ملک مسکونی شهرک ولیعصر

5400000000

توضیحات

9809980213800195

140068460000498224
اجراي احكام شعبه 189 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 اگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت دوم)

 بموجب پرونده کلاسه          9900373ج  و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران خواهان اکبر طاوسی

و  خواندگان معصومه،پروین ،مصطفی همگی طاوسی و دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 25 ( امور سرپرستي) تهران  دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی 3/22397 بخش 12 تهران  و تقسیم ثمن حاصله    به شرح دادنامه شماره  9809970213801330      صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر: آدرس تهران،شهرك وليعصر،خيابان حيدري جنوبي،خيابان پژوهنده، خيابان كاووسي، كوچه شهيد نظري ، پلاك 19 ،    -ملك موضوع كارشناسي ساختماني با موقعيت شمالي(گذر جنوبي 4متري) قرار دارد.نماي ساختمان سيماني و قدمت بنا بيش از40 سال مي باشد.كل ساختمان داراي 2/5طبقه بناي مسكوني با زيربناي مجموعا حدود 162مترمربع مي باشد.

2-طبقه همكف بصورت دو اتاق تودرتو و يك آشپزخانه بصورت زيرپله اي و حمام و توالت كه در حياط مي باشد.طبقه اول نيز بصورت دو اتاق تودرتو و يك آشپزخانه در پاگرد مياني مي باشد.نيم طبقه فوقاني نيز مشتمل بر يك اتاق و يك حمام و توالت بصورت نيمه كاره در پاگرد بين دو طبقه و يك آشپزخانه در خرپشته مي باشد.كف اتاقها بصورت موزائيك و ديوارها گچ مي باشد.سيستم گرمايشي ملك بخاري گازي و سرمايش آن كولر آبي مي باشد.ملك داراي يك كنتور برق و يك كنتور آب و يك كنتور گاز مي باشد.  توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت    11:00      الی 11:30      مورخ  1400/11/04    در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده از قیمت جمعا مبلغ 16،200،000،000ريال(معادل يك ميليارد و ششصد و بيست ميليون تومان) بعنوان قيمت كارشناسي اعلام ميگردد.براساس مبلغ فوق سهم محكوم له(بعنوان مالك دودانگ مشاع از ششدانگ پلاك)مبلغ 5،400،000،000 ريال (معادل پانصد و چهل ميليون تومان) خواهد بود.نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:00      الی 11:30      مورخ  1400/11/04