ملک مسکونی عظیمیه

108000000000

توضیحات

140001920002085664

140001460000150215
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه 0001207 صادره از شعبه27دادگاه عمومی حقوقی  کرج له: محمد حسین و ناهید هر دو ملاجانعلیه  :  مهدی و مرتضی ملاجان مبنی بر فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به پلاک ثبتی 157/6365  لذا ملک ارزیابی شده در مورخ 1400/11/13از ساعت 9 صبح تا 10در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  108/000/000/000 ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما عطف به ابلاغیه کارشناسی شماره 1400011000187668366  مورخ 1400/09/25  در خصوص پرونده کلاسه 0001207 مبنی بر ارائه نظریه کارشناسی تکمیلی به شرح ذیل تقدیم میگردد.

با توجه به خطای صورت گرفته در محاسبه سهم های وراث مالکیت ملک مورد ازیابی و سهم هر کدام از مالکین با توجه به اسناد ابرازی به کارشناس و استعلامات ارائه شده به کارشناس به شماره 140085631009016050 مورخ 1400/08/25  صادره از اداره ثبت ناحیه یک کرج به صورت اصلاحی به شرح  ذیل میباشد :

مدارک ابرازی به کارشناس :

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 765643 سری ب 94 یه مالکیت آقای محمد حسین ملاجان مالک دو سهم مشاع از یازده سهم عرصه و اعیان متن به شرح ظهر سند فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد ناحیه 1 کرج .

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 876627 سری ه 98 یه مالکیت آقای محمد حسین ملاجان مالک چهار سهم مشاع از نود و نه سهم عرصه و اعیان متن به شرح ظهر سند فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد ناحیه 1 کرج .

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 765642 سری ب 94 یه مالکیت خانم ناهید ملاجان مالک یک سهم مشاع از یازده سهم عرصه و اعیان متن به شرح ظهر سند فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد ناحیه 1 کرج .

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 876628 سری ه 98یه مالکیت خانم ناهید ملاجان مالک دو سهم مشاع از نود ونه سهم عرصه و اعیان متن به شرح ظهر سند فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد ناحیه 1 کرج .

مالکیت ملک مورد بررسی متعلق مرحوم آقای ابوالقاسم ملاجان بوده که بعد ازفوت آن مرحوم به 6 فرزند ایشان 5 پسر و یک دختر و همسرانشان به ارث رسیده است لیکن همسر متوفی و یکی از وراث ذکور نیز فوت کردند و سهم ایشان به سایر وراث انتقال پیدا کرده است .

با توجه به اسناد ارائه شده و استعلام ثبتی صورت گرفته از اداره ثبت کرج ناحیه 1 مالکیت ملک مورد تعرفه در حال حاضر به شرح ذیل میباشد:

آقای مهدی ملاجان داری 4 سهم مشاع از 99 سهم عرصه و اعیان .

آقای مرتضی لاجان دارای 6 سهم مشاع ازیازده سهم و 8 سهم مشاع از 99 سهم عرصه و اعیان .

خانم ناهید ملاجان دارای 1 سهم مشاع از یازده سهم و 2 سهم از 99 سهم عرصه و اعیان .

احتراما عطف به ابلاغیه کارشناسی شماره 140001100018768366 مورخ  1400/09/25  در خصوص پرونده کلاسه 0001207 مبنی بر کارشناسی و ارزیابی ملک بلافاصله پس از رویت ابلاغیه و پس از انجام هماهنگی های لازم در معیت آقای محمد حسین ملاجان از ملک مورد نظر به

آدرس : کرج-عظیمیه-45 متری کاج-چهارراه نیک نژاد جنوبی-خیابان شهید محبت علی محمدی –پلاک 71 بازدید به عمل آمد لذا پس از انجام بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد.

قرار کارشناسی: کارشناس مرقوم پس از مطالعه پرونده و بازدید از محل ملک در خصوص ارزیابی ملک مورد نظر نظریه کارشناسی خویش را اعلام نماید.

مشخصات فنی ملک و مدارک ابرازی :

مدارک ابرازی به کارشناس:

کپی سند تک برگ مالکیت به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 765643 سری ب 94 به مالکیت آقای محمد حسین ملاجان مالک دو سهم مشاع از یازده سهم عرصه و اعیان متن به شرح ظهر سند فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرج.

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 876627 سری ه 98 به مالکیت آقای محمد حسین ملاجان مالک چهار سهم مشاع از نود ونه سهم عرصه و اعیان فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرج.

