ملک مسکونی خ نواب- چهارراه عباسی

25000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980202200249
شماره آگهی:
140168460000635295
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب دادنامه شماره 386مورخ97/03/27صادره از شعبه 238 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه 973184ث ج محکوم علیه ورثه مرحوم آقای محمدعلی مرادیان عنبران فرزندحمید محکوم است به پرداخت: 1)تعداد: 12عددتمام سکه بهارآزادی)پرداخت مبلغ 4/000/000تومان بابت هزینه کارشناسی 3) مبلغ 1/164/000تومان بابت هزینه اجرا ،4)مبلغ 358/000تومان خسارت دادرسی، 5)مبلغ 733/800تومان هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم صدیقه اسلام دوست رودبارکی فرزندرضا که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: ی1/909 دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی به شماره 7026فرعی از2426 اصلی واقع دربخش 10تهران متعلق به مرحوم آقای حمیدمرادیان فرزندرضا می باشد .

از طریق اداره ثبت رودکی به موجب نامه شمارۀ 140068990040916636مورخ 1400/07/21توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد : الف )مشخصات ثبتی ملک: به موجب تصویرنامه شماره 140085601045024287مورخ 1400/07/24 اداره ثبت رودکی پلاک ثبتی 7026فرعی از2426 اصلی بخش10تهران توقیف گردیده است .

موضوع کارشناسی:ملک جنوبی دارای بنا قدیمی بیش از 50سال بانمای سیمانی درانتهای کوچه بن بست می باشد ،دارای زیرزمین دربخشی از زیرطبقه همکف دارای باریکه 2طبه درانتهای حیاط بامساحت زیربنای هرطبقه حدود12مترمربع شامل سرویس های بهداشتی حمام-توالت-آشپزخانه ویک اتاق ودارای بنای 2طبقه از روی زمین درسمت شمال عرصه بازیربنای حدود48 مترمربع درهرطبقه شامل 2 اتاق وفشای راه پله درهرطبقه می باشد.ملک دارای کنتور آب-برق وگازبوده وطبق مشاهدات محلی درضلع شمال درطرح تعریض گذر قرارگرفته است، درزمان بازدیدفردی که خود را احدی ازوراث معرفی نمودنداظهارداشتندملک دراختیارایشان قراردارد،

نظریه کارشناسی: باتوجه به بررسی های بعمل آمده وباتوجه به مشخصات وموقعیت محلی ومساحت وقدمت بنا -نوع مصالح مصرفی درساخت وپلان-نوع کاربری ووضعیت موجودآن -فارغ ازموانع ثبتی وحقوقی وبدون احتساب دیون احتمالی آن به اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات وسازمانها وبانکها وغیره ، درصورت بلامعارض بودن ونداشتن منع قانونی وعدم واگذاری منافع ملک به غیر ارزش فعلی ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی موصوف به مبلغ :25/000/000/000ریال معادل دومیلیاردوپانصدمیلیون تومان برآوردمی گردد که براساس تصویرگواهی انحصار وراثت موجود درپرونده ورثه فرزندحین الفوت شادروان محمدعلی مرادیان عنبران وشادروان لعیا سیاه کوهیان وسه پسرمنجمله شادروان محمدعلی مرادیان عنبران و5دختربوده وورثه حین الفوت شادروان محمدعلی مرادیان یک دخترمیباشد وسهم الارث خوانده بعنوان وراث شادروان محمدعلی مرادیان ازمبلغ ارزیابی فوق مبلغ: 4/545/454/545 ریال معادل چهارمیلیاردوپانصدوچهل وپنج میلیون وچهارصدوپنجاه وچهارهزاروپانصدوچهل وپنج ریال معادل ارزش حدود 1/909 دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان محاسبه می گردد،سهم محکوم له تاسقف محکوم به می باشد.

آدرس ملک: تهران-خ نواب- چهارراه عباسی-خ رباط کریم-خ زیادخانپور-کوی شهبازمنظوری می باشد.

لذا مقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/12/06 از ساعت 08:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.

لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/06