ملک مسکونی خیابان طالقانی

22700000000

توضیحات

140068920000576480

140068460000500138
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بموجب دادنامه شماره    4131  صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000076له: محسن عسگري مطلق عليه: امير حسين عسگري مطلق – محمد علي عسگري مطلق حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی6942/147 بخش 3 و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:  محسن عسگري مطلق- امير حسين عسگري مطلق – محمد علي عسگري

2-محل وقوع ملک :  خیابان طالقانی، خیایان موسوی خیابان بار فروشان ، خیابان عاصم ترابی کوچه بیژن پلاک 11 طبقه همکف 

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

الف- مشخصات ثبتی ملک :

حسب تصویر مدارک ابرازی عبارت است از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 113/29مترمربع قطعه اول تفکیکی به شماره 147/6942 مفروز مجزی شده از 17 فرعی از اصلی مذکور بخش 2. ناحیه .. حوزه ثبت ملک نارمک تهران ، استان تهران، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات به مالکیت اول به جلد سند مالکیت اصلی به نام محسن عسگری مطلق نه سهم از یازده سهم با نضمام ثمنیه دو سهم دیگر به شماره چاپی 0093993 سری سال که در صفحه 110 دفتراملاک جلد 2388 ذیل شماره 367289 ثبت گردیده است . مالکیت دوم موضوع سند مالکیت اصلی به نام حسن عسگری مطلق که حسب اصل صورتجلسه عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی 147/6942 به شماره 139985601025038748 مورخ 5/12/1399 حوزه ثبت ملک نارمک تهران با جزء دو سهم از کل یازده سهم عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی به شماره چاپی 516267 سری سال در صفحه 49 دفترخانه املاک جلد 1144 ذیل شماره 171728 ثبت گردیده است و تصویر دادنامه شماره 140068390003454131 مورخ 22/3/1400 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان نسبت به رقبه موضوع درخواست به موجب اوراق و اسناد مضبوط مسجل شده است.

ب- کروکی محل استقرار :

خیایان طالقانی – خیابان موسوی ، خیابان بار فروشان ، خیابان عاصم ترابی – کوچه بیژن – پلاک 11

ج- وضعیت و موقعیت ملک :

طبق بازدید بعمل آمده ساختمان در بافت مسکونی اداری با قدمت حدود 40 سال واقع شده است . ساختمان در سه طبقه شامل ، سه واحد مسکونی است . واحد مورد نظر 5 پله به پایین نسبت به سطح حیاط قرار دارد. ورودی آن در کنار موتورخانه و انبار مشاعی قرار گرفته است . نورگیری آن از دو پاسوی شمالی و شرقی تامین می شود. دارای سه اتاق و هال و پذیرایی و آشپزخانه یک سرویس ایرانی و حمام با دوش و سرویس فرنگی است . پوشش کف هال و پذیرایی سرامیک و خوابها از سنگ و پوشش دیوار ها رنگ و نقاشی با قرنیز سنگی است . پوشش کف آشپزخانه و حمام سرامیک و پوشش دیوارها کاشی است . پوشش کف سرویس ایرانی موازییک سنگی و دیوار آن کاشی و در و در وجهی تا نیمه است. پوشش سقف کلیه فضاها رنگ و نقاشی است. کف پاستورها از سنگ و پوشش دیوار ها سیمان تگرگی است. پنجره ها و دربه ها پاسیو فلزی و دربهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی است . سرمایش واحد کولر و با رادیاتور فلزی و موتورخانه مرکزی تامین می شود . کف پله ها سنگ و دیوار و سقف راه پله ها رنگ و نقاشی است . نمای ساختمان سنگ است . ساختمان فاقد آسانسور است. واحد دارای برق مستقل و آب و گاز مشترک است .

د- نظریه کارشناسی :

با توجه به قدمت ملک موصوف ، دسترسی خوب به خیابان های اصلی ، نورگیری ضعیف ، فقدان پارکینگ و انباری اختصاصی ، مصالح به کار رفته و سایر عوامل ذی مدخل به میزان کل ، بیست و دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال معادل دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد .

مقرر گرديد  ششدانگ ملك فوق الذکر در  مورخه 1400/11/03 از ساعت    11  الي 11/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون تومان شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 از ساعت  11  الي 11/30