ملک مسکونی خیابان شهید کلاهدوز

7507071

توضیحات

9909982160801042

140068460000494624
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک 

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0001085/2 ج برابر دادنامه شماره  140068390005838892  صادره از شعبه 43 داد گاه عمومی حقوقی تهران خواهان  1- اقای جواد قزوینی زاده 2- خانم عشرت جمال 3- خانم بی تا قزوینی  زاده  با وکالت اقای  خانم  علیرضا بهروزی نیا و خانم زهرا طلوع ثبوت زنجانی  وبطرفیت خواندگان 1- خانم سیما فیضی 2- احمد ترکمن 3- زهرا ارشادی فر 4- طاهره رحمت  کاشانی  5- طاهره رمضانی 6- مجید امینی طامه  مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 286 فرعی از 35 اصلی  واقع در بخش 11  و تقسیم و جوه بین شرکا به نسبت سهم انها پس از کسر هزینه ها  به نشانی  تهران –  خیابان شهید کلاهدوز –  خیابان اخلاقی – جنب بوستان سحر – بن بست رضوان –  پلاک 2  که به احد از کارشناسان محترم ارجاع و بشرح ذیل ارزیابی و توصیف گردیده است.

1 –  قرار کارشناسی  : ارزیابی  پلاک ثبتی به شماره های : پلاک ثبتی  286 فرعی از 35 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی از 337  فرعی از اصلی مذکور . 

2 – 1  –  آدرس پلاک  ثبتی شماره 286 فرعی از 35 اصلی  :

تهران –  خیابان شهید کلاهدوز –  خیابان اخلاقی – جنب بوستان سحر – بن بست رضوان –  پلاک 2 با مختصات جغرافیایی 540561 = X و 3960152 = Y .

3 – 1 –  مشخصات پلاک ثبتی شماره 286 فرعی از 35 اصلی  :

عرصه و اعیان زمین بایر ( وضعیت خاص طلق ) به شماره 286 فرعی از 35 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از 337 فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 1265 متر مربع .

4 – 1 –  حدود پلاک ثبتی شماره 286 فرعی از 35 اصلی  :

شمال دیوار به دیوار به طول 23 متر به قطعه دو تفکیکی . شرق در دو قسمت اول درب و دیواریست به طول 2 متر به کوچه به عرض چهار متر دوم دیوار به دیوار است به طول 53 متر به قطعه چهار تفکیکی . جنوب : دیوار به دیوار است به طول 23 متر به قطعه سیزده تفکیکی شماره یکصد و ده فرعی . غرب دیوار به دیوار به طول 55 متر به قطعه دو تفکیکی

5 – 1 – اعیانی واقع شده در  پلاک ثبتی شماره 286 فرعی از 35 اصلی :

در عرصه مورد نظر یک مجتمع ساختمانی اسکلت فلزی ، در دو طبقه روی پیلوت با زیر زمین به صورت پشت بام مسطح واقع شده هر طبقه شامل چهار واحد مسکونی و جمعا” دارای هشت واحد مسکونی و زیر بنای هر واحد حدود 170 متر مربع می باشد . می باشد . یک واحد به رویت اینجانب رسیده که شامل :  دارای سه اتاق خواب ، هال و پذیرایی مجزا ، آشپزخانه به صورت اوپن با کابینت از جنس MDF  ، سرویس بهداشتی . کف اتاقها پارکت ، دیوارها گچکاری شده  با رنگ آمیزی ، پنجره ها فلزی با حفاظ ، درب ورودی چوبی با حفاظ ، راه پله سنگ پلاک با نرده فلزی و دیواره راه پله ها رنگ آمیزی ، کف پارکینگ و دیواره ها سنگ ، زیرزمین شامل تاسیسات و دو واحد دوبلکس اجرا شده که به دلیل عدم دریافت مجوز از شهرداری منطقه تخریب شده است . نمای شمالی سنگ پلاک و نمای شرقی نرمه کشی شده ، حیاط محوطه دارای فضای سبز و درخت کاری شده ، هر واحد دارای یک انشعاب برق جداگانه و مجتمع دارای انشعاب گاز و آب و برق سه فاز می باشد

2 – اقدامات انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری :

این گزارش کارشناسی بر اساس مطالعه پرونده در شعبه ، تصویرمدارک و مستندات ارائه شده از طرف وکیل پرونده و بازدید میدانی اینجانب به عنوان کارشناس رسمی دادگستری از محل ملک به آدرس مندج در بند 2 – 1 این گزارش تهیه و تنظیم شده است . تشخیص اصالت اسناد و مدارک ارائه شده ، مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخه های اصلی و تصویر آن ، انکار و تردید به مدارک ارائه شده در صلاحیت کارشناس نمی باشد . چنانچه بعد از ارائه گزارش کارشناسی ، اسناد و مدارک و اطلاعات جدیددیگری از طرف هر یک از طرفین پرونده یا هر مقام ذی صلاح ارائه شود که در نتیجه گیری نظریه کارشناسی تاثیر داشته باشد ، هیچ گونه مسوولیتی متوجه کارشناس رسمی دادگستری نخواهد بود و چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و تصویر مدارک وجود داشته باشد این نظریه قابل اتکا نخواهد بود و باید براساس اسناد اصیل و جدید تجدید نظر شود . همچنین در خصوص آخرین وضعیت مالکیت سهامداران پلاک ثبتی شماره 286 فرعی از 35 اصلی و همچنین در رهن بودن ، بازداشتی در اجرای ثبت اسناد و املاک منطقه و یا واحد های قضایی ، دادگاه محترم از مراجع ذی صلاح استعلام نماید .

3 –  ارزیابی  و اظهار نظر :

با توجه به نامه شماره 139985601026029911 مورخ 19/09/1399 حوزه ثبت ملک قلهک تهران در خصوص عدم قابلیت افراز و با عنایت به توضیحات فوق ، بررسی ها و بازدید انجام شده و همچنین با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت ظاهری پلاک  ثبتی صدر الاشاره ، امکانات ، متعلقات و موقعیت قرار گیری ملک ، نوع سازه ، مصالح مصرفی ، قدمت بنا ، انشعابات و همچنین تحقیقات محلی و موقعیت قرار گیری ملک و کلا” بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهد و دیون احتمالی به بانک های دولتی و خصوصی ، موسسات مالی و اعتباری ، نهاد ها ، ادارات دولتی و خصوصی ، شهرداری منطقه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان تامین اجتماعی ، اداره امور مالیاتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، اشخاص ثالث و همچنین بدون در نظر گرفتن هرگونه ممنوعیت در نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازداشتی در واحد اجرای ثبت اسناد و املاک ، واحد های قضایی و در نهایت با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در ارزیابی ، ارزش پلاک  ثبتی صدر الاشاره  جمعا” به مبلغ 000/000/750/707/1 ریال ( هزار و هفتصد و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال )  برای پیه مزایده برآورد و اعلام می گردد .

بنابراین مقرر گردید ششدانگ پلاک ثبتی فوق وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده مورخ  1400/10/25  راس ساعت 10 در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع صدر به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدر صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/25 راس ساعت 10