ملک مسکونی شهر قدس خيابان طالقاني به مساحت 140 متر

12000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982651101186
شماره آگهی:
140191460000601216
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قدس
تاریخ صدور:
1401/11/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0101492اجرا ، در خصوص دستور فروش ملک علیه خوانده یداله صفری در حق خواهان قدرت اله ابراهیمی با وکالت آقای مجید جباری که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1401/12/9 از ساعت 12 الی 12:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات ملک ملک به آدرس : شهر قدس خيابان طالقاني كوچه سروش پلاك 128 -مطابق اسناد موجود در پرونده ملك فوق الذكر فاقد هرگونه اجاره نما با اوقاف و همينطور فاقد پلاك ثبتي در شهرداري شهر قدس ميباشد. ملك عبارت است از ساختماني دو نبش واقع در گذر طالقاني و كوچه سروش با نماي سيماني مشتمل بر يك طبقه تجاري در همكف بعلاوه دو طبقه فوقاني .راه پله داراي كف با پوشش سنگي بوده و ديواره مشاعي آن تا نيمه داراي پوشش سنگ و الباقي داراي پوشش گچ رويه ميباشد.ساختمان داري 11واحد كنتور برق و چهار واحد كنتور گاز ميباشد كه در بخش راه پله نصب گرديده.مطابق بارديد انجام شده

واحداول : بشكل دونبش وواقع در ضلع مشرف به كوچه سروش و خيابان طالقاني با دارا بودن بالكن به مساحت تقريبي 20متر مربع داراي مشخصات ذيل ميباشد: واحد در اختيار مستاجر بوده ليكن اجاره نما مربوطه ابراز نشد.مراتب ثبمت گذاري بدون كسر وديعه مستاجر تقديم ميگردد.واحد موصوف در طبقه دوم به روي همكف قرار داشته وحسب اظهار نظر خوانده داراي متراژ تقريبي 140 متر مربع ميباشد (اظهار نظر دقيق در خصوص متراژ واحد منوط به كارشناس نقشه برداري و تعيين مساحت از سوي ايشان است)كف واحد داراي پوشش سراميگ بوده و مشتمل بر يك اتاق خواب بهمراه آشپزخانه اوپن با كابينت ام دي اف بعلاوه سالن و سرويس بهداشتي و حمام و شومينه ميباشد.واحد مذكور داراي سيستم گرمايش بخاري گازي بهمراه شومينه و سيستم سرمايش كولر ابي است .در ضمن واحد داراي بالكن به مساحت تقريبي 20 متر مشرف به گذر طالقاني به رويت رسيد. با عنايت به نكات مذكور و بررسي صورت گرفته(و با توجه به زمان بازديد و فارغ از هرگونه ديون احتمالي شامل بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي ويا واقع شدن ملك درحريم ويا موارد مورد ادعاي شهرداري و يا ديگرارگانهاو يا منع قانوني در خريد و فروش وسهل البيع بودن واحد مسكوني ) بهمراه در نظرگرفتن سن ،موقعيت مكاني ،امتيازات انشعابات مربوط به آن ونوسانات شديد قيمت ملك دربازار فعلي، به نظر اينجانب قيمت 6دانگ واحد مسكوني اول تعريف شده مبلغ 12/000/000/000ريال معادل يك ميليارد ودويست ميليون تومان ارزيابي مي گردد.

واحد دوم: واقع درطبقه دوم بر روي همكف و ضلع مشرف به كوچه سروش بوده با دارا بودن مساحت تقريبي 90مترمربع(حسب اظهارمالك) داراي مشخصات ذيل ميباشد:واحد داراي كف با پوشش سراميك بهمراه شومينه و يك اتاق خواب بهمراه آشپزخانه اوپن با كابينت ميباشد.مطابق اسناد ابرازي از سوي خوانده فيش اب بنام خانم كلثوم قنبر لو تحت پروانه 845176234خيابان طالقاني پلاك 148 با نوع مسكوني ميباشد(پلاك و نام متفاوت است) و فيش كنتور گاز بنام كلثوم تمبرلو با شماره اشتراك 3042681910 به آدرس خيابان طالقاني نبش كوچه سروش پلاك 128قديم است .در زمان بازديد پلاك ساختمان ساختمان 128به رويت رسيد و صحيح است. با عنايت به نكات مذكور و بررسي صورت گرفته(و با توجه به زمان بازديد و فارغ از هرگونه ديون احتمالي شامل بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي ويا واقع شدن ملك درحريم ويا موارد مورد ادعاي شهرداري و يا ديگرارگانهاو يا منع قانوني در خريد و فروش وسهل البيع بودن واحد مسكوني ) بهمراه در نظرگرفتن سن ،موقعيت مكاني ،امتيازات انشعابات مربوط به آن ونوسانات شديد قيمت ملك دربازار فعلي، به نظر اينجانب قيمت 6دانگ واحد مسكوني دوم تعريف شده مبلغ 6/500/000/000ريال معادل شش صد و پنجاه ميليون تومان ارزيابي مي گردد. هر دو واحد فاقد انباري و پاركينگ بوده و هيچگونه اسنادي اعم از پاينكار ،سند ،جواز و …كه بيانگر متراژ واقعي آن باشد ابراز نشد.مراتب متراژ حسب اظهارات خوانده و بطور تقريبي ارزيابي گرديده و جهت تعيين دقيق متراژ نيازمند كارشناس با صلاحيت نقشه برداري است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/9