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 765642 سری ب 94 به مالکیت خام ناهید ملاجان مالک یک سهم مشاع ازیازده سهم عرصه و اعیان فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرج.

کپی سند تک برگ مالکیت ملک به پلاک ثبتی 6365 فرعی از 157 اصلی قطعه 20 مفروز و مجزی شده از 59 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 به شماره چاپی 876628 سری ه 98 به مالکیت خانم ناهید ملاجان مالک دو سهم مشاع از نود ونه سهم عرصه و اعیان فرزند ابوالقاسم صادره توسط اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرج.

کپی پایانکار  ساختمانی  به  شماره 15782  مورخه  1371/09/25  صادره  از  شهرداری  منطقه  1 کرج 

مالکیت ملک  مورد  بررسی  متعلق  مرحوم  ابوالقاسم  ملا جان  بوده  که  بعد  از  فوت  آن  مرحوم  به  6  فرزند  ایشان  5  پس  و 1  دختر  و همسرشان  ارث  رسیده  است  لیکن همسر  متوفی  و یک  از  وراث  ذکور  نیز  فوت  کردند  و سهم  ایشان  به  سایر  وراث  انتقال  پیدا  کرده  است .

آقای  محمد حسین  ملاجان دارای  2  سهم مشاع  از  11  سهم  و  4  سهم  مشاه  از  99  سهم  عرصه  واعیان  .

آقای  مهدی  ملا جان دارای  4  سهم  مشاع  از  99  سعم  عرصه واعیان .

آقای  مرتضی  ملا جان  دارای  6  سهم  مشاع  از  11  سهم  و  8  سهم  مشاع  99 سهم  عرصه  واعیان  .

خانم  ناهید  ملاجان  دارای 1  سهم  مشاع  11  سهم  و  2  سهم  از  99 سهم  عرصه  واعیان  .

عرصه  واعیان  زمین وضعیت  خاص  طلق  به  شماره  6365  فرعی  از  157  اصلی  قطعه  20  تفکیکی  مفروز ومجزی  شده  از  59  فرعی  از  اصلی  مذکور بخش  کرج  حوزه ثبت  ملک کرج  ناحیه 1  استان البرز  به  مساحت  350  مترمربع  .

مطابق با  مشاهدات  حین  بازدید  کاشناس  ملک مورد  نظر  یک ساختمان  ویلایی  شامل  زیر زمین  به  مساحت  48  مترمربع  و یک  واحد  مسکونی  روی  آن  به  همراه  تراس  حیاط  ومشاعات  .

واحد  مسکونی  به  مساحت  204  مترمربع مورد  نظر  دارای  هال و پذیرایی  3  اتاق  خواب  و آشپزخانه  با  کابینت  فلزی  و سرویس  بهداشتی  و حمام  می باشد  که  پوشش  گف هال  و پذیرایی  و  اتاقها  موزاییک  و موکت  و پوشش  کف  آشپزخانه  سرامیک  و  دیوارهای  آن  تا ارتفاع  1/80  متر  کاشی  و پوشش دیوارها  بصورت  گچ  کاری  و  اسکلت  ساختمان  نیمه  فلزی  و درب  و  پنجره  ها از  جنس  آهن  وسیستم  سرمایشی  کولر آبی  و سیستم  گرمایشی  آن  بخاری گازی  و  آبگرمکن  دیوار ی می  باشد  واحد  مسکونی  مورد  نظر  داراب  کنتور  گاز  و برق  و آب  بوده وقدمت  ان حدود 40  سال  است  .

با  عنایت  به  مطالب  فوق  و با  توجه  به  محل  وقوع  ملک  و کاربری  مسکونی  و دسترسیها  و شرایط  مکانی  و زمانی  حاکم  بر  بازار  املاک  و لحاظ  نمودن  مشاعی  بودن  ملک  وسایر  پارامترهای  موثر  در  موضوع  فارغ  از  تایید  اصالت  اسنا  ابرازی  و  هر  گونه  دیون  و تعهد  به  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  و  محدودیت  سندی  ارزش  ششدانگ  قطعه  زمین  مورد  نظر  با  کلیه  ملحقات  به  مبلغ  108/000/000/000  ریال  ارزیابی  و علام  میگردد  .

                                                                                      دادورز  شعبه  چهام  اجرای احکام  مدنی  کرج  -آقای  امیر  اعظمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/13از ساعت 9 صبح تا 10