ملک مسکونی ستارخان

28440000000

توضیحات

9909980229101005

140068460000500071
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده اجرایی 9902038 موضوع اجرائیه شماره 9910420229100711 مورخ 1399/10/14 محکوم علیه آقای حمیدرضا احدي فرزند فتح اله  محکوم است به پرداخت مبلغ 6/507/879/000 ریال درحق محکوم له آقای  سید مجتبی اصفهانیان و  پرداخت مبلغ 328/293/000 ریال  بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت ،  که با معرفی مال توسط شخص ثالث آقای فتح اله احدی فرزند بابا  و درخواست ایشان  پلاک ثبتی 442943 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 34915 فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 واقع در  بخش 10 تهران حوزه ثبت ملک شهرآرا  متعلق به آقای فتح اله احدی با جزء سهم 3 سهم از کل 6 سهم که مقدار 0/84 سهم از مالکیت آقای فتح اله احدی در پرونده 9900125 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مدنی مزایده و فروخته شده است و 2.16 سهم از 6 سهم همچنان به مالکیت ایشان می باشد ، توقیف وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان محکوم به و نیم عشر اجرائی بفروش میرسد. آدرس ملک واقع در تهران ،خیابان ستارخان ،  خیابان نیایش، پلاک 49  فروشگاه لوازم یدکی تویوتا احدی می باشد.

شرح بازدید:

ملک مورد تعرفه  به مساحت 60.39 (شصت ممیز سی ونه صدم )متر مربع قطعه دوم در طبقه همکف که فاقد شوفاژ می باشد. بصورت یک باب مغازه دایر با فعالیت فروش لوازم یدکی خودرو های تویوتا با دهانه تقریبی دوازده متر مشرف به گذر شمالی مجاور ملک در طبقه همکف یک ساختمان تجاری -مسکونی شامل پنج واحد مسکونی (یک واحد مسکونی در طبقه همکف پشت ملک مورد تعرفه)و دو طبقه دو واحدی در طبقات اول و دوم یک واحد تجاری (ملک مورد تعرفه)در طبقه همکف بانضمام طبقه زیرزمین (در مجموع چهار طبقه ) با نمای سنگ قدیمی ،اسکلت نیمه فلزی و قدمت تقریبی ساخت چهل سال قرار دارد.مغازه در دو بخش فروش  وانبار بوده که بخش انبار توسط دو درب چوبی و دیوار از جنس کناف از بخش فروش مجزا شده است. بنا به اظهار ملک در ید اختیار و بهره برداری مالکین قرار داشته و دارای گواهی پایانکار آپارتمانی 22090989 مورخ 1389/09/06 صادره از شهرداری منطقه دو می باشد.

مشخصات ثبتی ملک :

بر اساس تصویر سند مالکیت با شماره ورقه مالکیت 259709 ذیل ثبت 222476 صفحه 505 دفتر 1428 و تاریخ ثبت 1358/03/28 ملک مورد تعرفه به پلاک ثبتی آن بشماره 442943 فرعی از 2395 اصلی و باقیمانده از شماره فرعی و اصلی واقع در بخش 10 تهران طبق تقسیم نامه شماره 59039 مورخ 1358/03/16 دفتر 109 تهران با حدود و مشخصات مندرج در آن که مالکیت آن ابتدا به نام مریم امراللهی بیوکی فرزند علی ثبت و صادر گردیده و متعاقبا مع الواسطه بموجب سند قطعی 129973 مورخ 1379/12/18 دفتر خانه 42 تهران به آقایان فتح اله احدی و حمیدرضا احدی(بالمناصفه) منتقل گردیده است.

در صفحه پانزدهم تصویر سند مالکیت ابرازی شماره فرعی ملک بدلیل باقیمانده بودن به پلاک 442943 فرعی تغیر یافته است .

 

نظریه کارشناسی : با عنایت به جمیع جهات و موقعیت ملک ،ارزش دو ممیز شانزده صدم (2.16) دانگ مشاع از شش دانگ ملک با احتساب کلیه منافع و امتیازات متصوره مربوط به واحدهای تجاری (اعم از سرقفلی و …) فارغ از هرگونه دیون و تعهدات به هر یک از سازمانها،ارگانها ،شهرداری ،بانکها و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خلافی و … مبلغ 28/440/000/000 ریال معال دو میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون تومان می باشد.

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/10/21ازساعت 13/30 الی 14 ظهر تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان قدس میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.ضمناً مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان محکوم به  از ملک موصوف به فروش می رسد و خریدار مزایده به عنوان مالک مشاعی به دفتر اسناد رسمی معرفی می گردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/21ازساعت 13/30 الی 14 ظهر