ملک مسکونی خیابان دماوند خیابان بخت آزاد به مساحت ۶۸ متر

39000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003800765
شماره آگهی:
140168460000636308
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0101829/123ج از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 1401002909مورخ 1401/8/29-محکوم له آقای علیرضا طهماسبی فرزند شعبان -محکوم علیه آقای اکبرصفری فرزند ابوالفضل -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 6974/6663بخش 2تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما در اجرای قرارکارشناسی صادره پرونده به شماره کلاسه ۰۱۰۱۸۲۹ درخصوص ارزیابی ملک مطروحه و اعلام قیمت روز پلاک ثبتی مزبور این کارشناس با توجه به بازدید به عمل آمده از محل وقوع ملک و مطالعه اسناد و مدارک ابرازی موجود گزارش و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تنظیم نموده و به استحضار میرساند

نشانی تهران خیابان دماوند خیابان بخت آزاد بعد از خیابان وحیدیه نبش کوچه قربانی پلاک ۱

اسناد و مشخصات پلاک

حسب تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال ۱۵۳۶۵۶ سری د۹۳ به تاریخ ۲۳ ۸ ۱۳۹۴ سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان زمین وضعیت خاص طلق به شماره ۶۶۶۳ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک شمال شرق تهران استان تهران به مساحت ۶۸ متر و ۱۰ دسی متر مربع به نام اکبر صفری به شماره ملی ۰۰۵۹۹۴۲۷۶۲ تهیه تنظیم و تسلیم شدهاست

حسب تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال ۱۵۳۶۵۷ سری د۹۳ به تاریخ ۲۳ ۸ ۱۳۹۴ سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان زمینوضعیت خاص طلق به شماره ۶۶۶۳ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک شمال شرق تهران استان تهران به مساحت 68 متر و 10 دسی متر مربع به نام علیرضا طهماسبی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۲۰۷۱۱ تهیه تنظیم و تسلیم شده است

حسب تصویر گواهی پایان کار ساختمانی به شماره ۸۲۰۸۹۱۳۱ به تاریخ ۶ ۳ ۱۳۹۴ ملک به نشانی تهران نو خیابان ارباب مهدی کوچه قربانی پلاک ۱ به شماره پلاک فرعی ۶۶۶۳ از اصلی ۶۹۷۴ به مساحت ۶۸ متر و ۱۰ دسی مترمربع وضع موجود و ۵۶ متر و ۳۹ دسی مترمربع پس از اصلاحی دارای ۶ متر و ۲۵ دسی مترمربع زیرزمین با کاربری تجاری و دو واحد تجاری به مساحت ۵۷ متر و ۵۰ دسی مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به مساحت ۷۹ متر و ۵۰ دسی مترمربع در طبقه اول به انضمام ۹ متر و ۵۰ دسی مترمربع در طبقه دوم است

حدود رسیدگی و کارشناسی

رسیدگی انجام شده و نظریه ارائه شده براساس مستندات ابرازی قرار کارشناسی و در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری بوده و مسئولیت صحت اعتبار اصالت و جامعیت آنها برعهده ارائه دهندگان میباشد و رسیدگی به موارد فوق الذکر خارج از صلاحیت کارشناسی رشته راه و ساختمان است

چنانچه پس از ارائه نظریه کارشناسی هرگونه مدارک جدیدی ارائه شود که در نتیجه نظریه تاثیری داشته باشد مسئولیتی از این بابت متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و در صورت لزوم و با صلاحدید و دستور مقام محترم قضایی در خصوص آن پس از اجرای تشریفات قانونی بررسی و اظهارنظر مجدد یا تکمیلی صورت خواهد پذیرفت

مسئولیت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهای مندرج در آن و مفروضات مبنای تهیه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات و مستندات میباشد و انعکاس اظهارات در گزارش به منزله تائید یا رد آن نمیباشد

