ملک مسکونی دو طبقه

13440000000

توضیحات

140009920004427417

140009460000247423
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود خانم اکرم ترکي اصالتا و با قيموميت از عليرضاو مبينا خدادادگان و زيان خانم زهرا خدادادگان مبني برفروش پلاک ثبتي 3136 فرعي از 45  اصلي بخش 2 کاشان واقع در خيابان آيت اله اعتمادي کوچه شهيد حاج محمد بخشي کوچه مسجد حضرت ابوالفضل اولين فرعي سمت راست انتهاي بن بست و مبلغ  13/300/000ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/05  از ساعت 10 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : ملک فوق داراي عرصه به مساحت 182.76 مترمربع و اعياني در دو طبقه با سازه ديوارهاي باربر، طبقه زيرزمين با زيربناي تقريبي 77 مترمربع (محل پرورش پرندگان) با سقف قوسي پوشش قديمي، كف سيماني، نماي داخلي آن سفيدكاري و طبقه همكف با زيربناي 114 مترمربع(مسكوني)، سقف آهن و آجر، سطوح بدنه هاي داخلي نقاشي و سفيدكاري، كف موزائيك فرش، درب و پنجره هاي داخلي و خارجي فلزي، سيستم گرمايش بخاري گازي و آبگرمكن، كف پشت بام خطايي فرش، نماي خارجي سيمان سفيد، زيربناي خرپشته 8.58 مترمربع، محوطه و سرويس بهداشتي داخل آن 68.76 مترمربع و از امتيازات شهري آب، برق، گاز و يك خط تلفن و دو حلقه چاه فاضلاب برخوردار و منزل مذكور فعلا خالي ازسكنه مي باشد. نظربه اينكه در ارزيابي عواملي از قبيل ميزان عرصه و اعياني،كيفيت ساخت و ساز، قدمت ساختمان، نوع مصالح مصرفي، موقعيت مكاني و محلي، حدود اربعه، معابر دسترسي، نوع كاربري، شرايط اقتصادي و … ملاك مي باشد، لذا ارزش ششدانگ منزل مسكوني مزبور با توجه به موارد فوق الاشاره، امتيازات و منصوبات مربوطه و ساير عوامل تاثيرگذار در موضوع و در صورت صحت و اصالت تصاوير مدارك ارائه شده، بدون لحاظ هر گونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و نداشتن منع قانوني در نقل و انتقال، به مبلغ 13،440،000،000 ريال (سيزده ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ريال) معادل يك ميليارد و سيصد و چهل و چهار ميليون تومان  برآورد و ارزيابي گرديده است .

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان- شهرستان كاشان- ميدان امام رضا- بلوار بوستان- دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/05  از ساعت 10 صبح