ملک مسکونی فردیس جاده ملارد

24000000000

توضیحات

9409980227200794

140001460000143295
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه3 مدنی /0000437  و نیابت صادره از شعبه 12 اجرای احکام مجتمع شهید بهشتی تهران له غلامرضا هاشمی بقا وعلیه یداله شمسی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 761/842/608 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ38/000/000  ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه ، شامل : 7 سهم مشاع از 200 سهم پلاک ثبتی281 فرعی از 163 اصلی از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخه 1400/10/26 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 799/842/608 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : تصویر وکالتنامه طی شماره 3465 مورخ 25/1/93 صفحه 125 جلد 66 در دفترخانه اسناد رسمی 81 کرج مبنی بر 200 متر سهم مشاع از1300 یک هزارو سیصد سهم از پلاک ثبتی شماره 163 اصلی از شماره 281 فرعی شهر کرج حوزه ثبتی ناحیه 2 ناحسه سر حد آباد نوع پلاک طلق بنشانی : شهرستان فردیس – جاده ملارد روبروی مرغ مادر کوچه کالسکه پلاک 7 کد پستی 3165776438 فروشنده آقای شمس علی رحیمی فرزند حسینعلی عنوان معامله بنام خریدار یداله شمسی فرزند زلفعلی با کد ملی 40105255622 زمین احداثی از پلاک مشاعی بصورت ساختمان ویلایی احداث گردیده و مساحت کل عرصه 200 متر مربع و اعیان 147 متر مربع در کاربری مسکونی می باشد . لذا با هدایت و راهنمایی محکوم له ضمن مطالعه پرونده اجرائی و ثبتی نظریه کتبی مستدل از حیث: 1- محل دقیق ملک توصیف اجمالی آن پاسخ در متن گزارش بند 2 عنوان شده  2- تعیین اینکه آیا ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت می باشد یا خیر ؟ پاسخ مسکونی می باشد کسب پیشه یا تجارت ندارد  3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر ؟ پاسخ برابر توضیحات ثبتی 200 متر سهم مشاع از 1300 سهم از پلاک ثبتی 163/281 تعیین شده 200 متر مربع متعلق به پلاک فوق می باشد و تا بحال سند تفکیکی صادر نشده و بصورت وکالتی می باشد 4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر  ار در اجاره است مدت اجاره و میزان آن ؟ پاسخ در حال حاضر در اجاره نمی باشد و در اختیار مالک می باشد  5- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دارند پاسخ باتوجه به گستردگی شکایات و دعوی موجود در ارتباط ملک مورد نظر کشف حقوق افراد در ملک مذکور که بصورت مسکونی نسبت به موضوع قرار در صلاحیت آن مقام محترم قضائی می باشد  6- در پایان قیمت عادلانه روز ملک توصیفی با ذکر مساحت دقیق عرصه و اعیان به تفکیک این اجراء اعلام فرمائید ؟ پاسخ با توجه به مراتب فوق الذکر موقعیت مکانی و ابعاد و مساحت ملک مورد نظر قیمت آن مساحت در وضعیت موجود راههای دسترسی به شبکه معابر شرکتی و با لحاظ نمودن جهات جمیع موثر در ارزیابی فارغ از هرگونه بدهی به اشخاص از سازمان ها و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است به افراد حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد و همچنین مستحقق الغیر و موضوع المعامله جمعاً با این تاریخ 8/6/1400 ارزش ملک به مبلغ 24/000/000/000ریال معادل دومیلیاردو چهارصد میلیون تومان برآورد گردیده و مورد تایید می باشد .

آدرس ملک مورد مزایده :  فردیس –  جاده ملارد روبروی مرغ مادر کوچه کالسکه پلاک 7

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/26 از ساعت 8 الی 9