ملک مسکونی سعادت آباد

9500000000

توضیحات

140068920002974518

140068460000493285
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 0001434 له آقای کامبیز طاهری علیه آقای شهرام فقیه نصیری مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 14534 فرعی از 72 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 319 فرعی از اصلی مذکور قطعه 12 در طبقه یک سمت جنوب غربی واقع در بخش 11 ناحیه 2 حوزه ثبت ملک سعادت اباد استان تهران به آدرس سعادت اباد خیابان مروارید کوچه یکم پلاک 16  از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. مشخصات ثبتی : به موجب تصویر نامه شماره 140085601145012524 مورخ 21 مهرماه 1400 اداره ثبت اسناد و املاک سعادت اباد ،ششدانگ یک قطعه اپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی با پلاک ثبتی 14534 فرعی از 72 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 319 فرعی از اصلی مذکور قطعه 12 در طبقه یک سمت جنوب غربی واقع در بخش 11 ناحیه 2 حوزه ثبت ملک سعادت اباد استان تهران به مساحت 141 متر و 63 دسی متر مربع که 7 متر و 15 دسی متر مربع ان بالکن ها است به انضمام پارکینگ قطعه 14 به مساحت 12 متر مربع واقع در طبقه منهای دو وانباری  قطعه 14 به مساحت سه مترو 15 دسی متر مربع واقع در طبقه منهای دو. مشخصات مالکیت : مالکیت شهرام فقیه نصیری به عنوان مالک سیزده سهم مشاع از 48 سهم عرصه و اعیان ، مالکیت کامبیز طاهری فرزند ایرج شماره شناسنامه 1286 تاریخ تولد هفتم دی ماه 1344 تهران دارای شماره ملی سفر 0052302431 با جز سهم 1/625 از کل سهم 6 به عنوان مالک یک ممیز ششصدو بیست و پنج هزارم دانگ مشاع ششدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 291286 سری الف سال 94که در صفحه 143دفتر املاک جلد 430 ذیل شماره 56410 ثبت گردیده است((با حفظ شروط مندرج در سند صلح)) مالکیت کامبیز طاهری فرزند ایرج شماره شناسنامه 1286 تاریخ تولد هفتم دی ماه 1344 تهران دارای شماره ملی سفر 0052302431 با جز سهم 22 از کل سهم 48 به عنوان مالک 22 سهم مشاع از 48 سهم عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 960239 سری الف سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301145011585  ثبت گردیده است .((با حفظ منافع مادام العمر برای مصالح)) مشخصات ظاهری : اپارتمان مورد تعرفه دارای یک پذیرایی و یک ورودی با کف سنگ، بدنه گچ و رنگ و کاغذ دیواری ، اشپزخانه اپن با کف سنگ بدنه کاشی پنجره ها اهنی و تک جداره کابینت ام دی اف و دارای هود ، گرمایش با موتور خانه و رادیاتور و شومینه و سرمایش با کولر ابی تامین میگردد.دارای حمام مجهز به فرنگی با کف سرامیک  بدن کاشی و سقف کاذب می باشد . آپارتمان مورد تعرفه دارای سه اتاق خواب با کف سنگ ، بدنه گچ ، رنگ و قسمت هایی کاغذ دیواری و سقف رنگ شده می باشد دارای سرویس ایرانی جنب درب ورودی می باشد. درب ورودی چوبی قاب دار حفاظ اکاردئونی می باشد.آپارتمان مورد تعرفه دارای برق مستقل و اب و گاز مشاع و نمای سنگ می باشد قدمت ملک حدود 20 سال می باشد. اثار نم بر روی بعضی دیوار ها اطراف سرویس مشاهده شد. به موجب پایان کار  ارائه شده مجتمع دارای فضای ورزشی و سرایداری می باشد. با توجه به موارد مشروحه شامل مساحت،موقعیت،کیفیت،قدمت و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی و با فرض صحت اسناد و مدارک ارائه شده و موجود در پرونده و صرف نظر از مسائل حقوقی مرتب بر ملک بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی احتمالی به افراد حقیقی،حقوقی،دوائر دولتی،بانک ها ،شهرداری،دارایی و ….. ارزش شش دانگ اپارتمان مورد تعرفه به مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون تومان جهت فروش در شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضائی عدالت ارزیابی و اعلام میگردد و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/11/04  از ساعت 9  الی 10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 111 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/04  از ساعت 9  الی 10