ملک مسکونی خيابان ارسباران

52500000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001487291
شماره آگهی:
140168460000550741
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده مرحله دوم اموال غیر منقول

جهت دستور فروش پلاک ثبتی 26311 فرعی از 3104 اصلی مربوط به دادنامه صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقي تهران خواهان خانم صدیقه قربانی خواندگان آقایان سورنا و سعید پایکاری ؛ پلاک ثبتی مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

بازگشت به ابلاغيه پرونده به شماره بايگاني 0100340 در خصوص دعوي خانم صديقه قرباني طاروني به طرفيت آقاي سورنا پايكاري و آقاي سعيد پايكاري مبني بر ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 26311 فرعي از 3104 اصلي واقع در بخش 11 تهران به نشاني: تهران، خيابان ارسباران، يك كوچه مانده به پل، كوچه ستاري، بن بست البرز، پلاك 9 پس از بازديد و بررسي اسناد و مدارك نسبت به كارشناسي موضوع تعيين شده اقدام و نتيجه آن به شرح زير ايفاد ميگردد: مشخصات ثبتي ملك مطابق تصوير دو جلد سند مالكيت تك برگي عبارتست از عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به شماره 26311 فرعي از 3104 اصلي قطعه 5 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 1009 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك قلهك تهران به مساحت 95.64 نود و پنج متر و شصت و چهار دسيمترمربع واقع در سمت شمالي طبقه سه كه 3.20 مترمربع آن بالكن است. بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 6 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت جنوب غربي همكف كه 3.91 مترمربع آن به صورت غير مسقف است. بانضمام انباري مسكوني قطعه 9 تفكيكي به مساحت 2.24 مترمربع واقع در سمت مركزي همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن با حدود آپارتمان: شمالاً در شش قسمت كه قسمت دوم آن شرقي، قسمت پنجم آن غربي است. اول ديواريست بطول 3.12 مترمربع به ملك مجاور شماره 3104 فرعي از شماره 42 اصلي دوم ديوار و پنجره است بطول 3.00 متر به فضاي نورگير مشاعي سوم ديوار و پنجره است بطول 2.00 مترمربع به فضاي نورگير مشاعي چهارم نرده و ديوار بالكن بطول 2.00 مترمربع به فضاي نورگير مشاعي پنجم ديوار و پنجره است بطول 3.00 مترمربع به فضاي نورگير مشاعي ششم ديواريست بطول 3.20 مترمربع به ملك مجاور شماره 3104 فرعي از شماره 42 اصلي شرقاً ديواريست بطول 10.43 مترمربع به قطعه سوم تفكيكي سابق جنوباً درچهار قسمت اول ديواريست بطول 1.95 مترمربع به آسانسور دوم درب و ديوار است بطول 1.52 مترمربع به لابي سوم ديواريست مشترك بطول 4.85 مترمربع به آپارتمان مسكوني قطعه 6 چهارم ديوار و پنجره است بطول 2.00 مترمربع به فضاي نورگير مشاعي غرباً درب و ديوار و پنجره اي است بطول 10.43 به ملك مجاور قطعه 2، ذيل ثبت شماره 580805 و 593157 صفحه 74 و 26 شماره دفتر املاك 2915 و 3008 به نام خانم صديقه قرباني طاروني به شماره چاپي 108148 د 93 و آقاي سورنا پايكاري به شماره چاپي 108149د93 هر كدام به نسبت سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان ثبت و صادر گرديده است. مشخصات كلي ملك آپارتمان مورد كارشناسي با قدمت حدود 7سال داراي دو اتاق با نورگيري از سمت شمال، آشپزخانه اوپن با نورگيري از سمت شمال، كف لمينت، سرويس بهداشتي ايراني، حمام داراي فرنگي، سيستم سرمايش و گرمايش داكت اسپيلت و داراي گاز و برق مستقل مي باشد. ساختمان نيز داراي آسانسور، راه پله با پوشش سنگ، ديوار راه پله سنگ، پوشش پاركينگ سنگ مي باشد. نظريه كارشناسي با عنايت به بازديد از محل و بررسي هاي بعمل آمده و فارغ از احراز صحت مدارك و مستندات ابرازي و با توجه به موارد موصوف، موقعيت جغرافيائي، منطقه اي، مكاني و ساير عوامل موثر در ارزش گذاري به شرطي كه پلاك مذكور بلا معارض و انتقال آن از نظر قوانين جاريه منعي نداشته باشد، بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي 3104/26311 به مبلغ 52.500.000.000 ريال معادل پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد .

جهت وصول مطالبات محکوم علیه مقرر گردید در تاریخ 1401/10/25 راس ساعت 9/30 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی مبلغ 52/500/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

دادورز شعبه اول اجراي احکام مجتمع قضايي صدر تهران – شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25