ملک مسکونی خیابان دامپزشکی

2350000000

توضیحات

9909980213500603

140068460000495614
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه    0001003شعبه دوم اجرای احکام مدنی  و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه حقوقی تهران خواهان آقای امید مختاری شیره جینی فرزند محمود با وکالت  بنام مهدی صبوری سرقین  خواندگان  به نامهای  جواد ارجمند فر فرزند اسماعیل و علی قعله وند فرزند محمد علی  خانم آوا قلعه وند فرزند علی  دایر بر فروش ملک پلاك ثبتي 142645 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 141452 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 تفكيكي به آدرس تهران- خيابان دامپزشكي- بعد از استاد معين- كوچه حسيني- پلاك 3 طبقه چهارم واحد 10 گزارش كارشناسي به شرح ذيل مي‌باشد

مشخصات ملك

عرصه ملك از نوع شمالي شرقي(دو نبش) مي‌باشد همكف اختصاص به پاركينگ دارد كف پاركينگ سنگ و بدنه سنگ تراورتن است و طبقه اول و دوم، سه واحدي است و دو طبقه فوقاني سه واحدي است (مجموعا 12 واحد مسكوني). كف راه‌پله از سنگ و ديوار آن زير سقف سراميك شده است و نرده آن فلزي است. ساختمان داراي آسانسور با كابين استيل و درب هاي اتومات است.. نماي ساختمان سنگ تراورتن و اجد قهو‌ه‌اي است. اسكلت ساختمان بتني و سقف آن تيرچه بلوك است.

مساحت واحد مسكوني طبقه چهارم برابر77/105 است. داراي دو اتاق خواب، هال، آشپزخانه با كابينت، سرويس بهداشتي و حمام با توالت فرنگي است. كف واحد سراميك و بدنه نقاشي شده است. پنجره‌ها از نوع UPVC دو جداره است. قدمت حدوداً 4 سال است. واحد داراي انباري شماره پنج به مساحت 64/1 مترمربع در سمت مركزي همكف و پاركينگ شماره سه به مساحت 50/10 مترمربع واقع در سمت شرقي همكف است.

نظريه كارشناسي:

با توجه با موقعيت ملك و موقعيت واحد و قدمت بنا و عرض معبر و تعداد واحد و داشتن پاركينگ و انباري و جميع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارزش ششدانگ آپارتمان با پلاك ثبتي 142645 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 141452 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 تفكيكي به آدرس تهران- خيابان دامپزشكي- بعد از استاد معين- كوچه حسيني- پلاك 3 طبقه چهارم واحد 10 به مساحت 105/77 مترمربع برابر 23/500/000/00 ريال معادل دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد که به شرح گزارش ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساع  10الی11 مورخ      1400/11/05        در محل  اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت  پایه  شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 

                                        دادورز شعبه 184اجرای احکام مدنی  تهران-تاتلاری

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

10الی11 مورخ 1400/11/05