ملک مسکونی تهران خیابان قزوین

6000000000

توضیحات

9809980213201092

140068460000498011
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه0000881/1ج ودادنامه شماره 140068390002276086مورخ1400/02/27صادره ازشعبه179دادگاه عمومی تهران خواهان امیدپورپاشاباوکالت حسین ملکشاهی وخواندگان1-نسیم پورپاشا2-حامدپورپاشادایر بر فروش آپارتمان به پلاک ثبتی32622فرعی از2397 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروزومجزی شده از31137فرعی ازاصلی مذکورواقع در بخش10تهران وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت9الی10صبح مورخ1400/10/26 درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179 مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران از طریق مزایده ازقیمت6/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:ششدانگ ملک به پلاک ثبتی فوق به نشانی تهران ، خيابان قزوين ، خيابان سبحاني ( 16 متري اميري ) ، كوچه توده دهقان ، كوچه حميدرضا زحل ، پلاك 7 ، طبقه اول ، سمت غربي مراجعه و بازديد نمودم كه ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي تقديم ميگردد : الف- مشخصات ثبتي ملك : طبق تصوير نامه سازمان ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك رودكي تهران به شماره 139985601045044418 مورخ 99/12/10 ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه اول به مساحت 36/68 متر مربع كه 1/72 متر مربع آن بالكن است به شماره 32622 فرعي از 2397 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از 31137 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران بانضمام پاركينگ به شماره 3 و مساحت 11 متر مربع واقع در سمت جنوب غربي همكف داراي سند مالكيت به شماره چاپي 533042 سري الف سال 95 به نام آقاي جمشيد پاشاپور با شماره دفتر الكترونيكي 139620301045003404 ثبت گرديده است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 000 -030 -22100 بوده و در پهنه R122 قرار دارد . ب- مشخصات فني اعياني : واحد مذكور در سمت غربي طبقه اول ساختماني 5 طبقه ( همكف شامل پاركينگ و انباري + 4 طبقه مسكوني جمعاً 7 واحد ) با قدمتي حدود 10 سال واقع است . نماي ساختمان از سنگ و پنجره ها دو جداره UPVC با قاب آلومينيومي ميباشد . واحد يك خوابه ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي MDF ، داراي آسانسور ، بالكن و پاركينگ و فاقد انباري ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي است . همچنين ملك داراي انشعابات آب ، برق و گاز ميباشد . ج – سوابق و مستندات : ج-1- سند مالكيت به شماره چاپي 533042 سري الف سال 95 ج-2- سند قطعي غير منقول به شماره 106823 مورخ 96/1/16 دفترخانه اسناد رسمي 80 تهران ج-3- ساير مدارك د- حدود رسيدگي د-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد كه در صورت لزوم و صلاحديد و صدور دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود . د-2- رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي ، محتويات پرونده ، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين ، ضوابط و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت ، اصالت و جامعيت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و كنترل موارد فوق خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد . د-3- مسئوليت هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل ميباشد و كنترل اين موضوع نيز از صلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد . د-4- استماع مطالب متداعيين و انعكاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش كارشناسي به منزله تأييد يا رد آن مطالب نميباشد . د-5- نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد . نظريه كارشناسي : با عنايت به قرار كارشناسي صادره ، اسناد و مدارك منظم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل كاربري ، مساحت آپارتمان و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( آپارتمان مسكوني ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 6/000/000/000 ريال ( معادل ششصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگرددکه ازطریق مزایده به فروش می رسد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت9الی10صبح مورخ1400/10/26