ملک مسکونی عرصه 128 مترمربع واقع در بلوار شهید رجائی – منوچهری – خيابان آزادي – ابتداي كوچه اصلاني – بن بست نيلوفر

9500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988163400201
شماره آگهی:
140028460000114203
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( حکم به فروش)

مورد مزایده : یکباب خانه واقع در منوچهری

در پرونده کلاسه 0000022 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 5 اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- مهرداد 2- نگار همگی طاهري بهار فرزندان حسين با وکالت آقای مسعود صاحبی بهروزی

خوانده : 1- حسن 2- حسين 3- محمد همگی طاهري بهار فرزندان غلامعلي

آدرس مورد مزایده : همدان- بلوار شهید رجائی – منوچهری – خيابان آزادي – ابتداي كوچه اصلاني – بن بست نيلوفر – پلاك 75

مورد مزایده : ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به آدرس فوق الذكر مي باشد كه مطابق اظهارات مالكين فاقد سند ثبتي بوده و به صورت مبايعه نامه اي مي باشد . بر اساس متركشي انجام گرفته كه در حضور آقاي مهرداد طاهري بهار و خانم نگار طاهري بهار انجام گرفت مساحت عرصه ملك حدود 128 مترمربع و مساحت اعياني ملك حدود 135 مترمربع در يك و نيم طبقه مي باشد . ملك موصوف داراي اعياني از نوع آجري با سقف طاق ضربي بوده و نماي آن از جنس اندود سيماني است . در قسمتهاي داخلي ساختمان تعميرات اساسي صورت گرفته به نحوي كه آشپزخانه اپن بوده و كابينتهايي از جنس ام. دي . اف در آن اجرا شده و ديوارها رنگ آميزي شده اند . ملك مورد نظر انشعابات آب – برق و گاز را دارابوده و سيستم گرمايشي آن بخاري مي باشد بدون لحاظ بدهی احتمالی ملک به ادارات -ارگانها- شهرداریها و… در تاریخ کارشناسی 12-10-1400 ارزش ششدانگ ملک 9.500.000.000ریال میباشد.طبق پاسخ استعلام شماره 14000201113081 مورخه 1400/2/1 ملک فاقد پروانه ساختمانی و پایان کار میباشد و در حال حاضر دارای 56 متر مربع سابقه در زیر زمین و 83/60 متر مربع سابقه در همکف میباشد و با رعایت معبر 6 متری به عمق 1/30 متر و بمساحت 15/60 متر مربع تعریض دارد که هنگام نوسازی یا اخذپروانه ساختمانی لازم الاجرا میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 11-11-1400ساعت 8 تا 8/30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

11-11-1400ساعت 8 تا 8/30 صبح