ملک مسکونی خیابان خواجه عبداله انصاری

6398293

توضیحات

140091920001245110

140068460000495827
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شهرری بشماره 0000631 مورخ 27/7/1400  محکوم علیه مهدی صالحی خو فرزند اکبر محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  5.903.413.820ريال به عنـــوان محکوم بـــه  مبلغ 262.456.797ريال بابت نیم عشر دولتی اجری احکام مدنی شهید مدرس (توف کننده مقدم )در حـــق محکوم له نور الدین مرادی با وکالت خانم بهاره حسنی  ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 26579  فرعی از 47 اصلی مفروزی ومجزا شده از 2729فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش11 تهران طبقه دوم قطعه چهار تفکیکی اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان 13کوچه ارژنگ شرقی پلاک10طبقه دوم واحد 3 و با کیفیت آپارتمان به مساحت هشتاد و نه متر و بیست و چهار دسیمتر مربع  واقع در طبقه دوم قطعه چهار تفکیکی واقع در زیرزمین یک ساختمان جنوبی پنج واحدی واقع است که تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمانی سال 1376می باشد .شامل زیرزمین جهت منضمات و مشاعات و هر یک از طبقات همکف الی سوم شامل واحدهای مسکونی و مشاعات است . ساختمان فاقد آسانسور می باشد .آپارتمان شامل دو اتاق خواب مشرف به فضای حیاط مشاعی و سالن پذیرایی مشرف به فضای گذر شمالی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی است سیستم گرمایش رادیاتور و موتور خانه مرکزی و سیستم سرمایش کولر آبی است پوشش غالب کف لمینت است .طبق سند انباری دارد پارکینگ ندارد .ملک محل سکونت آقای محمد ریاحی و خانواده ایشان معرفی گردید .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  27.000.000.000 ريال  معادل دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان  ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک در تصرف ریاحی با همسر و فرزندان می باشد .ملک فوق مسکونی می باشد .ملک فوق به طور دائم و مالکیت کامل در اختیار ریاحی و همسرشان زارعی به صورت سه دانگ سه دانگ تقسیم شده است .و هر یک سند مجزا دارد . این تحقیقات از خانم منیری سادات اعلائی مادر خانم زارعی و مادر خانم ریاحی انجام گردید .  لذا مقرر گردید  مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی بیست وچهار ممیز هشتصدوبیست ونه هزارم سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بشماره 26579  فرعی از 47 اصلی مفروزی ومجزا شده از 2729فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش11 تهران طبقه دوم قطعه چهار تفکیکی به مبلغ 6.703.834.818ريال بابت محکوم به و نیم عشر توقیف کننده مقدم و شعبه و میزان بیست وسه ممیز ششصدونودوهفت هزارم سهم مشاع از یکصدسهم ملک مذکور به مبلغ 6.398.293.008ريال  در روز شنبه مورخ 25/10/1400ازساعت 11الی 11:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران