ملک مسکونی فرجاد

71000000000

توضیحات

9809980241600575

140068460000507427
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی119 /9900618/ج1 -از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9900161مورخه  –1399/02/16اجرائیه 990119 مورخه 99/04/24  محکوم له خانم لطیفه اوجاقی آقجه کند فرزند احمد- محکوم علیه خانم وآقا -عزیزه اوجاقی آقجه کند فرزند احمد -محمد رضا اوجاقی کند فرزند احمد -سهیلا اوجاقی آقجه کند-موضوع  تقسیم ترکه 6 دانگ مشاعی  ملک بشماره به پلاک ثبتی 7022/7775 مفروز از 1392 از اصلی  در بخش 11 تهران  به ارزش کارشناسی مبلغ 71،000،000،000 ريال معادل هفت ميليارد و يكصد ميليون تومان  به شرح ذیل می باشد .

در خصوص ارزيابي ملك مسكوني به شماره ثبتي7775 /7022 بابت مزايده ، پس از مطالعه پرونده در دفتر دادگاه محترم و بررسي مدارك ارائه شده و بازديد از ملك تعرفه شده در معيت تعدادي از محكوم عليهم واقع در آدرس تهران ، خيابان فرجاد، بين هنگام و آيت، خيابان 49، پلاك 27، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف )مشخصات ثبتي: (براساس مدارك تسليمي) طبق تصوير استعلام از حوزه ثبت ملك نارمك تهران به شماره 139885601025016028 مورخ 12 /05 /1398 شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت يكصد و بيست و هفت مميز هشتصد و هفتاد و پنج هزارم (875 /127) مترمربع به شماره هفت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج (7775) فرعي از هفت هزار و بيست و دو (7022) اصلي مفروز از فرعي 1392 از اصلي مذكور بخش 2 تهران ذيل ثبت صفحه 129 دفتر 613 به نام خانم خديجه حسني كوشكن سند مالكيت ثبت و صادر گرديده است سپس مع الواسطه طي سند قطعي 87441 مورخ 18 /03 /1395 دفترخانه 29 تهران بنام احمد آقا اوجاقي آقجه كندي منتقل گرديده است. ب – مشاهدات و توصيف اجمالي: با عنايت به بازديد به عمل آمده اعياني احداث شده درعرصه يك ساختمان 2 طبقه قديمي شامل يك طبقه همكف مسكوني و يك طبقه بروي همكف مي باشد. موقعيت عرصه نسبت به گذر شرقي ، نما ساختمان پلاستر سيماني ، پنجره ها پروفيل فلزي، فرش كف حياط موزائيك و بدنه ديوار آجر ، يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي واقع در حياط، آشپزخانه بهمراه كابينت فلزي واقع در حياط ، فرش كف آشپزخانه موزائيك و بدنه ديوار تا ارتفاع تقريبي 70 / 1 متر كاش، داراي كنتور برق و كنتور آب و گاز ميباشد. عمر بنا حدوداً بيش از 40 به نظر مي رسد -طبقه همكف ، داراي يك اطاق بزرگ، راهرو ، يك دستگاه حمام دوش، فرش كف موزائيك ، سيمان و بدنه ديوار اندود گچ، فرش كف حمام موزائيك و بدنه ديوار قسمتي كاشي و مابقي پلاستر سيماني ، راه پله دسترسي به طبه اول واقع در راهرو، سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي مي باشد. -طبقه اول داراي سالن پذيرايي، يك اطاق خواب، يك انباري واقع در پاگرد، فرش كف سالن موزائيك ، سيمان و بدنه ديوار نقاشي، ، سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي مي باشد. د – حدود رسيدگي : رسيدگي هاي انجام شده محدود به معاينه محلي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي، اطلاعات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست و نظريه صرفاً براساس تصوير مستندات ابرازي فوق و فارغ از كليه مسائل حقوقي، خلافهاي احتمالي و انتساب ميزان سهام و مالكيت به اشخاص ذيمدخل ميباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون محتمله ديگر تهيه شده است، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي: -به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني (نوسانات شديد قيمت) و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعيان ملك مسكوني پلاك ثبتي فوق 7775 /7022 صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز برابر مبلغ 71،000،000،000 ريال معادل هفت ميليارد و يكصد ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

تاریخ مزایده 1400/11/3ساعت 12الی 12/30  در مجتمع قضایی باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای  احکام مدنی  واقع در فلکه چهارم تهرانپارس  جنب اتوبان  شهید  باقری واتوبان  شهید زین الدین برگزار می گردد  شرکت کنندگان  باا رائه اصل  کارت ملی  و واریز  10 درصد قیمت  پیشنهادی  فی المجلس حساب سپرده 2171299056001نزد  بانک ملی  فلکه چهارم  تهرانپارس  کد 525 و یا پرداخت الکترونیکی در واحد مزایده اقدام شود  والباقی  ظرف مهلت  یک ماه از تاریخ  مراسم مزایده  پرداخت  شوددر غیر اینصورت پس از کسر  هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت 10 درصد پرداختی  ضبط  می گردد در صورت  تمایل به بازدید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده  جهت هماهنگی  به این واحد مراجعه نمایید

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی  -پاکباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/3ساعت 12الی 12/30