ملک مسکونی خزانه خارایی

37000000000

توضیحات

9909980210300228

140068460000500127
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

  مزایده پلاک ثبتی  به شماره  4131فرعی از 116 اصلی بخش 12 ناحیه 2 شماره بایگانی :      0000904

 

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بعثت تهران، محکوم له: ولي اله عمرواني محکوم عليه: فاطمه عمرواني – مهدي عمرواني – حجت اله عمرواني – نيره يحيي ئي – علي عمرواني – نبي عمرواني موضوع لازم الاجرا: تقسيم تركه و  به موجب درخواست اجراي حكم و شماره دادنامه مربوطه 9909970210301423 محكوم عليهم محكومند به بر فروش ماترک پلاک ثبتی  به شماره  4131فرعی از 116 اصلی بخش 12 ناحیه 2  از طریق مزایده و تقسیم بهای آن فی مابین وراث وفق نظریه کارشناس و نیز پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.بر همین اساس پلاک ثبتی  به شماره  4131فرعی از 116 اصلی بخش 12 ناحیه 2 و پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:

ملک پلاک ثبتی  به شماره  4131فرعی از 116 اصلی بخش 12 ناحیه 2  در تهران  خزانه  خارایی خیابان شهید صالحی  کوچه ششم  شرقی  پلاک 10 واقع شده است. ،. مشخصات ثبتي ملك ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 4131فرعی از 116 اصلی مفروز و مجزی شده از 17فرعی از اصلی مذکور قطعه 446 تفکیکی واقع در بخش 12 تهران به  مساحت 114متر مربع  با حدودا شمالا بطول 6 متر به قطعه 412 مورد  تفکیک شرقا بط.ل19 متر به قطعه 446 تفکیکی جنوبابطول 6 متر به  خیابان غربا بطول 19 متر به قطعه 448 پلاک4089فرعی  مالکیت حبیب اله  عمرونی مالک ششدانگ عرصه  و  عیان موضوع سند  مالکیت اصلی بشماره چاپی 916435 که در صفحه 586دفتر املاک جلد 456ذیل شماره 86028ثبت گردیده  است.

مشخصات فنی و ظاهری :

عرصه ملک طبق سند  برابر با 114متر مربع موقعیت شمالی بر ملک 6 متر نما سنگ پنجره ها فلزی راه  دسترسی به طبقاتاز طریق راه  پله داخلی ساختمان  فاقد  آسانسور درب ورودی ماشین از  جنس پروفیل  آهنی و درب های داخل چوبی می باشد بنا موجود در 3/5 طبقه  زیر زمین بصورت انباری طبقه  همکف شمال  حیاط با  کف موزاییک که  یک سرویس بهداشتی و حمام دارد.قسمت مسکونی در طبقه اول شامل دو اتاق تو در تو حمام سرویس و آشپزخانه  دارد  سیستم  گرمایش بخاریو سرمایش کولر آبی دارای 2 کنتور برق تک فاز و کنتو گاز و آب شهری برخی از قسمت های ملک تخریب که نیاز به بازسازی دارد.  ارزش ششدانگ اين ملك (پلاك ثبتي 4/3094 بخش 12 تهران) بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن كليه تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد؛ برابر 37/000/000/000 ریال (سه  ميليارد و هفتصد ميليون تومان) برآورد مي گردد. حالیه مقرر  پلاک ثبتی  به شماره  4131فرعی از 116 اصلی بخش 12 ناحیه 2  در روز  یکشنبه تاریخ1400/11/03 از ساعت  10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 از ساعت  10/30 الی 11/30 صبح