ملک مسکونی خ 17شهریور

1400000000

توضیحات

9609980203000084

140068460000519048
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک مرحله دوم : به موجب دادنامه 2265 مورخ 1383/07/15 صادره از شعبه 257 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 961980 ث ج محکوم علیه آقای قاسم خدیوی فرزند حسین محکوم است به پرداخت 505 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها خانم زرین دلائلی فرزند محمد صادق و مبلغ 13/650/000 ریال حق الزحمه کارشناس در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به ازملک واقع خ 17 شهریور- بالاتر از آتش نشانی- خ ش عامری – پ56 – ط 3- واحد 6 به پلاک ثبتی 3716/591 توقیف گردیده است. مشخصات ملک :مساحت ملک 74/42 متر مربع – دو متر بالکن – ملک در دست مستاجر میباشد ودیعه منزل 450/000/000 ریال و ماهیانه مبلغ 1/500/000 ریال اجاره میباشد . ملک در رهن بانک ملی تا تاریخ 1399/12/03 به مبلغ 1/776/254/266 ریال بابت تسهیلات بدهکار میباشد در صورت پرداخت کلیه مطالباتش با مزایده موافقت میکند . یک دستگاه آپارتمان 2 خوابه ، 4 طبقه 8 واحد مسکونی با طبقه زیر زمین که محل پارکینگ و انباریها میباشد . دو اتاق خواب به همراه هال و پذیرایی – آشپزخانه با کابینت فلزی با بدنه کارشیکاری و حمام و سرویس بهداشتی- کف هال و سایر فضاها پارکت بجز توالت و حمام که کف آنها سنگ و بدنه کاشیکاری – دربها چوبی معمولی- پنجره و نرده فلزی- سرمایش کولر- گرمایش بخاری گازی – آب و گاز مشترک – برق اختصاصی – بدون پارکینگ و انباری و آسانسور- ارزش شش دانگ عرصه و اعیان 1/400/000/000 تومان قیمت پایه مزایده ازملک محکوم علیه کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/20 را س ساعت08/30 لغایت 9 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

  دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/20 را س ساعت08/30 لغایت 9