ملک مسکونی خیابان احمد قصیر

276000000000

توضیحات

140068920002700447

140068460000489022
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول ( نوبت اول )

بموجب دادنامه شماره 140068390007942418 مورخه  1400/06/13 صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0000104 / ج3 دعوي له خانم هائده پرویزی فرزند علا الدین با وکالت اقای امیر حسین سهرابی بطرفيت اقاي خسرو طوسی فرزند فریدون و اقای کاوه درافشان فرزند احمد فریدون ، با موضوع دستور فروش ملک مشاع ، كه در اين خصوص دستور فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک مشاعی به پلاک ثبتی 7998 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 5811 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2 تهران در نشاني تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هشتم، (جنب بیمارستان پاستور نو)، بن‌بست گل نرگس، پلاک 1 (کد پستی 1514738311)، صادر شده و توسط این اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

نظريه کارشناسي

ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران

موضوع: گزارش کارشناسی در مورد پرونده با شماره بایگانی شعبه 0000104 مربوط به ارزیابی ملک با پلاک ثبتی شماره 7998/6933

احتراماً، در پاسخ به ابلاغیه مورخ 18/07/1400 و قرار کارشناسی مورخ 14/07/1400صادره از آن شعبه محترم، مبنی بر ارزیابی پلاک ثبتی فوق‌الذکر، پس از مطالعه پرونده، با توجه به عدم امکان بازدید از ملک مزبور، به دلیل در اختیار داشتن ملک توسط شعبه 13 حقوقی تهران، در اجرای دادنامه شماره 960989 مورخ 25/09/96 (پرونده اجرایی 980151)، نهایتاً در تاریخ 18/08/1400، به اتفاق دادورز محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران (آقای عبدی ) و وکیل محترم خواهان از ملک مزبور بازدید به عمل آورده و مواردبه شرح زیر به استحضار می‌رسد.

1- قرار کارشناسی:

براساس قرار کارشناسی به شماره 140098440001250263 مورخ 1400/07/14 صادره از شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، قرار کارشناسی عبارت است از:

کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، در صورت لزوم اخذ اطلاعات از طرفین دعوی، نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری پلاک ثبتی موضوع پرونده با تعیین سهم هریک از مالکین ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به کارشناس به این دادگاه تسلیم نماید.

2- مدارک و مستندات: (کپی مدارک موجود در پرونده و ابرازی وکیل محترم خواهان)

1-2- کپی ابلاغیه و قرار کارشناسی.

2-2- کپی اسناد مالکیت ملک.

3-2- کپی برگه‌های خلاصه معامله.

4-2- کپی دستور نقشه احداث بنا.

3- مشخصات ثبتی ملک:

براساس کپی اسناد تک‌برگی مالکیت ملک، مشخصات به شرح زیر می‌باشد.

1-3- سند مالکیت به شماره 643161، ب/93 صادره مورخ 1394/03/31 شامل 1/5 دانگ) مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) زمین به مساحت 200 متر مربع (به ابعاد 20*10 متر) به شماره 7998 فرعی  از 6933، اصلی مفروز و مجزی شده از 5811 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 حوزه ثبتی نارمک تهران که در تاریخ 1394/03/31 با شماره 33564 به نام آقای کاوه درافشان ثبت و صادر گردیده است. مستند مالکیت، انتقال قطعی شماره 26835 مورخ 1393/11/06 در دفترخانه 561 تهران) که در تاریخ 1400/04/07 با شماره 33177 در دفترخانه 561 تهران از آن فک رهن گردیده است.

2-3- سند مالکیت به شماره 765438، ه/98 مورخ 1399/06/11، شامل (0/04 دانگ) مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) زمینی به مساحت 200 متر مربع (به ابعاد 120*10 متر) به شماره 7998 فرعی از 6933، اصلی مفروز و مجزی شده از 5811 فرعی از اصلی مذکور، بخش 2 حوزه ثبتی تهران که به نام آقای خسرو طوسی ثبت گردیده است. (مستند مالکیت، انتقال قطعی به شماره 34205 مورخ 22/05/1399 در دفترخانه 561 تهران).

3-3- سند مالکیت به شماره 843856، الف/95 مورخ 04/05/1396، شامل (3/96 دانگ) مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) زمین به مساحت 200 متر مربع، (به ابعاد 20*10 متر) به شماره 7998 فرعی از 6933، اصلی، مفروز و مجزی شده از 5811، فرعی از اصلی مذکور، بخش 2 حوزه ثبتی تهران که در تاریخ 04/05/1396 به نام خانم هایده پرویزی ثبت گردیده است (مستند مالکیت تجمیع اسناد مشاعی، انتقال قطعی به شماره 30423 مورخ 21/03/1396 در دفترخانه 561 تهران).

