ملک مسکونی خ شهید روز رخ تویسرکان

205000000

توضیحات

9609988525200206

140028460000104864
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده

 

حسب تقاضاي    خواهان  در پرونده كلاسه  9900962 / اجرا مبني بر فروش    ماترک مرحوم    حضرتقلی اصلانی حسب نظریه کارشناسی پیوست پرونده اجرایی  شامل؛

1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  ملک  به شماره  ملک 3427/9 به شماره ثبت 12938 با کاربری مسکونی  به مساحت عرصه 200 متر مربع  با اعیان  (زیر زمین  و طبقه همکف)  با امتیازات  آب و برق و گاز  به ارزش  205000000 تومان  واقع در  خ شهید روز رخ  – کوچه  شهید بیات    که براي  مورخ  1400/10/28 ساعت  9صبح  که  در محل اجراي احكام حقوقي به مزایده گذاشته میشود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید و در وقت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوندمزايده از قيمت كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي خريدار فروخته خواهد شد  ضمنا” ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا”ومابقي حداكثر  ظرف یکماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد./.و چنانچه برنده مزايده در وقت تعيين شده نسبت به پرداخت قيمت پيشنهادي اقدام ننمايد ده درصد واريز شده پس از كسر هزينه اجرايي به نفع صندوق دادگاه ضبط و مزايده باطل خواهد شد .

 

دادورز  شعبه  اجرای احكام  حقوقی تویسرکان

                            میرزاجانی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 ساعت 9 صبح