ملک مسکونی خ فلسطین

79

توضیحات

9509982124800469

140068460000515651
شعبه 3 اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 38 (جرايم امنيت اخلاقي) تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیر منقول (نوبت دوم)

 

در خصوص پرونده اجرایی 01/ 1400/  ظ غ به موجب دستور ضبط از سوی سرپرست معاونت امور زنان ،کودکان وخانواده دادسرای عمومی وانقلاب تهران در خصوص ضمانت خانم سمیره داوری فرزند علی از محکوم علیها مهسا زرین چنگ فرزند علی اشرف به میزان چهار میلیارد ریال صادر گردیده است با توجه به استنکاف ضامن از معرفی محکوم از طریق مزایده به فروش می رسد.مورد مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 7287 فرعی از 3745 اصلی به شماره ثبت 780564 به نشانی تهران-خیابان فلسطین شمالی-پایین تر از زرتشت-کوچه شهید روشن-پلاک 29-واحد 6 به مساحت 23/ 173 مترمربع می باشد.ارزش شش دانگ این ملک با مشخصات مذکور با توجه به قرار کل مترمربع 000/ 000/ 000/ 79 ریال به عنوان قیمت پایه توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است که مصون از اعتراض طرفین پرونده در فرجه قانونی مانده است.مزایده در روز شنبه مورخ 23/ 11/ 1400 از ساعت 11 الی13 در معاونت امور زنان ،کودکان وخانواده دادسرای عمومی وانقلاب تهران مستقر در دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه هفت تهران به صورت حضوری برگزار می گردد.مزایده از قیمت پایه شروع وکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده آن خواهد بود.ده درصد قیمت خریداری شده فی المجلس به صورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار أخذ و الباقی حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت که پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.چنانچه خریدار باقیمانده آن را در فرجه مذکور پرداخت ننماید سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیها است واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از روز برگزاری مزایده به این مرجع مراجعه و از محل ملک بازدید به عمل آورند.این آگهی یکبار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی درج و در قسمت اجرا و محل ملک نیز الصاق می گردد.ضمناًاین مرجع هیچ گونه مسئولیتی در قبال تخلیه ملک ندارد./. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز شنبه مورخ 23/ 11/ 1400 از ساعت 11 الی13