ملک مسکونی روستای زنجیره علیا چراداول ایلام

6975000000

توضیحات

140010920000195855

140010460000125723
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان چرداول

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

در اجرای پرونده کلاسه0000266- الف ح به نفع پروانه رنجبر  علیه  نبی اله شریف زاده  دایره اجرای احکام دادگستری چرداول در نظردارد اموال غیر منقول ذیل الذکر که وفق نظریه قطعی  کارشناسی یک  نفره  ارزیاب به شرح ذیل ارزیابی گردیده است در مورخه ذیل الذکر و با اوصاف ذیل به مزایده گذاشته و به فروش برساند. .

* شش دانگ  یک باب منزل مسکونی فاقد سند ثبتی  وپروانه وپایان کار (ارائه نشده)  واقع در روستای زنجیره علیا  و به نام نبی اله شریف زاده که شمالا” به کوچه 8متری وجنوبا” به منزل مسکونی اصغر شریف زادی وشرقا” پلاک مجاور زمین خالی وغربا” به منزل مسکونی صادق شریف زاده که با سقف تیرچه وبلوک وکاشی کاری وسفید کاری ودرب وپنجره آهنی باقدمت 10سال ودارای انشعابات آب  وبرق وگاز که مساحت عرصه آن 525 متر مربع هرمتر 7/000/000ریال جمعا” 3/675/000/000ریال واعیان آن به مساحت 132مترمربع وهرمتر 25/000/000 وجمعا” مبلغ 3/300/000/000ریال  وقیمت کل ملک جمعا” مبلغ 6/975/000/000ریال معادل شش میلیاردو نهصدو هفتادو پنج میلیون ریال برآورد قیمت شده است ، را در تاریخ 1400/10/25 راس ساعت 11/00 صبح در محل مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان چرداول از طریق مزایده حضوری که از قیمت پایه کارشناسی ملک مذکور شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ، برگزار نماید. لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در موعد مقررضمن در اختیار داشتن میزان 10 درصد مبالغ پایه کارشناسی به صورت نقدی و کارت شناسایی معتبر حاضر شوند. ضمنا” برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. برنده مزایده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . هزینه های قانونی مزایده به عهده خریدار است.هزینه مالیات و دارایی و عوارض شهرداری و تأمین اجتمایی و ثبتی و آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه های مصرفی تا تاریخ فروش بر عهده صاحبان قانونی اموال می باشد . هزینه تنظیم و انتقال سند بر عهده خریدار بوده و صاحبان قانونی موظف بوده که در فرجه قانونی نسبت به انتقال رسمی سند به نام خریدار اقدام نمایند در صورت تعذر دادگاه راسا” نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود متقاضیان در صورت تمایل می توانند حد اکثر پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی از مال توقیف شده دید و بازدید نمایند ./

 

 

فرزادفرزادی

مدیر شعبه اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان چرداول

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/25 راس ساعت 11/00 صبح