ملک مسکونی خیابان مرتضوی

36300000000

توضیحات

9909980213800033

140068460000501410
اجراي احكام شعبه 189 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

 

بموجب پرونده کلاسه      9900321ج  و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران محکوم له فرح السادات مرتضوی  و محکوم علیه اصغر محمد کشمرزی فروش ملک به پلاک ثبتی    120 فرعي از 1618 اصلي مفروز ومجزا شده فرعي از اصلي مذكور واقع دربخش 10  نشاني تهران ، خيابان مرتضوي ، بعداز خيابان جيحون ، كوچه شهيداكبري ، كوچه قرباني ، بن بست اول ساختمان شماره 4    صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده :  به مساحت 48 مترمربع مالكيت اصغرمحمدي كشمرزي با جز سهم 3 ازكل سهم 6 بعنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان – ملك درموقعيت غرب گذرقرارداشته ساختمان احداثي با نماي سنگي داراي 6 طبقه شامل همكف (پاركينگ،انباري) ، 5 طبقه مسكوني بالاي همكف هرطبقه دو واحد مجموعاً 10 دستگاه آپارتمان ، آسانسور وراه پله ارتباطي طبقات بوده ، دو درب ورودي خودرو كركره اي برقي ، قراركارشناسي ، موقعيت ، مساحت ، قدمت ، مصالح مصرفي درساختمان ، شرايط زماني و مكاني و فروش ، با تحقيقات وبررسي هاي انجام شده و با درنظر گرفتن جهات وعوامل مؤثردرامراين كارشناسي ، خارج ازموارد حقوقي و ثبتي ومالكيت ، بدون در نظرگرفتن بدهي به بانك و سايرديون وبدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي وحقوقي و بشرط بلا معارض بودن ونداشتن منع قانوني وشرعي جهت نقل وانتقال و بدون بررسي صحت واعتبار مدارك ابرازي كه ازصلاحيت اينجانب خارج ميباشد ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان ملك موجود (تجميع پلاك هاي ثبتي فرعي 120 و1034 و437 و 469 از 1618 اصلي) پس از اعمال اثر سهم مشاعي نسبت به سهم مفروز ، اثر معامله عمده نسبت به جزء ، اثر عدم تفكيك فعلي واحدهاي مسكوني ، فقدان پايانكار و سندتفكيكي بنا به استعلامات بعمل آمده ، مبلغ 50،000،000،000 ( پنجاه ميليارد) ريال برآورد و پيشنهاد ميگردد.

درصورتيكه مد نظرآن مقام محترم قدرالسهم محكوم عليه به نسبت پلاك ثبتي 120 فرعي از 1618 اصلي از كل عرصه واعيان موجود باشد بنا به مراتب فوق الذكر و به لحاظ متراژ آن نسبت به مجموع متراژ پلاك هاي ثبتي تجميع شده طبق استعلامات بعمل آمده معادل 0.726 دانگ از سه دانگ مشاع از ششدانگ بوده و بمبلغ 36،300،000،000 (سي و شش ميليارد و سيصد ميليون ) ريال برآورد و پيشنهاد ميگردد. ميباشد در زمان بازديد ساختمان دروضعيت بهره برداري قرارداشت.

ميباشد ومقرر است از ساعت    11:00      الی    11:30  مورخ  1400/11/06  در محل از طریق مزایده نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:00      الی    11:30  مورخ  1400/11/06