ملک مسکونی خ آيت الله كاشاني

69730000000

توضیحات

9309982163200576

140068460000512412
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده:6دانگ پلاك ثبتي 6431 فرعي از 365 اصلي بخش 10 تهران بابت مبلغ 6/241/885/252 ريال محكوم به

 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 960241/ج1 موضوع محكوميت آقايان  احمد گيوه كش – عليرضا جعفري يقيني مبني بر پرداخت مبلغ6/241/885/252 ريال بابت اصل وخسارت تاخيرتاديه كه مبلغ15/519/600ريال بابت هزينه دادرسي مبلغ 79/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له  سازمان صنايع هوافضا-سازماني است دولتي و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  و مبلغ 379/987/487 ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له شماره پلاك ثبتي 6431 فرعي از 365 اصلي بخش 10 تهران متعلق به محكوم عليه  آقاي احمد گيوه كش توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه 960241/2ج  به استحضار مي رساند اينجانبان كارشناسان هيئت كارشناسي  به آدرس :تهران خيابان آيت الله كاشاني خيابان كيهان بن‌بست شكوفا پلاك آبي 8 طبقه همكف مراجعه. وضعيت ثبتي ملك : به استناد تصوير سند مالكيت با شماره چاپي 131574 سري الف /83 ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت 172.18 (يكصد و هفتاد و دو متر و هيجده دسي متر مربع) قطعه اول تفكيكي بشماره6431 فرعي از 365 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 520 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران به انضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11 متر مربع قطعه ششم تفكيكي واقع در جنوب زيرزمين(شرق انباري ها) و ششدانگ يك باب انباري به مساحت 4.05 متر مربع (چهار متر و پنج دسيمتر)قطعه سه تفكيكي واقع در شمال زيرزمين باقدر السهم از عرصه و ساير مشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرائي آن به نام آقاي احمد گيوه كش فرزند علي انتقال يافته است. مشخصات عرصه واعيان : پروانه شماره 50022045مورخ 82.8.6 و پايان كار كلي ساختمان به شماره 52071748 مورخ 84.1.29 پهنه R122 موقعيت ملك جنوبي ،كاربري مسكوني ،عرصه 299 متر مربع متراژ بر 11.5 متر ،گذر 10 متر ، اعياني مساحت زيربنا كل 935.77 متر مربع، مساحت كل خالص (مفيد) 685.68 متر مربع ،تعداد طبقات زير زمين و همكف و سه طبقه روي آن جمعاً پنج طبقه ،تعداد كل واحدها 7 واحد ،تعداد واحد در هر طبقه همكف تك واحدي و طبقات ديگر دو واحدي ، طبقه پاركينگ يك طبقه در زير زمين تعداد پاركينگ ساختمان 7 عدد، ساختمان با قدمت حدود 16 سال نوع سازه بتني، نماي شمالي و جنوبي سنگ و پنجره ها دوجداره upvc و پنجره طبقات ديگر فلزي و شيشه هاي شمالي همگي ريفلكس سيستم سرمايش كولر آبي سيستم گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور – پوشش بام ايزوگام پوشش كف در پاركينگ موزاييك و ديوارها سنگ و سقف گچ كاري و رنگ ،راه پله كف و ديوارها تا انتها سنگ مي باشد. آپارتمان مذكور داراي دو اتاق خواب معمولي ويك خواب مستر ،سالن پذيرايي ،نشيمن و ناهارخوري ،آشپزخانه باز مي باشد .جنس درب ورودي ضد سرقت درب اتاقها hdf نوع پنجره دوجداره upvc پوشش كف سنگ در تمامي آپارتمان و پوشش ديوارهاي سالن پذيرايي نشيمن ناهار خوري كاغذ ديواري و اتاق هاي خواب سفيدكاري ورنگ مجزا براي هراتاق خواب ، سقف ها رنگ و داراي گچ بري دكوراتيو با نور مخفي ، پوشش كف آشپزخانه سنگ ،ديوار كاشي تزييني وكابينت ممبران با نور مخفي، سقف رنگ وگچ بري با نوار ابزار، حمام، سرويس ايراني و فرنگي ، يك انباري داخل آپارتمان كه از فضاي حمام وجكوزي بدون تجهيزات به عنوان انباري استفاده مي شود و يك تراس غير مسقف به مساحت حدود 13 متر مربع در ضلع جنوبي واحد و داراي اشتراك آب و گاز مشترك و برق اختصاصي و يك خط تلفن است. حدودرسيدگي : – چانچه بعدازتنظيم اين گزارش وارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك ومستندات واطلاعات جديدمتكي به اسنادقابل قبول ديگري ازطرف هريك از متداعيين ارائه گرددكه درنتيجه گيري حاصله ومفاد نظريه كارشناسي صادره مؤثرواقع شود ، ازاين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده ورسيدگي به آنها خارج ازحدودوشمول اقدامات انجام شده ميباشدكه درصورت لزوم وصلاحديدوصدوردستورآن مقام محترم قضايي وپس ازاجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي واظهارنظرمجددوارائه گزارش تكميلي خواهدبود. – رسيدگي هاي بعمل آمده ونظريه كارشناسي ارائه شده مبتني برمفادقراركارشناسي ، محتويات پرونده ، اسنادومدارك ابرازي ودرچارچوب قوانين ، ضوابط ومقررات حاكم وعرف جاري بوده ومسئوليت صحت ، اصالت وجامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان است وكنترل موارد فوق خارج ازصلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد. – مسئوليت هرگونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي ورونوشت ها وانكاروترديد به دلايل يا اسنادارائه شده ، متوجه ابرازكننده مدارك ، اطلاعات ودلايل ميباشد وكنترل اين موضوع نيزازصلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد. – استماع مطالب متداعيين وانعكاس اطلاعات ارائه شده ازطرف آنان درگزارش كارشناسي به منزله تأييد يا ردآن مطالب نميباشد. – نظريه كارشناسي حاضرصرفاً درمحدوده قراركارشناسي صادره بوده ودرخصوص سايردعاوي احتمالي موضوعيت ندارد. نظريه كارشناسي : با عنايت به موارد فوق ، موقعيت ملك ،نوع كاربري مسكوني ،نوع دسترسي ،مساحت اعياني ،نوع مصالح مصرفي ،سال ساخت وقدمت بنا و بهره برداري وكليه متعلقات وملحقات و قدر السهم از عرصه وساير مشاعات و مشتركات و امتيازات و عوامل موثر در تعيين ارزش ششدانگ آپارتمان موصوف بمنظور مزايده با توجه به شرايط حاكم بر بازار خريد و فروش مسكن و قيمت هاي روز و درصورت عدم وجود موانع قانوني در نقل و انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي برابر با 69/730/000/000 ريال معادل شصت ونه ميلياردوهفتصدوسي ميليون ريال برآورد و اعلام مي گردد .

موردمزايده:6دانگ پلاك ثبتي 6431 فرعي از 365 اصلي بخش 10 تهران بابت مبلغ 6/241/885/252 ريال محكوم به

  با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/12 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزايده مورخ 1400/11/12 ساعت 9/30 الي 10 صبح