لازم به توضیح است که ملاحظات مربوط به دوره زمانی کارشناسی با توجه به نوسانات قیمتها و تلاطم ناپایدار بازار و عدم قطعیت قیمتها در حال حاضر ارزیابی اعلام شده به قیمت روز و فی الحال بوده و با عنایت به اینکه قیمتها تابع شرایط روز می باشند قطعاهر شوک مرتبط به بازار در آینده دور و نزدیک بر عدم قطعیت قیمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغییرقیمت کاملا اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا با توجه به توضیحات فوق کارشناسی انجام شده مربوط به ارزیابی براساس شرایط حاکم بر بازار ارزش املاک در منطقه استقرار مورد ارزیابی می باشد

نظریه کارشناسی حاضر صرفا در محدوده قرار کارشناسی مرجع قضایی ارجاع کننده حاضر بوده و در خصوص سایر موارد و دعاوی احتمالی و یا وثیقه گذاری موضوعیت ندارد

مشاهدات

ملک موضوع کارشناسی سمت شمال شرقی تقاطع خیابان خوب بخت و کوچه بن بست قربانی قرار دارد ملک دارای دو باب تجاری در طبقه همکف است مغازه سمت جنوب ملک با بر ورودی ۴ متر و ۶۰ دسی متر به خیابان بخت آزاد و عمق ۴ متر و ارتفاع ۳ متر و ۹۰ دسی متر با کف موزائیک و بدنه اندود گچ و سفیدکاری دارای زیرزمین با طاق ضربی که توسط پلکان موجود در مغازه به آن دسترسی دارد سرمایش توسط کولر آبی و گرمایش بوسیله بخاری گازی انجام میشود مغازه دارای انشعاب برق مستقل و آب و گاز مشترک است و به شغل منبت کاری چوب مشغول به فعالیت است مغازه سمت شمال ملک دارای دو دهانه با بر ورودی‌۶ متر و ۲۵ دسی متر و عمق ۶ متر و ارتفاع ۳ متر و ۸۵ دسی متر با کف سنگ و بدنه سرامیک با چال سرویسحسب اظهار بدون مجوز شهرداریدارای سرویس بهداشتی در سمت جنوب شرقی مغازه است مغازه دارای انشعاب برق و گاز مستقل و آب مشترک استسرمایش توسط کولر گازی و گرمایش بوسیله بخاری گازی انجام می شود حسب اظهار سرقفلی و حقوق کسبی مغازه ها به غیر واگذار شده است طبقه فوقانی از درب ورودی در کوچه قربانی دسترسی دارد و دارای هال و پذیرایی آشپزخانه این یک عدد اتاق خواب سرویس بهداشتی و حمام است همچنین یک اتاق در طبقه فوقانی وجود دارد آپارتمان دارای انشعابات شهری است کف سرامیک و بدنه رنگ و نقاشی و سرمایش توسط کولر آبی و گرمایش توسط بخاری گازی انجام می شود نمای ساختمان سیمان است ملک به صورت قدیمی ساز بوده و کلنگی است ولیکن قابل سکونت می باشد

نظریه کارشناسی

با عنایت به موارد پیش گفته و دیگر عوامل تاثیرگذار در قضیه و بنابر مدارک موجود در پرونده و تحقیقات محلی و با در نظر گرفتن مساحت ابعاد موقعیت مکانی و زمانی ملک و صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و احتمال هرگونه مغایرتهای مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هرگونهمنعی از جهات قانونی و شرعی و بدهیهای احتمالی بابت مالیات و عوارض شهرداری بانکها و اشخاص و سایر بدهیهای مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد به نظر اینجانب ارزش شش دانگ ملک موضوع کارشناسی بدون و درنظرگرفتن حق سرقفلی و حقوق کسبی دو مغازه موجود در ملک به تاریخ روز برابر ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سی و نه میلیارد ریالمعادل ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سه میلیارد و نهصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد

تاریخ مزایده 1401/12/9 ساعت 11 الی 11/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/9