ملک مسکونی خ آيه ا… سعيدي

16650000000

توضیحات

9909986892500574

140009460000249368
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان كاشان

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه علیه مهدی باطنی فر، فاطمه عبایی دهناری،لیلا عبائی دهناری مبلغ61/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه کارشناسی ومبلغ پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک ها تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ5% ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: از ششدانگ عرصه و اعيان ملك توقيف شده به شماره پلاك ثبتي 2677 فرعي از 49 اصلي واقع در بخش دو حوزه ثبتي كاشان به مساحت 203.80 مترمربع به استحضار مي رساند در تاريخ دوشنبه 28 شهريور 1400 در معيت خواهان و احد از مامورين يگان نيروي انتظامي مستقر در شورا از محل وقوع ملك مورد نظر به نشاني كاشان،خيابان آيه ا… سعيدي، معراج 22 بازديد، بررسي، معاينه محلي معمول و براساس برداشتهاي به عمل آمده داراي اعياني در دو طبقه با سازه ديوارهاي باربر و سقفهاي آجري آهني، طبقه زيرزمين با زيربناي تقريبي 56 مترمربع شامل هال و پذيرايي و آشپزخانه(زير راه پله)، كف سنگ فرش، سطوح داخلي آجر سفالي با پوشش رنگ كنيتكس و طبقه همكف با زيربناي حدود 144 مترمربع، كف سراميك فرش، بدنه ها كاغذ ديواري، سقف تزئين شده با كاسه هاي گچي و ابزار و گچ بري، كابينتها MDF درب و پنجره هاي خارجي فلزي، نماي بيروني آجرقرمز نسوز 5 سانتي، سيستم گرمايش بخاري گازي و آبگرمكن و سرمايشي آن كولر آبي، محوطه حدود 60 مترمربع، كف موزائيك، نماي داخل محوطه آجري و از امتيازات شهري آب، برق و گاز و يك حلقه چاه فاضلاب برخوردار مي باشد. نظربه اينكه در ارزيابي عواملي از قبيل ميزان عرصه واعياني، كيفيت ساخت و ساز، قدمت ساختمان، نوع مصالح مصرفي، موقعيت مكاني و محلي، حدود اربعه، معابر دسترسي، نوع كاربري، شرايط اقتصادي و … ملاك مي باشد، لذا ارزش تمامي منزل مسكوني مزبور با توجه به موارد فوق الاشاره، امتيازات مربوطه و ساير عوامل تاثيرگذار در موضوع و در صورت صحت واصالت تصاوير مدارك ارائه شده، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و نداشتن منع قانوني درنقل و انتقال به مبلغ 16،650،000،000 ريال (شانزده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال) معادل يك ميليارد و ششصد و شصت و پنج ميليون تومان برآورد و ارزيابي مي گردد. توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی/منتخب دادگستری پس از بازدید بشرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 1400/11/6 از ساعت 11 الی 12 به مزايده مي گذارد و به هرکسي يا کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع  والاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به او فروخته خواهد شد. خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين  و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید.کسانیکه مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به شعبه دوم اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف مراجعه نمایند. ضمنا مزایده درشعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف  کاشان برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/6 از ساعت 11 الی 12