ملک مسکونی دو طبقه با قدمت 40 سال دارای یک باب نانوایی

7000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980200600721
شماره آگهی:
140168460000636296
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول )) نوبت اول

اجرای احکام شعبه 236 دادگاه خانواده 1 تهران در نظر دارد به موجب دادنامه شماره 1038 مورخ 1399/09/16 صادره از شعبه 236 طی پرونده اجرایی به کلاسه 9903937 محکوم له خانم لیلا غلامحسین فرد به طرفیت محکوم علیه آقای محمدصادق شیرمحمدی که محکوم است به پرداخت 57 عدد سکه بهار آزادی ،که در قبال بخشی از مهریه سهم الارث محکوم علیه از پلاک ثبتی 2966 فرعی از 4730 اصلی را توقیف نموده که پس از کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح کارشناسی گردیده است: ملك موصوف ساختماني با موقعيت شرقي(گذر غربي 10متري)در آدرس صدرالاشاره واقع گرديده است.نماي ساختمان سيماني و قدمت بنا بيش از40 سال ميباشد.كل ساختمان داراي دوطبقه بنا مي باشد.طبقه همكف بصورت يك باب نانوايي(جهت پخت نان بربري ماشيني) با پوشش كف و بدنه سراميك مي باشد.قسمتي از مغازه يك بالكن بصورت سرويس بهداشتي در بخش جنوبي آن احداث گرديده است.مغازه داراي انشعابات برق و آب وگاز شهري است. همچنين در قسمت جنوبي ملك يك زيرپله بصورت كليدسازي قراردارد. طبقه فوقاني بصورت يك اتاق و يك سرويس بهداشتي مي باشد. با عنایت به جمیع مراتب مشروحه و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ملک توقیفی و بدون در نظر گرفتن دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و بلامعارض بودن آن و با عنایت به بررسی های میدانی و موقعیت مکانی ملک ارزش چهار دانگ ملک موصوف 28.000.000.000 ریال و سهم الارث محکوم علیه از ملک موصوف به میزان یک دانگ از شش دانگ به مبلغ 7.000.000.000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد. بنا به دستور ریاست محترم اجرای احکام شعبه مقرر گردید سهم محکوم علیه از ملک فوق از طریق مزایده عمومی روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 راس ساعت 8/00 الی 8/30 در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی جنب آتش نشانی مجتمع قضایی خانواده 1 طبقه همکف اتاق مزایده در حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد. ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد و بالاترین پیشنهاد دهنده قیمت ،برنده مزایده محسوب خواهد شد و 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس نقداً پرداخت مینماید و خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید، در غیر اینصورت وجه تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام شعبه 236 دادگاه خانواده 1 تهران (شعبه اول اجرا) مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1 تهران – زلفی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02