ملک مسکونی خيابان قصرالدشت بالاتر از خيابان كميل

22500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000436835
شماره آگهی:
140168460000593625
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/22
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده اجرای به شماره 1401/0101305 در شعبه اول اجرای احکام مدنی و دادنامه به شماره 140168390007546149 مورخ 1401/06/02 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران له : علي سيفي عليه حسين صادقي پناه دائر بر دستور فروش ملك مشاع در پلاک ثبتی شماره 866 فرعي از 1676 اصلي قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزا شده از 204 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك رودکی تهران در آدرس واقع در تهران ، خيابان قصرالدشت بالاتر از خيابان كميل ، كوچه قربانعلي ، پلاك 18، طبقه دوم وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه مذکور صادره از شعبه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر ارزیابی و توصیف گردیده و مقرر است در تاریخ 1401/11/04 در ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در تهران یافت آباد بلوارمعلم ابتدای خیابان حیدری مجتمع قضایی شهید مطهری ازطریق مزایده بفروش برسد،مزایده براساس نظریه کارشناسی از قیمت 22/500/000/000 ريال معادل دو ميليارد و دویست و پنجاه میلیون تومان شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار جهت واریز به حساب شماره 520170000002171299017001 IR نزد بانک ملی کد 1521 با شناسه واریز 14002867577 اخذ و خریدار موظف است درصورتیکه با مبلغ بالاتر از قیمت پایه برنده مزایده شود الباقی مبلغ 10 درصد تا مبلغ نهایی شده را تا پایان وقت اداری روز مزایده به حساب مارالذکر واریز وقبض آن را به این اجرای احکام تحویل نمایندو الباقی ظرف یکماه از خریدار اخذ و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد ، درضمن کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود اولین روز بعد از تعطیلات مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : مشخصات ثبتي : طبق تصوير سند به شماره چاپي 786781-ج/94 تاريخ 21 / 09 / 1395 عبارتست ازعرصه واعيان يكدستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) بشماره 866 فرعي از 1676 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز ومجزي شده از 204 فرعي از اصلي مذكور بخش ده حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران بمساحت 5 / 78 مترمربع واقع درطبقه يك كه مقدار 75 / 1 مترمربع آن بالكن است بانضمام انباري قطعه دو تفكيكي به مساحت 8 / 2 مترمربع واقع درسمت جنوبغربي محوطه مشاعي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه وساير مشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها وآئين نامه اجرايي آن – حدود آپارتمان : شمالاً در3 قسمت كه 2 شرقيست 1 ديوار وپنجره است بفضاي كوچه اصلاحي 2 و3 درب وديواربه راه پله مشاعي شرقاً : ديواربه درزانقطاع كه ماوراي آن پلاك مجاور قراردارد جنوباً : به لبه بالكن وديواروپنجره است بفضاي مشاعي غرباً : ديواربه درزانقطاع كه ماوراي آن پلاك مجاورقراردارد سقف مشترك كف مشترك – حدود انباري قطعه 2 : شمالاً : ديوارمشترك با انباري 1 شرقاً : درب وديواربه محوطه مشاعي جنوباً : ديواربه حياط مشاعي غرباً : ديواربه درزانقطاع كه ماوراي آن پلاك مجاورقراردارد سقف مشترك كف مشترك -محدوديت دفتراملاك : رهني شماره 14342 مورخ 09 / 09 / 1395 دفترخانه اسناد رسمي شماره 728 شهرتهران استان تهران كه بنفع بانك مسكن شعبه رودكي به مبلغ 1519664858 ريال بمدت 120 ماه ثبت شده است * مشخصات فني ورويتي : ملك در جنوب گذرقرارداشته بناي موجود با نماي ازجنس سنگ وقدمت ساخت حدود 5 / 13 سال داراي 5 طبقه شامل زيرزمين مورداستفاده پاركينگ و انباري ها و 4 طبقه مسكوني تكواحدي بالاي آن مجموعاً 4 دستگاه آپارتمان ، فاقد آسانسور ، پوشش كف راه پله دسترسي به طبقات سنگ وديوارهاكاشي ، پوشش كف زيرزمين و حياط موزائيك وديوارها سنگ – آپارتمان مورد نظر داراي سالن پذيرايي ، آشپزخانه اپن با كابينت MDF ، 2 اتاق خواب (مجهز به كمدديواري) ، حمام ، توالت ايراني وفرنگي ، بالكن ، پوشش كف سراميك ، پوشش ديوارآشپزخانه و حمام ودستشويي كاشي ، پوشش ديوارسالن و اتاق ها اندودگچ و نقاشي ويكي ازاتاق ها كاغذ ديواريست ، درب ورودي ودرب هاي داخلي چوبي ساده ، حفاظ فلزي درب ورودي ، پنجره ها با قاب فلزي وشيشه دوجداره سيستم گرمايش پكيج و سيستم سرمايش كولرآبي داراي انشعاب آب وگاز وامتياز برق حدودرسيدگي : چنانچه بعدازتنظيم اين گزارش وارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك ومستندات واطلاعات جديدمتكي به اسنادقابل قبول ديگري ازطرف هريك از متداعيين ارائه گرددكه درنتيجه گيري حاصله ومفاد نظريه كارشناسي صادره مؤثرواقع شود ، ازاين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده ورسيدگي به آنها خارج ازحدودوشمول اقدامات انجام شده ميباشدكه درصورت لزوم وصلاحديدوصدوردستورآن مقام محترم قضايي وپس ازاجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي واظهارنظرمجددوارائه گزارش تكميلي خواهدبود. رسيدگي هاي بعمل آمده ونظريه كارشناسي ارائه شده مبتني برمفادقراركارشناسي ، محتويات پرونده ، اسنادومدارك ابرازي ودرچارچوب قوانين ، ضوابط ومقررات حاكم وعرف جاري بوده ومسئوليت صحت ، اصالت وجامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان است وكنترل موارد فوق خارج ازصلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد.مسئوليت هرگونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي ورونوشت ها وانكاروترديد به دلايل يا اسنادارائه شده ، متوجه ابرازكننده مدارك ، اطلاعات ودلايل ميباشد وكنترل اين موضوع نيزازصلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد. استماع مطالب متداعيين وانعكاس اطلاعات ارائه شده ازطرف آنان درگزارش كارشناسي به منزله تأييد يا ردآن مطالب نميباشد. نظريه كارشناسي حاضرصرفاً درمحدوده قراركارشناسي صادره بوده ودرخصوص سايردعاوي احتمالي موضوعيت ندارد. نظريه كارشناسي : با عنايت به قرار كارشناسي ، مدارك پرونده و ابرازي ، مراتب فوق الذكر ، موقعيت ، مساحت ، قدمت ، مصالح مصرفي درساختمان ، شرايط زماني و مكاني ، با تحقيقات وبررسي هاي انجام شده و با درنظر گرفتن جهات وعوامل مؤثردرامراين كارشناسي ، خارج ازموارد حقوقي و ثبتي ومالكيت ، بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك و سايرديون و بدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و بشرط بلا معارض بودن ونداشتن منع قانوني وشرعي جهت نقل وانتقال وبدون بررسي صحت واعتبار مدارك ابرازي كه ازصلاحيت اينجانب خارج ميباشد ، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور با متعلقات ومنضمات درزمان انجام كارشناسي مبلغ 22،500،000،000 بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال برآورد و پيشنهاد ميگردد. ضمنا این اجرای احکام هیچ مسئولیتی در قبال تحویل ملک موضوع مزایده ندارد محمدی مامور اجرای احکام مدنی شعبه 182 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04