ملک مسکونی رحمت آباد

10206000

توضیحات

9909988374200354

140050460000130082
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كنگاور

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزایده نوبت اول

به موجب دستورضبط دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان کنگاور مبنی برفروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک297فرعی از24اصلی آدرس کنگاور-روسای رحمت اباد تحت مالکیت خانم پریسا مظاهری به مساحت عرصه42/8 متر مربع به ارزش 8/560/000 تومان و مساحت اعیان 85 متربه ارزش93/500/000 تومان جمعا به مبلغ 102/06/000 تومان مقررگردیده که منزل مسکونی در مورخه 1400/11/16 ساعت 10صبح ازطریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری کنگاور بفروش برسد که قیمت پایه ازمبلغ 102/06/000 تومان شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تمدید خواهد شد متقاضیان درصورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد نظر داده شود.

               

مدیر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان کنگاور-نورالدین همتی