ملک مسکونی داوودیه

161100000000

توضیحات

9909982160300816

140068460000497829
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 0000435 شعبه اول اجرا شهید صدر تهران برابر دادنامه شماره 140068390000522549  صادره از شعبه 38 داد گاه عمومی حقوقی تهران له اقای حمیدرضا و علیرضا همگی خوشیده با وکالت امید جمشیدی و علیه  اقای باران حسن قاجار و محمدرضا حسن قاجار به  خواسته دستور فروش ملک به نشانی داووديه، ميدان كاظمي، خيابان شهيد كوشا، پلاك 40، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف- مشخصات و سوابق ثبتي :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير سند ابرازي عرصه و اعيان يك باب واحد تجاري به شماره بيست و نه هزار و سيصد و سي و هشت (29338) فرعي از سه هزار و صد و چهار (3104) اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از بيست و چهار هزار و پانصد و چهل و شش فرعي از اصلي مذكور در بخش يازده حوزه ثبت ملك قلهك تهران استان تهران به مساحت يكصد و سي و نه متر و هشتاد و يك (81 /139) دسيمترمربع مترمربع واقع در سمت شمال غربي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه يك تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت غربي طبقه همكف، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه دو تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت مركزي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه سه تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت مركزي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه چهار تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت مركزي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه شش تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه هفت تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه همكف ، بانضمام پاركينگ تجاري قطعه هشت تفكيكي به مساحت ده متر و هشتاد (80 /10) دسيمترمربع واقع در سمت جنوبي غربي طبقه همكف ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن. دو مميز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مغازه مذكور تحت سند مالكيت به شماره چاپي 436788 سري ب سال 97 بنام حميد رضا خوشيده مي باشد. دو مميز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مغازه مذكور تحت سند مالكيت به شماره چاپي 436789 سري ب سال 97 بنام عليرضا خوشيده مي باشد. بيست و پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مغازه مذكور تحت سند مالكيت به شماره چاپي 436787 سري ب سال 97 بنام محمد رضا حسن قاجار مي باشد. بيست و پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مغازه مذكور تحت سند مالكيت به شماره چاپي 436790 سري ب سال 97 بنام باران حسن قاجار مي باشد. ب – مشاهدات و توصيف اجمالي: -مغازه مورد ترافع درسمت شمال غربي طبقه همكف ساختماني 9 طبقه قرار گرفته است ، نماي ساختمان سنگ و چوب ، مغازه يك دهانه و دو پله بالاتر از سطح گذر، مساحت برابر 81 /139 مترمربع، ارتفاع تقريبي 4/4 متر تا زير سقف ، فرش كف سنگ و بدنه ديوار اندود گچ، درب تلسكوپي (اسلايدينگ) اتوماتيك سكوريت ، در قسمت جنوبي مغازه داراي يك سرويس بهداشتي فرنگي (وال هنگ) و دستشويي ، يك آبدارخانه بهمراه كابينت MDF ، فرش كف سرويس و آبدارخانه سنگ و بدنه ديوار سنگ، فرش كف پاركينگ و بدنه ديوار سنگ ، سيستم سرمايش اسپيليت يونيت و گرمايش پكيچ رادياتور ، داراي كنتور برق و گاز مستقل و آب مشترك ميباشد. در زمان بازديد مغازه مذكور غير فعال بود ج – حدود رسيدگي: گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ، معاينه محل ابرازي متقاضي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست ، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي: به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني (نوسانات قيمت) ، ابعاد هندسي، ارتفاع ، قدمت ، مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري تجاري، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان مغازه به پلاك ثبتي 29338 /3104با كليه حقوق تجاري ، مكتسبه و منضمات در شرايط موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز براي پايه مزايده برابر مبلغ 161،100،000،000ريال معادل شانزده ميليارد و يكصد و ده ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد. شش دانگ اعم از عرصه و اعيان مغازه به پلاك ثبتي 29338 /3104 وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده ملک فوق با مشخصات اعلامی و ارزیابی در تاریخ 1400/10/26روز یک شنبه از ساعت 8/30 صبح  در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده  الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/ن

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/26روز یک شنبه از ساعت 8/30 صبح