ملک مسکونی سراسیاب

30500000000

توضیحات

9809982163801057

140068460000494039
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*تقسيم تركه ملك به پلاك ثبتي يك هزار و دويست نه (1209) واقع در قصبه كن بخش ده*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0000152/ج1 مبني بر تقسيم تركه ملك به پلاك ثبتي يك هزار و دويست نه (1209) واقع در قصبه كن بخش ده و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: زهرا بزرگي محکوم عليه: انسيه عموربيع – معصومه بزرگي – عباس بزرگي – غلامحسن بزرگي ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه 0000152 محكوم له: زهرا بزرگي محكوم عليه: غلامحسين، عباس و معصومه شهرت همگي بزرگي و انيسه عمو ربيع قرار كارشناسي: ارزيابي ملك به پلاك ثبتي (1209) جهت تعيين پايه مزايده در اجراي مفاد قرار كارشناسي پرونده به شماره بايگاني 0000152 موضوع دعوي خانم زهرا بزرگي به طرفيت خانمها و آقايان غلامحسين، عباس و معصومه شهرت همگي بزرگي و انيسه عمو ربيع در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي يك هزار و دويست نه (1209) واقع در قصبه كن بخش ده  پس از مطالعه پرونده در دفتر دادگاه محترم و بررسي مدارك ارائه شده و بازديد از ملك تعرفه شده در معيت تعدادي از طرفين پرونده واقع در تهران كن محله سرآسياب كوچه شهيد حبيب روستايي  كوچه شهيد علي اكبري نبش كوچه حاج هاشم پلاك 3 گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف- مشخصات ثبتي :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير سند ابرازي چهار دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به شماره پلاك هزار و دويست و نه (1209) واقع در قصبه كن بخش ده تهران ، با حدود اربعه سند مالكيت به شرح زير مي باشد: شمالاً: به شارع عام شرقاً: اول ديواريست به ديوار  دوم ديوار اشتراكي است با خانه شماره يكهزار و سي  سوم ديوار به ديوار خانه نامبرده جنوباً: ديواريست اشتراك با خانه شماره يك هزار و بيست و هشت غرباً : به كوچه خاص همگي و تمامي چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان به شماره ثبت 13674صفحه 85 دفتر 107 بنام بانو فاطمه خاتون معد قاسم در تاريخ 24 /01 /1325 ثبت و صادر گرديده است سپس مع الواسطه به موجب سند قطعي شماره 4243 مورخ 05 /09 /46 در دفترخانه 278 تهران به آقاي غلامحسين بزرگي منتقل گرديده است. بر اساس تصوير گزارش كارشناس رسمي دادگستري نقشه برداري آقاي مهندس عباس جعفري عرصه پلاك مذكور به مساحت يكصد و چهل متر و پنجاه و پنچ (55 /140) دسيمترمربع مي باشد. ب – مشاهدات و توصيف اجمالي: با عنايت به تصوير گواهي پايان كار ساختمان (قبل از سال 49) به شماره 50784 /ش مورخ 19 /12 /1368 و بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه يك ساختمان يك و نيم طبقه قديمي به مساحت مجموع 152 متر مربع كه 36 مترمربع آن يك باب مغازه مي باشد. موقعيت عرصه نسبت به گذر شرقي – جنوبي نماي ساختمان پلاستر سيماني و آجر فرش حياط موزائيك  خاك و بدنه ديوار آجر فشاري  درب و پنجره ها چوبي  داراي كنتور برق  آب ميباشد. در قسمت جنوبي ملك يك بناي دو طبقه قديمي كه در زمان بازديد قابل بهره برداري نبود  طبقه همكف داراي دو اطاق و طبقه اول سه اطاق با فرش كف سيمان و بدنه ديوار اندود گچ در قسمت شمالي يك باب مغازه بدون بهره برداري بهمراه يك زيرزمين رويت شد سقف ها داراي تير چوبي و شيرواني فلزي مي باشد. در زمان بازديد ملك مذكور تخليه و فاقد بهره برداري بود. ج – حدود رسيدگي : رسيدگي هاي انجام شده محدود به معاينه محلي موارد مشابه دادخواست و مرّ قرار كارشناسي اطلاعات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ميباشد تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست و نظريه صرفا براساس تصوير مستندات ابرازي فوق و فارغ از كليه مسائل حقوقي خلافهاي احتمالي و انتساب ميزان سهام و مالكيت به اشخاص ذيمدخل ميباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون محتمله ديگر تهيه شده است بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گرددمسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي : به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري موصوف  ارزش ملك تعرفه شده اعم از عرصه و اعيان به پلاك ثبتي فوق (1209) با كليه حقوق مكتسبه و تجاري با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرفنظر از تعهدات  بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي  عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال  ديون احتمالي  بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز براي مزايده برابر مبلغ 30/500/000/000 ريال معادل سه ميليارد و پنجاه ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/05ساعت9/30 الي 10صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/05ساعت9/30 الي 10صبح