ملک مسکونی خیابان وحدت

11500000000

توضیحات

9909980227800737

140068460000497414
اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

بموجب دادنامه شماره 140068390005824527 صادره ازشعبه 18 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه  0000183 دعوی آقای محمدحسن اخوت نژاد فرزند محسن بطرفیت خانم مریم السادات طلاساز و غیره حکم به تقسیم ترکه و فروش پلاک ثبتی2 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 5 تهران ناحیه مولوی و تقسیم وجوه حاصل ازآن بین ورثه صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: مرحوم حسن  شیخی

2-محل وقوع ملک: تهران خیابان وحدت اسلامی، میدان وحدت اسلامی، بازارچه طرخانی کوچه شهید دولت آبادی بن بست افشار پلاک 3 شهرداری

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: پلاک ثبتی2 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 5 تهران ناحیه مولوی با کاربری مسکونی

4- وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره:  طبقه اول و دوم در اختیار مستاجر می باشد که قراردادشان پایان یافته است و زیرزمین در اختیار خانم معصومه قربانی یکی از وراث می باشد.

5- وضعیت ملک از لحاظ مشاعی و مفروز بودن: مفروز می باشد.

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دادند: حسب اظهار خواهان ملک مذکور هیچگونه بدهی به اشخاص،سازمانها و ادارت ندارد.

7-مشخصات ثبتی و تشریح وضعیت آن:

7-1 سند رسمی دفترچه ای شش دانگ یک قطعه زمین شمالی- جنوبی به مساحت شصت و هشت متر و نود و چهار دسی متر مربع با ابعاد و محدوده های به شرح سند به شماره دو فرعی از یکصد و بیست و سه مفروز و مجزی شده از شش دانگ یک باب حیاط به شماره 123 واقع در تهران بخش پنج قنات آباد که به شماره ثبت 10482 در دفتر 198 صفحه 417 به تاریخ 1338/01/14 به نام مرحوم حسن شیخی فرزند رحیم صادر شده است.

7-2 طبق مشاهدات به عمل آمده ملک مذکور ساختمانی 2 طبقه با یک زیرزمین و هر طبقه یک واحد مسکونی یک خوابه در عرصه ای به مساحت حدود 43 مترمربع با اسکلت فلزی و نمای سنگی با قدمت حدود 50 سال و دارای انشعابات کامل شامل آب و برق و گاز بوده ، کف آن موزاییک و پنجره های آلومینیومی و دیوار و سقف گچ کاری شده، سیستم های گرمایش بخاری گازی و سرمایش آن کولر آبی می باشد.

8-نظریه کارشناسی

با عنایت به مطالب فوق ، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان این ملک طبق سند ، با مشخصات فوق الذکر و در صورتیکه منعی از نظر نقل و انتقال وجود نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی و جمیع جهات موثر در ارزیابی شامل مساحت، ساخت و با توجه به بررسی های محلی به نرخ پایه مزایده جمعاً 11/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد وصدوپنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

 

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:  11/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد وصدوپنجاه میلیون تومان

بنابراین مقررگردید 6 دانگ ملک فوق الذکر درروز   چهارشنبه  مورخ   1400/11/06     ازساعت  09:00  الی   09:30  ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدفروخته خواهدشد.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

 

                                                          اجرای احکام مدنی شعبه 18 مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/06 ازساعت  09:00  الی   09:30