4-3- سند مالکیت به شماره 643162، ب/93 مورخ 31/03/1394، شامل (0/5 دانگ) مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان(وضعیت خاص طلق) زمینی به مساحت 200 متر مربع (به ابعاد 20*10 متر) به شماره 7998 فرعی از 6933، اصلی مفروز و مجزی شده از 5811، فرعی از اصلی مذکور، بخش 2 حوزه ثبتی تهران که در تاریخ 31/03/1394 با شماره 477097 به نام آقای خسرو طوسی ثبت گردیده است (مستند مالکیت، انتقال قطعی شماره 26835 مورخ 06/11/1393 در دفترخانه 561 تهران) که در تاریخ 28/04/1400 با شماره 35330 در دفترخانه 561 تهران از آن فک رهن گردیده است.

براساس کپی دستور نقشه احداث بنا، صادره از شهرداری منطقه 6 تهران مورخ 23/05/1400 ملک در پهنه m116 (مختلط مسکونی و تجاری) قرار دارد و حداکثر تراکم ساختمانی مجاز آن 240 درصد می‌باشد. با اصلاح گذرهای شمالی و غربی ملک، مساحت زمین ملک پس از اصلاحی 154/14 متر مربع خواهد بود.

4- نشانی ملک:

براساس کپی دستور نقشه احداث بنا صادره از شهرداری منطقه 6 تهران مورخ 23/05/1400، نشانی ملک عبارت است از، تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هشتم، (جنب بیمارستان پاستور نو)، بن‌بست گل نرگس، پلاک 1 (کد پستی 1514738311)، ملک اصطلاحاً شمالیست. ملک سه بر، جنوب ملک خیابان هشتم، غرب ملک، بن‌بست گل نرگس و شمال آن نیز بن‌بست گل نرگس واقع گردیده است.

5- مشخصات ساختمان ملک:

ملک مورد کارشناسی شامل زمینی به مساحت 200 متر مربع با ساختمان احداثی در آن که عمر آن بیش از 50 سال و در حال حاضر به صورت ساختمان کلنگی می‌باشد. ساختمان ملک شامل یک واحد مسکونی در سه و نیم طبقه از روی پی، شامل همکف و دو و نیم طبقه روی آن.

ساختمان ملک با اسکلت فلزی با سقف‌های طاق ضربی با نمای جنوبی سنگی و نمای غربی و شمالی سیمان تخته ماله‌ای. در و پنجره‌ها فلزی، پله ساختمان سنگی، کف‌ها، پارکت چوبی و دیوارها گچ و رنگ، ساختمان فرسوده و غیرقابل سکونت و با کلیه انشعابات خدمات شهری (آب، برق، تلفن و گاز)، در حال حاضر در قسمتی از ساختمان، فردی ساکن می‌باشد.

6- نظریه کارشناسی:

با توجه به کلیه موارد مندرج در بندهای (1، 2، 3، 4 و 5) گزارش و بازدید از ملک، مطالعه میدانی، مدارک و مستندات موجود در پرونده و ابرازی خواهان، صرف نظر از (اصالت اسناد و مدارک موجود، داشتن معارض و دیون احتمالی بغیر، تسهیلات دریافتی، از بانک‌ها و سایر نهادها، بازداشتی ملک) با در نظر گرفتن کیفیت ساختمان و عمر آن (کلنگی)، موقعیت و دسترسی‌های آن در مقایسه با ارزش املاک مشابه در محل، به صورت تخلیه و با امکان انتقال قانونی آن در دفاتر اسناد رسمی، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر در تاریخ کارشناسی به مبلغ 276/000/000/000 ریال، معادل بیست و هفت میلیارد و ششصد میلیون تومان، ارزیابی و اعلام می‌گردد. با توجه به مبلغ ارزیابی ملک و همچنین مقدار مالکیت مشاعی مالکین، سهم هر مالک از مبلغ ارزیابی فوق‌الذکر به ترتیب به شرح زیر تعیین و اعلام می‌گردد.

1- سهم آقای کاوه درافشان (مالک سند شماره 643161، ب/93 به مقدار 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک، به مبلغ 69/000/000/000 ریال معادل (شش میلیارد و نهصد میلیون تومان).

2- سهم آقای خسرو طوسی (مالک سند شماره 765438، ه/98) به مقدار 0/04 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک، به مبلغ 1/840/000/000 ریال معادل (یکصد و هشتاد و چهار میلیون تومان).

3- سهم خانم هایده پرویزی (مالک سند شماره 843856، الف/95) به مقدار 3/96 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک، به مبلغ 182/160/000/000 ریال معادل (هجده میلیارد و دویست و شانزده میلیون تومان).

4- سهم آقای خسرو طوسی (مالک سند شماره 643162، ب/93) به مقدار 0/5 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک، به مبلغ 23/000/000/000 ریال معادل (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان).

 

مقرر گرديد شش دانگ عرصه و اعيان ملک مذکور با مشخصات فوق الذکر در مورخه 1400/11/02 از ساعت 9 صبح الي 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ  276/000/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/02 از ساعت 9 صبح الي 9/30