ملک مسکونی خ آيت اله مطهري ،

2076666666

توضیحات

9609988430700778

140050460000128315
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 0000755  و دادنامه  شماره 9609978430700914 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده  شهرستان سنقروکلیایی به سود  اعظم صیفوری    و به زیان  یزدان صیفوری   ، لذا  اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان  سنقر در نظر دارد مطابق قانون اجراي احكام مدنی سهم الارث  آقای یزدان صیفوری  فرزند علی    را از   سه دانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان مفروزه واقع در شهرستان سنقر ، تحت پلاك ثبتي 19 فرعي از 2276 اصلي تحت مالكيت مرحوم حبيب اله صيفوري    که  به موجب  نامه  شماره 139605816009000431  مورخ  1396/11/02  حوزره  ثبت  ملک  شهرستان  سنقر  توقیف گردیده است را از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

مشخصات ملک   فوق الاشاره  به شرح ذیل می باشد :

1»  ملك مورد نظر تحت پلاك ثبتي 19 فرعي از 2276 اصلي سه دانگ آن  تحت مالكيت مرحوم حبيب اله صيفوري  . آدرس ملك: سنقر، خيابان آيت اله مطهري ،كوچه جوان 2 ، كدپستي 43143-67518 نوع ملك : خانه كاربري ملك: مسكوني مساحت عرصه ملك :164 مترمربع بخش ثبتي: ده كرمانشاه حوزه ثبت سنقر نظريه و قيمت كارشناسي: ششدانگ عرصه ملك به مساحت 164 مترمربع با موقعيت دو بر ، اعياني و مستحدثات ملك مطابق وضعيت موجود با معماري قديمي در زيرزمين(انباري) و همكف مجموعا”با زيربناي 215 مترمربع مشتمل بر: زيرزمين (انباري) و طبقه همكف در ضلع شرقي ملك شامل آشپزخانه ، راه عبور طبقه فوقاني و سرويس بهداشتي به مساحت حدودا” 40 مترمربع و مسكوني در ضلع شمالي ملك با اختلاف چند پله از سطح حياط داراي سه اتاق و آشپزخانه با مصالح آجر و خشت و سقف تيرچوب مجموعا” به مساحت حدود 88.4 مترمربع ،مابقي حياط و راه پله به مساحت 48.8 مترمربع ، با قدمت بيش از 40 سال . قيمت ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان پلاك فوق الاشاره با در نظرگرفتن امتيازات و جميع عوامل موثر در قيمت گذاري با شرايط موصوف  بر اساس  نظریه  نظریه کارشناسی  مورخ  1400/09/22  در  قیمت پایه  مجموعا” بمبلغ 14.240.000.000 ريال (بحروف چهارده ميليارد و دويست و چهل ميليون ريال) برآورد و ارزیابی  و  سهم الارث  محکوم علیه  یزدان  صیفوری  به میزان  1/1428  دانگ  از  شش  دانگ  ملک  موصوف  که موضوع مزایده می  باشد  به  مبلغ  2/076/666/666  ريال  ارزیابی  و برآورد گردیده است    .

مزايده  سهم الارث  یزدان  صیفوری   از  ملک مذکور  براي روز سه شنبه مورخ 1400/11/05  رأس ساعت 11  صبح  تعيين گرديده است كه در محل دفتر اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد از ملک مورد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است حداقل 10% بهاي پيشنهادي را في المجلس به عنوان سپرده به صورت چک تضمین شده بین بانکی در وجه اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  سنقر و  با قید  شماره  شبای بانکی 740100004056012907595698  IR  توديع  و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً كليه هزينه هاي  انتقال سند به عهده برنده مزايده خواهد بود

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی — سعید حیدری

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه مورخ 1400/11/05  رأس ساعت 11  صبح