ملک مسکونی دو طبقه کوچه ثبت

2100000000

توضیحات

9909988310400073

140050460000133456
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی 9900671 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی کرمانشاه له خانم لیلا یعقوبی و علیه وراث مرحوم آقامعلی یعقوبی با موضوع فروش یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 37 فرعی از 2128 اصلی بخش دو کرمانشاه و تقسیم آن (پس از کسر دیون و هزینه های کفن و دفن متوفی )، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 136 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .مشخصات مال غیر منقول :

آدرس ملک: کرمانشاه خیابان شریعتی کوچه ثبت بالاتر از دادسرا بر خیابان اصلی جنب نمایشگاه لوکس می باشد.

ملک دارای عرصه ای در حدود 335 متر مربع و اعیانی در حدود 260 متر مربع بصورت یکباب ساختمان مسکونی قدیمی ساز با قدمتی بیش از 50 سال بصورت دو طبقه  با پوشش کف مزاییک و دیوارهای گچی با سازه آجری و بنایی می باشد که طبقه اول بصورت دو واحد در آمده و طبقه دوم تکواحدی و بصورت 3 اتاقه می باشد. ملک در حال حاضر خالی از سکنه می باشد.

بنابراین ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق 21/000/000/000 ریال برآورد گردیده.

مزایده برای روز یک شنبه مورخ 1400/11/17 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است.

ضمناً مال مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1400/8/18 ارزیابی شده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% ارزش پایه (2/100/000/000 ریال) را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR740100004056012907595698 با شماره شناسه پرداخت 970108156100019909988310400073 واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

 

  دادورز اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- رسولی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 10/30