ملک مسکونی خ اشرفی اصفهانی

620000000000

توضیحات

9609982165301627

140068460000518610
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

آگهي مزايده:موردمزايده به ميزان17/5سهم (سهم الارث محكوم عليه آقاي  سيدوحيد حصاركي) مشاع ازيكصدسهم مشاع از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 22845 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 802 فرعي از اصلي مذكور قطعه 7 تفكيكي طبقه دوم واقع در بخش 11 حوزه ثبت كن تهران به مساحت 10/ 173مترمربع

 

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900682/3ج با موضوع محكوميت آقاي  سيدوحيد حصاركي به پرداخت مهريه به تعداد 314 قطعه سكه تمام بهار ازادي (قيمت سكه به دليل نوسانات بازار ارز و سكه در كشور در روز مزايده از بانك مركزي استعلام  گرديدكه مبلغ122/500/000ريال تعيين شد. )وتعداد533دلار و پرداخت مبلغ151/750/000 ريال بابت هزينه دادرسي مبلغ300/000ريال حق الوكاله وكيل ومبلغ48/600/000ريال بابت هزينه دادرسي مجموعا”مبلغ38/665/650/000ريال در حق محكوم له خانم حميده سرخيل و پرداخت مبلغ1/938/282/500ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت؛ در راستاي  استيفاء محكوم به شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 22845 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 802 فرعي از اصلي مذكور قطعه 7 تفكيكي طبقه دوم واقع در بخش 11 حوزه ثبت كن تهران به مساحت 10/ 173مترمربع متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده اجرائي كلاسه 9900682 ج محكوم له خانم حميده سرخيل و محكوم عليه آقاي سيد وحيد حصاركي  ملك به نشاني خيابان اشرفي اصفهاني – خيابان 22 بهمن – گلستان دوم-پلاك 36 – طبقه دوم مراجعه و بازديد و بررسي هاي لازم انجام پذيرفت كه نتيجه شرح زير تقديم حضورمي گردد: مشخصات ثبتي: به موجب پاسخ استعلام ثبت مضبوط در پرونده شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 22845 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 802 فرعي از اصلي مذكور قطعه 7 تفكيكي طبقه دوم واقع در بخش 11 حوزه ثبت كن تهران به مساحت 10/ 173مترمربع كه مقدار 24/ 10متر مربع آن پيشرفتگي است به انضمام پاركينگ قطعه 4 به مساحت 11 متر مربع و انباري قطعه 1 به مساحت 4 متر مربع كه سند مالكيت آن به شماره چاپي 545564 -91ج ذيل شماره ثبت 381703 دفتر 483 صفحه 146 به نام آقاي سيد مصطفي حصاركي ثبت و صادر گرديده است . وضعيت موجود : – آپارتمان واقع در طبقه دوم داراي كف لمينت – 3 اتاق خواب – هال و پذيرائي – آشپزخانه با كابينت ام دي اف و سرويس ايراني و حمام با كف سراميك و ديوار كاشي و ديوارهاي واحد با كاغذ ديواري پوشانده شده و سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج با شوفاژ ديواري مي باشد . ساختمان جنوبي با نماي سنگ و داراي آسانسور و درب پاركينگ ريموت كنترل و داراي آيفون تصويري است . نظريه كارشناسي : با عنايت به كليه عوامل زماني و مكاني و ديگر عوامل موثر بدون احتساب هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از مشكلات احتمالي ثبتي و انتقالي مترتب بر آن ارزش آپارتمان فوق الذكر به انضمام منضمات آن در زمان ارائه اين گزارش برابر با 620/000/000/000 ريال معادل شش ميليارد و دويست ميليون تومان تعيين و اعلام نظر مي گردد .

آگهي مزايده:موردمزايده به ميزان17/5سهم (سهم الارث محكوم عليه آقاي  سيدوحيد حصاركي) مشاع ازيكصدسهم مشاع از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 22845 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 802 فرعي از اصلي مذكور قطعه 7 تفكيكي طبقه دوم واقع در بخش 11 حوزه ثبت كن تهران به مساحت 10/ 173مترمربع

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/13 ساعت 10/00 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ1400/11/13 ساعت 10/00 الي 10/30 صبح