ملک مسکونی خ نبرد بلوار نبی اکرم

70000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000147531
شماره آگهی:
140168460000554475
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0100555 حسب درخواست خواهان محسن پور مهاجر علیه سعید بورقانی فراهانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 50/000/000/000 ریال که محکوم له ملک به ادرس تهران ، خ نبرد بلوار نبی اکرم خ هاشمی ک شهرابی پ 34 را معرفی که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ملک به شماره پلاک ثبتی 4476/229543 بخش ۷ مساحت ۱۴۴ متر مربع که سه دانگ به نام سعید محکوم علیه و به صورت یک ساختمان ۴ طبقه به انضمام همکف جمعا 5 طبقه و با قدمت سال ساخت حدودا بالای 2 سال و واقع در حد جنوبی گذر دارای ۴ واحد مسکونی و هر واحد مساحت تقریبی ۹۵ متر مربع می باشد طبق اظهارات ساکنین طبقه سوم و چهارم مستأجرین محکوم علیه می باشد و لذا ارزیابی صورت گرفته صرفاً با توجه به اسناد و مدارک مندرج در پرونده دادگاه و پرونده ثبتی می باشد ارزش شش دانگ ملک فوق با چهار طبقه ساختمان جمعا 140/000/000/000 ریال و ارزش سه دانگ متعلق به محکوم علیه مبلغ 70/000/000/000 ریال ارزیابی و اعلام میگردد

فلذا مبلغ پایه 70/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ 1401/10/21 از ساعت 8/45 الی 9/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21