ملک مسکونی خ آزادی

رایگان

توضیحات

9909980227400800

140068460000515741
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب دادنامه شماره ۱۸۶۷صادره از شعبه۱۴ دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه ۰۰۰۰۲۵ دعوی محکوم لهم شاهپور کمالی مقدم و لیلی کمالی مقدم به طرفیت محکوم علیه سعید ملک بوشهری  حکم به فروش پلاک ثبتی۲۲۶۷/۱۸۲۱ قطعه۱۳ تفکیکی مفروز و مجزی  شده از ۷۸۲فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۰حوزه ثبت غرب تهران صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

1 نام و نام خانوادگی صاحب ملک: شاهپور کمالی مقدم و لیلی کمالی مقدم و سعید ملک بوشهری

2 محل وقوع ملک: خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی نرسیده به خیابان فرصت شیرازی طبقه اول واحد ۵

۳ وضعیت ثبتی و کاربری ملک:اداری

۴ وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: تخلیه

5 وضعیت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مشاع

۶ وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت عنوان دارند: مالکیت مشاعی

۷  توصیف اجمالی ملک

الف  مشخصات ثبتی ملک حسب اصل و تصویر عبارت است از سه برگ سند تک برگ هر یک  دو دانگ مشاع پلاک ثبتی۲۲۶۷/۱۸۲۱ قطعه۱۳ تفکیکی مفروز و مجزا شده از ۷۸۲فرعی از اصلی مذکوربخش ۱۰ حوزه ثبت غرب تهران به مساحت88/66 متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه یک که ۱۵ متر مربع آن پیشرفتگی است با قدر سهم  از عرضه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن سند اول به نام لیلی کمالی مقدم به شماره ۱۹۴۵۲۳الف ۹۴سند دوم  به نام شاهپور کمالی مقدم به شماره۱۹۴۲۵ الف ۹۴ سند سوم  به نام سعید ملک بوشهری به شماره ۱۹۴۵۲۶ الف ۹۴ هر سه صادره به تاریخ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ و انتقال قطعی طبق سند شماره ۹۷۴۶ مورخ۱۳۹۳/۰۷/۲۰  توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۶۹ تهران استان تهران

ب  وضعیت و موقعیت ملک: طبق  بازدید به عمل آمده ساختمان در بافت قدیمی تجاری اداری با قدمت بیش از ۴۰ سال واقع است.ساختمان در سه طبقه شامل ۹ واحد تجاری و ۸ واحد اداری است واحد مورد نظر با کاربری اداری دارای چهار اتاق و هال و آبدارخانه و یک سرویس ایرانی و روشویی است. پوشش کف فضاها لمینت و دیوارها کاغذ دیواری مرغوب با قرنیز چوبی و سقف کاذب طرح پی وی سی مدولار با نور پردازی توکار است پوشش کف آبدارخانه و سرویس و روشویی سرامیک و دیوارها کاشی و سقف کاذب طرح پی دی سی مدولار با نورپردازی توکار است کابینت تمام ام دی اف است. درها چوبی با چهارچوب فلزی و در سرویس و چهارچوب آن آلومینیومی طرح دار است  پنجره ها از یو پی وی سی دو جداره می باشد  سرمایش واحد کولر آبی و گرمایش از پکیج داخل واحد تامین می‌شود. واحد دارای برق مستقل و آب و گاز مشترک است کف پله ها و پوشش دیوار راه پله تا نیمه سنگ و بقیه دیوار و سقف راه پله رنگ و نقاشی است. نمای ساختمان سنگ است  ساختمان فاقد آسانسور است

ج نظریه کارشناسی با توجه به قدمت ملک موصوف، دسترسی خوب به خیابان های اصلی، استقرار ساختمان به صورت دو بر وجود واحدهای تجاری در همکف فقدان پارکینگ و انباری و مصالح به کار رفته و سایر عوامل ذی مدخل به میزان کل معادل۲۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل دو میلیارد و هفتصد سی  میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد.

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده : ۲۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

بنابراین مقرر گردید شش دانگ ملک فوق الذکر در روز  دوشنبه     مورخ         1400/11/18    از ساعت     11/00       از     11/30    طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن  را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت  یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این  اجرا تحویل نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز  دوشنبه     مورخ         1400/11/18    از ساعت     11/00       از     11/30