ملک مسکونی خیابان گرگان

42000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000894753
شماره آگهی:
140168460000542832
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیرمنقول

مطابق پرونده اجرایی کلاسه 0000947/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه44دادگاه حقوقی تهران له ورثه محمد ابراهیم حلت آبادی فراهانی علیه 1-آتنا حلت آبادی فراهانی2-زهرا حلت آبادی فراهانی3-فاطمه حلت آبادی فراهانی 4-غلامرضا حلت آبادی فراهانی 5-مهین حلت آبادی فراهانی6-علی حلت آبادی 7- احمد حلت8-پروین ملایری پور9-ماکان حلت آبادی به خواسته فروش ملک مشاع.لذا جهت فروش از طریق مزایده ملک توسط احداز کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است.ملک واقع درخیابان گرگان-میدان شهیدنامجو-خیابان اکبرنژاد(کاوه شرقی)روبروی مسجد رضوان پلاک32 می باشد.جریان ثبتی :سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 108مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی شماره 1024فرعی 6722اصلی مفروزومجزی شده از پلاک433 فرعی از اصلی مذکورواقع دربخش2تهران با حدود ومشخصات شمالا به طول5متری شرقا به طول 21/60متربه قطعه دوم تفکیکی جنوبا به طول5متربه کوچه5متری غربا به طول21/60متربه قطعه425 تفکیکی ذیل ثبت80885صفحه 121دفتر641املاک به شماره چاپی 415887 به نام آقای غلامعباس حلت آبادی فراهانی صادروتسلیم گردیده است.مشخصات فنی:ملک مورد بازدید دوبر(دوکله)که از حد شمال وجنوب به گذرمحدود می گرددوبرابر املاک واقع درمجاورشرقی وغربی وماوراءآنها ملک مورد کارشناسی ازسمت شمال وجنوب دارای عقب نشینی می باشد ملک دروضعیت موجود بصورت یک باب ساختمان دردوونیم طبقه شامل طبقات همکف، اول ونیم طبقه دوم که اسکلت آن نیمه فلزی بانمای سیمان دارای انشعاب برق،آب وگازشهری،سیستم گرمایشی بخاری وسرمایشی آن کولرآبی وپنجره های آن آهنی می باشدکه قدمت بنای آن بالغ بر40سال می باشد. طبقه همکف آن شامل یک دهنه معازه به مساحت11مترمربع که برابرسند اجاره شماره 60576مورخ 59/08/22 دفتر 56 تهران به اجاره داده شده است ودرزمان بازدیدفعالیتی نداشته وبراساس تابلوی منصوبه سابقا بصورت مغازه الکتریکی مورد بهره برداری قرارمی گرفت.درپشت مغازه یک واحد مسکونی فرسوده به صورت تخلیه واقع شده که نیازبه بازسازی اساسی دارد طبقه اول نیز به صورت یک واحد مسکونی باهال وپذیرایی باکف موکت ودیواررنگ شده، سرویس بهداشتی وآشپزخانه با کابینت ام دی اف اتاق خواب باکف سرامیک ودیواررنگ شده قدیمی که این طبقه نیزنیاز به تعمیرات دارد طبقه دوم نیزشامل یک اتاق وپشت بام قیرگونی شده می باشد.نظریه کارشناسی:باتوج به توضیحات وبا عنایت به موقعیت جغرافیایی محل وبررسی های محلی وبازدید از محل ومساحت ملک وموقعیت مسکونی وتجاری ملک وکیفیت مصالح مصرفی بکاررفته وقدمت بنای وصرف نظر ازاحراز مالکیت ودیون وتعهدات احتمالی وسایر جهات وعوامل موثربرمبنای کاربری ملک ارزش ششدانگ ملکیت ملک برمبنای مساحت به عنوان پایه مزایده بمبلغ 42/000/000/000ریال برآورد واعلام می گردد.با توجه به عدم توافق طرفین مقرر گردید در روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 راس ساعت 10/30 صبح در دفتر مزایده ( اتاق مزایده ) مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی : تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهایی شمالی خیابان 12 متری اول طبقه اول اتاق مزایده با مبلغ پایه کارشناسی به فروش می رسد .

طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از مال توقیفی مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده حاضر گردند .

نحوه برگزاری مزایده :

1-مزایده ملک موصوف با مشخصات فوق الاشاره از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد .

2-ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ( بانک ملی ایران ) و یا اخذ موجودی کارت بانکی از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد .

3-درصورت انصراف برنده مزایده ، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.

4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار ، طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد .

مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27