ملک مسکونی شهرری

2900000000

توضیحات

9809980250200745

140091460000576823
شعبه چهارم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهر ري

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده

در اجرای دستور ضبط وثیقه صادره ازدادیار ناظر برزندان  دادسرای عمومی و انقلاب شهرری  به مبلغ  دو  میلیارد و نهصد میلیون ریال از ملک با مشخصات زیر ارزیابی  قیمت گذاری بعمل امده و جلسه مزایده و فروش ان برای روز یکشنبه    مورخ 1400/11/5  راس ساعت  9  در شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای شهرری  راس ساعت مقرر و از قیمت کارشناسی پایه (پایه)شروع  و مبیع به بالاترین قیمت  پیشنهادی به فروش میرسد خریدار مکلف  به پرداخت ده درصد از قیمت فی المجلس  الباقی حداکثر ظرف یک ماه میباشد در صورت عدم پرداخت الباقی بهای اموال ظرف مهلت مقرر مزایده تجدید  و ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد  برای شرکت کنندگان در مزایده همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و یک فقره چک  تضمین شده بانکی به مبلغ ده درصد قیمت مال الزامی میباشد ضمن اینکه شرکت کنندگان میتوانند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل از جلسه مزایده به اجرای احکام کیفری شعبه چهارم دادسرای شهرری مراجعه نمایند

شش دانگ پلاک ثبتی 53/9858 بخش 12 ناحیه 02 ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی فارغ از هرگونه دیون احتمالی مبلغ دو  میلیارد ونهصد میلیون  ریال است که قیمت پایه مزایده خواهد بود   

قاضی شعبه چهارم اجرای احکام  دادسرای عمومی و انقلاب شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/5  راس ساعت  9