03/1351 بوده و وفق مندرجات سامانه شهرسازی شهرداری تهران در پهنه R131 طرح تفصیلی جدید شهر تهران قرار دارد. (ضمناً پلاک های ضلع شرقی این ملک بعد از نوسازی با حدود 5/0 متر پیشروی در معبر اصلاحی احداث شده اند) 

5- نظر کارشناسی: با ملحوظ داشتن مطالب فوق الذکر و با عنایت به بازدید میدانی، موقعیت استقرار، عرض معبر مجاور، قیمت روز ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 11200/88 قطعه 5 تفکیکی مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مذکور بخش 11 تهران بشرح موصوف، مبتنی و محدود به معاینه محلی از طریق پرسش و پاسخ، بررسی اطلاعات و مستندات ابرازی و موجود در پرونده، عرضه و تقاضا در منطقه و نوسانات بازار، بدون احتساب هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و شهرداری و فارغ از هر گونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و صرفنظر از هر گونه جابجایی، تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و در صورتیکه طبق قوانین جاری کشور و سایر مسائل، سوابق ثبتی، حقوقی و شرعی مرتبط منعی جهت نقل و انتقال قطعی سند مالکیت ملک مورد ارزیابی نداشته و بلامعارض باشد، بمبلغ  550.000.000.000 ریال معادل پنجاه و پنج میلیارد تومان برآورد و اعلام میگردد.

گزارش کارشناسی در محدوده قرار کارشناسی و به استناد تصاویر اسناد و مدارک ابرازی و موجود در پرونده دادگاه و بازدید بعمل آمده از ملک تنظیم گردیده و بررسی صحت و اصالت مستندات ابرازی، استعلام ثبتی در خصوص واگذاری ملک یا قسمتی از آن بغیر از طریق قولنامه، وکالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ملک، حقوق اشخاص ثالث یا هر گونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی خارج از صلاحیت اینجانب بوده و مسئولیت آن بر عهده ارائه کننده آن بوده و چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و کپی ها وجود داشته باشد و یا در صورت ارایه اسناد جدید که در امر ارزیابی موثر باشد، حسب الامر مقام محترم قضایی، گزارش کارشناسی  قابل بازنگری میباشد.

تاریخ مزایده  1400/10/28 ساعت9  الی 9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

                                                         

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 ساعت9  الی 9/30