ملک مسکونی خیابان بنی هاشم

57000000

توضیحات

9809987607700677

140068460000493410
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت دوم

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان نیشاپور بشماره 000749 مورخ 9/6/1400  محکوم علیه عباس- زهرا- طیبه- فاطمه ایروانی  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمد ایروانی و معصومه و اعظم ایروانی ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت دستور فروش ششدانگ پلاک ثبتی بشماره 3736  فرعی از46  اصلی قطعه 3تفکیکی مفروز ومجزاشده از 732فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران  خیابان بنی هاشم کوچه شیرزاد بن بست اول پلاک5 و با کیفیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/121متر مربع(دویست وبیست ویک ممیز پنج) می باشد .همچنین با توجه به مدارک ارائه شده ملک مورد موضوع کارشناسی دارای گواهی پایان کار ساختمانی 30291مورخ 08/28/58بوده و با توجه به مندرجات گواهی پایان کار ارائه شده پلاک ثبتی شامل دو طبقه مسکونی همکف طبقه اول هر یک به مساحت 37متر مربع می باشد .و کلا یک واحد مسکونی می باشد .مشخصات عمومی ساختمانملک مورد کارشناسی یک باب منزل مسکونی حیاط دار بوده که مشتمل بر دو طبقه می باشد .از نظر فضا بندی متشکل از دو اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس ایرانی و حمام و حال است .کف کلیه فضاها با پوشش سرامیک است آشپزخانه از جنس فلزی است و هود نصب شده است . حمام و سرویس بهداشتی با کف و دیوار با پوشش کاشی و سرامیک و دوش نصب شده است سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی بوده ملک دارای انشعاب آب گاز و برق اختصاصی است . ضمنا تصاویر ملک مورد موضوع قرار کارشناسی پیوست این گزارش می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  57.000.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک سرقفلی بر روی ساختمان قدیمی دو طبقه شمالی انتهای نجابت شرقی شمت چپ با درب آهنی سه کله پارکینگی طوسی رنگ پلاک شماره آب 2664می باشد که درب منزل با قفل آویز بسته می باشد .طی استعلام از همسایگان و کسبه بیش از سه سال می باشد که فاقد سکنه می باشد کسی در آن سکونت ندارد . وضعیت ساختمان و بنا بیش از30سال می باشد که فاقد سکنه می باشد . و علت بسته بودن درب بازدید داخل آن میسر نگردید . و با توجه به ظاهر آن ملک مسکونی و فاقد واحد تجاری می باشد . لذا مقرر گردید  ششدانگ ملک مذکور در روز یکشنبه مورخ 26/10/1400 ازساعت  9الی 9:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

ازساعت  9الی 9:30 26/10/1400