ملک مسکونی خیابان انقلاب

22400000000

توضیحات

9909980014501451

140068460000493386
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001158  له آقای محمد سلامی نژاد، علیهم 1-خانم منصوره سلامی نژاد، 2-خانم محبوبه سلامی نژاد، 3-آقای محسن سلامی نژاد  مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک شماره 454 فرعي از 3782 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 70 فرعی از اصلی در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت.  محل ملک به نشانی  تهران- خیابان میدان انقلاب- کارگر جنوبي- خیابان روانمهر- پلاك 134 طبقه همکف سمت جنوب  می باشد. ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف سمت جنوبی بمساحت71/79 مترمربع که مقدار 1/15 متر مربع آن بالكن مسقف است قطعه دوم تفكيكي شماره 454 فرعي از 3782 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 70 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش سه ثبتی تهران بانضمام ششدانگ یکباب انباري بمساحت 16/74  مترمربع قطعه دو تفكيكي واقع در طبقه زیرزمین سمت جنوب غربی با قدرالسهم از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرايي آن که بموجب تقسیم نامه شماره 171681 مورخ 79/11/3 دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 تهران در سهم اختصاصی مالك قرار گرفته است و داراي شماره ثبت 133973 دفتر 892 صفحه 65 و درتاریخ 1279/11/17 به نام اقاي حسينعلی سلامی فرزند ابراهيم به ثبت رسیده است و داراي حدود مندرج در سند ميباشد. توضیح: پارکینگ مندرج در سند به دانشکده علوم پزشكي و خدمات درماني نیروي مسلح واگذار شده است.وضعیت اعياني و مشاهدات : عرصه ملك از نوع جنوبي است. ملك داراي 5 سقف است. زیرزمین اختصاص به پارکینگ ها و انباری ها دارد. اسکلت فلزی با سقف تیرچه بلوك است. ساختمان فاقد اسانسور است. پوشش کف زیرزمین موزائيك و بدنه آن سیمان سفید است. پوشش کف حیاط موزائيك و بدنه آن سیمان سفید است. سنگ راه پله از نوع سنگ چیني سفید و بدنه نقاشی شده و نرده آن فلزي است. نمای شمالی جنوبی آجر سه سانتی است. واحد مذکور در سمت جنوب طبقه همکف داراي دو اتاق خواب، هال، آبدارخانه و حمام (بدون توالت فرنگی) و سرویس بهداشتی ایرانی است. کف واحد پارکت و بدنه نقاشی و کاغذ دیواری شده است. پنجره ها از نوع فلزي با شيشه تك جداره ، سیستم سرمایش کولر آبی ، سیستم گرمایش بخاري گازي ، دارای انشعاب آب و گاز مشترك و برق مجزي است. در هنگام بازدید ، واحد در اختیار آقاي محسن سلامي بود. با توجه با موقعیت ملك و كاربري مسکوني و جمیع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و صرفنظر از احراز مالكيت و در صورت عدم بدهكاري به شهرداری و دیگر ارگانها و مدارك موجود در پرونده و فارغ از هرگونه موارد حقوقي ،ثبتي ، مالكيت و سوابق آن ، صلح حقوق ، وقف و بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك ها و موسسات مالی و اعتباري ، ادارات ، بيمه ، اتحاديه ، شهرداري ، اصلاحي و سایر دیون و بشرط بلا معارض بودن و نداشتن منع قانوني جهت نقل وانتقال، در تاریخ تقدیم گزارش بنظر اینجانب ارزش ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف سمت جنوبي بمساحت 71/79 مترمربع که مقدار 1/15مترمربع آن بالكن مسقف است قطعه دوم تفكيكي شماره 454 فرعي از 3782  اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 70 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش سه ثبتی تهران بانضمام ششدانگ یکباب انباري بمساحت 16/74 مترمربع قطعه دو تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین سمت جنوب غربي با قدرالسهم از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات براي قيمت پایه مزایده برابر22/400/000/000ریال معادل دو میلیارد و  دویست و چهل تومان ميباشد.مزایده در تاریخ روز 1400/11/03  از ساعت 9  الی 10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                          دادورز اجرای احکام شعبه 145 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03  از ساعت 9  الی 10